Logo UAB
2020/2021

Canvi i variació lingüística

Codi: 100229 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Tubau Muntaña
Correu electrònic:
Susagna.Tubau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És recomanable haver cursat les assignatures de tercer curs Història de la Llengua Anglesa I i Història de la Llengua Anglesa II.

Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

Aquesta assignatura introdueix l’estudiantat en la descripció i l’estudi del canvi lingüístic i la variació en anglès. Es consideraran diferents tipus de canvi lingüístic (fonètic, semàntic, lèxic, morfològic i sintàctic) des d’un punt de vista teòric i pràctic, així com també la variació diacrònica, geogràfica i social (varietats de l’anglès).

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Descriure i analitzar diferents tipus de canvi lingüístic i la seva relació amb els processos d’analogia, gramaticalització i lexicalització.
 • Descriure i explicar algunes particularitats sincròniques de l’anglès contemporani i les seves varietats en relació amb els diferents períodes històrics de la llengua i el canvi lingüístic.
 • Descriure i explicar les principals característiques compartides i úniques d’algunes varietats seleccionades de l’anglès.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 4. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 6. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 7. Examinar la relació entre el canvi lingüístic i la variació.
 8. Explicar les causes funcionals i socials de la variació i el canvi lingüístic.
 9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 10. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 11. Reconèixer els fenòmens sociolingüístics en funció de les seves causes demogràfiques, polítiques, econòmiques i socioculturals.
 12. Relacionar les característiques lingüístiques d'un text amb diferents estadis i diferents varietats de la llengua.
 13. Utilitzar els recursos digitals disponibles en matèria de lingüística diacrònica.
 14. Valorar els diferents models teòrics que expliquen els fenòmens de canvi lingüístic i aplicar-los adequadament a l'estudi de la llengua anglesa.
 15. Valorar i aplicar adequadament la informació continguda en obres de referència en matèria de lingüística diacrònica i en els estudis basats en els principals corpus lingüístics, per interpretar i analitzar textos en anglès primerenc i fer l'anàlisi de dades de les varietats de l'anglès contemporani.

Continguts

UNITAT 1. El canvi lingüístic (1): el canvi fonètic, semàntic i lèxic.

UNITAT 2. El canvi lingüístic (2): el canvi morfològic i sintàctic.

UNITAT 3. La variació geogràfica i social i la