Logo UAB
2020/2021

Orígens de la Literatura Anglesa

Codi: 100245 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Curbet Soler
Correu electrònic:
Joan.Curbet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Coral Escola

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal haver adquirit els coneixements fonamentals sobre la història d'Anglaterra que integren la matèria de l'assignatura de primer curs ‘Història i Cultura de les Illes Britàniques.’ Així mateix, cal disposar d'un nivell inicial mínim d’anglès entre el C1 i el C2 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, que ha de permetre a l'estudiant a) comprendre una àmplia gamma de textos literaris en tota la seva complexitat i extensió; b) expressar-se amb fluïdesa utilitzant la llengua anglesa de manera precisa i eficaç per a propòsits acadèmics i professionals, i també redactar textos clars, ben estructurats i d'estil suficientment elegant sobre temes de complexitat conceptual.

 

Objectius

L’assignatura ‘Orígens de la Literatura Anglesa’ ofereix una introducció als gèneres i les principals corrents literàries del segle XIII fins al segle XVI, mitjançant la seva lectura, l’anàlisi, el debat i la interpretació. La formació obtinguda és imprescindible per a completar els coneixements literaris al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector de textos d'alta complexitat lingüística i cultural.


En completar ‘Orígens de la Literatura Anglesa’, l’estudiant podrà demostrar una molt bona comprensió lectora dels gèneres més representatius la de la Baixa Edat Mitjana i del primer Renaixement en anglès, així com produir anàlisi i crítica literària bàsica mitjançant la redacció d'assaigs i presentacions orals. Finalment, l'alumnat també es familiaritzarà amb l'ús dels recursos d'una biblioteca universitària en relació a la matèria estudiada.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell mitjà els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Comparar a un nivell mitjà les metodologies de la crítica literària en anglès.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn històric i cultural corresponent.
 5. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn lingüístic corresponent.
 6. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània
 7. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 8. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 9. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 10. Emetre judicis de valor en relació amb la crítica literària en anglès relacionada amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 13. Fer presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 14. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos de contextos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 15. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos literaris principals en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 17. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 18. Redactar assaigs argumentatius d'extensió mitjana, o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 19. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.

Continguts

UNITAT 1 – Els Orígens i Desenvolupament de la Literatura Artúrica medieval:  fragments de "Perceval" i "Sir Gawain and the Green Knight"

UNITAT 2 – Geoffrey Chaucer: "The Canterbury Tales" i la seva significació en la història de la literatura anglesa.

UNITAT 3 – Humanisme i Reforma: "Utopia" de Thomas More.

UNITAT 4 – La Poesia del primer Renaixement: Petrarquisme isabelià i els sonets de Sir Philip Sidney

Metodologia

Aquesta assignatura mira d’integrar metodologies convencionals que prioritzen la dimensió teòrica de la matèria amb elements que permetin un tractament més dinàmic dels textos i la matèria a estudiar i afavoreixin la màxima implicació i participació per part de l’alumnat. Així, les principals estratègies docents són les següents:

 • Introducció dels temes i autors principals per part del professor

 

 • Anàlisi textual i crític detallat dels textos amb la màxima participació de tots el membres del grup

 

 • Debats en grup que estimulin la diversitat d’interpretacions i punts de vista sobre una qüestió i text concrets  

 

 • Redacció de textos crítics que sintetitzin els coneixements i reflecteixin les habilitat adquirides durant el curs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques amb lectures 35 1,4 1, 2, 3, 10
Classes teòriques 30 1,2 2, 3, 7, 9, 10, 15
Tipus: Supervisades      
Debats a l'aula 20 0,8 2, 3, 10, 11, 13, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi 15 0,6 7, 15, 16, 19
Lectura 25 1 1, 8, 15, 19

Avaluació

L’avaluació d'aquesta assignatura es basa en els següents percentatges: 

Examen 1 = 45%

Exàmen 2  = 45%

Participació als debats i altres activitats = 10%

 

El primer exàmen es realitzarà en acabar les unitats I i II; el segon en acabar les unitats III i IV, aproximadament durant les setmanes 7/8 (finals d'octubre, principis de novembre), en el cas del primer,  i la setmana final, éa a dir, 15, en el cas del segon.

L’avaluació serà continuada. Tots els exercicis són OBLIGATORIS. La nota mínima per fer mitjana en tots ells és 3,5. Els/Les alumnes que hagin suspès els dos exámens NO podran optar a recuperar l'assignatura. El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció de tots els textos escrits i serà el 25% de la nota en totes els exercicis, i s’avaluarà tal com s’especifica al final d’aquesta guia.

NO AVALUABLE: L´estudiantat rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi entregat el 50 per cent de les activitats d´aquesta assignatura. 

IMPORTANT: En cas que l´estudiantat realitzi alguna actuació que pugui conduir a alguna modificació significativa de la qualificació de qualsevol acte d´avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d´avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruïr. En cas que es  produeixin diverses modificacions en l´avaluació d´una determinada assignatura, el resultat final d´aquesta avaluació serà 0.  

EINES VIRTUALS: En cas que les proves no es puguin fer presencialment s´adaptarà al seu format a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, debats i participació a classe es faran através dels forums, wikis o realització de debats a través de teams, assegurants que tot l´alumnat hi pot accedir. 

Recuperació:

Per a poder optar a la recuperació els/les alumnes hauran d'haver superat, amb un aprovat o nota superior, com a mínim un dels exàmens. Si s'ha suspès un dels dos exàmens, caldrà recuperar per a poder superar l'assignatura. Aquells/aquelles alumnes que necessitin recuperar obtindran, en tots els casos, una nota final de 5 com a màxim. Només son recuperables els exàmens. Els/ les alumnes que hagin superat l'assignatura no podran optar a la recuperació per a pujar nota.

Procediment de revisió de les qualificacions:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisióde les qualificacions.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació: debats i exercicis. 

Plagi:

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. Si es repeteix el plagi es considerarà un SUSPENS de tota l’assignatura. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar lapropietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 

Criteris d’Avaluació

S’espera que l’alumnat redacti textos acadèmics sintetitzant els coneixements adquirits i, si s'escau, expressant una opinió propia, argumentant una idea o comentant un text en anglès, sobre temes relatius a la Literatura Anglesa de la Baixa Edat Mitjana i del Renaixement.

Exàmens (2) (1 pregunta: mínim 350 paraules, comentari crític amb passatge de l’obra original).

Exercicis

Als exercicis (assaigs i exàmens) es valora:

 • 25% adequació a la pregunta formulada
 • 25% comprensió del text
 • 25% argumentació coherent

El 25 % de la nota dels exercicis depèn del seu nivell d’anglès:

 • Gramàtica (morfologia i sintaxi): 30%
 • Vocabulari (correcció i varietat): 15%
 • Cohesió (relació entre frases i paràgrafs): 15%
 • Organització (argumentació de les idees): 20%
 • Estil (expressió i registre): 15%
 • Ortografia: 5%

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Examen 2 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Participació als debats a l'aula 10% 21 0,84 11, 13, 17

Bibliografia

Es recomana portar a classe les següents edicions dels textos principals:

 

Helen Cooper (ed.), Sir Gawain and the Green Knight, trans. by Keith Harrison, Oxford World's Classics, OUP, 2008.

Thomas More, Utopia, ed. by Dominic Baker-Smith, Penguin Classics, Penguin Books, 2012.

 

UNITAT 1
Ficció: la Literatura Artúrica
Lectura de The Story of the Grail (segle XII, trad. anglesa al segle XIII) i de Sir Gawain and the Green Knight (segle XIV)

Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació):
Lancelot du Lac (segle XIII)
Queste du Graal (segle XIII)
La Morte D´Arthur, de Thomas Malory (1485)

UNITAT 2
Poesia Narrativa: The Canterbury Tales i la Seva Significació.
Lectura de The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer (finals del segle XIV) de Geoffrey Chaucer, especialment "The General Prologue" and "The Miller´s Tale".
Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació):
Troilus and Criseyde, Geoffrey Chaucer (finals segle XIV)
The Parlyament of Fowles, Geoffrey Chaucer (finals segle XIV)

UNITAT 3
Humanisme i Reforma
Lectura de Prosa del Renaixement: Utopia (1516) de Thomas More.
Sel·lecció de textos teològics (“Faith in Conflict”, Norton Anthology I)
Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació):
A Dialogue of Comfort, 1534, Thomas More.


UNITAT 4
Poesia del Primer Renaixement
Sel·lecció de sonets de Thomas Wyatt, Isabella Whitney, Philip Sidney i Edmund Spenser Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació):
A Defence of Poetry, 1595, Philip Sidney
Amoretti/Epithalamion,1595, Edmund Spenser

Webs

- The Internet Medieval Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html 
- English Literature on the Web: http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html
- The Norton Online: http://www.wwnorton.com/college/english/nael/


IMPORTANT: Algunes de les webs que ofereixen notes de estudi es poden consultar, però MAI utilitzar per substituir la lectura o bé els exercicis recomanats a classe.  Plagiar es considera una FALTA MOLT GREU que comporta de manera automàtica un SUSPENS de l'assignatura en la seva totalitat.


Altres textos recomanats:


Aers, David (ed.), Medieval Literature: Criticism, Ideology and History, ed. David Aers, (New York: St. Martin’s Press, 1986).
Boitani, Piero and Jill Mann (eds), The Cambridge Chaucer Companion, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
Glasscoe, Marion, English Medieval Mystics,  (London: Longman, 1993).
Jost, Jean A., Middle English Arthurian Romances: A Reference Guide, (Boston, 1986).
Krueger, Roberta L.,The Cambridge Companion to Medieval Romance, (Cambridge: Cambridge UP, 2000).
Easting, Robert, Visions of the Other World in Middle English, (Rochester, NY, 1997).
Levi, Anthony. Renaissance and Reformation: Intellectual Genesis, (New Haven: Yale University Press, 2002).
Mahoney, Dhira, ed., The Grail:A Casebook, (New York and London: Garland, 2000).
Mann, Jill. Feminizing Chaucer, (Woodbridge, Suffolk: Boydell and Brewer, 2002).
Norbrook, David (ed.) The Penguin Book of Renaissance Verse, (London: Penguin, 2005).
Wallace, David, The Cambridge History of Medieval English Literature, (Cambridge: Cambridge UP, 1999).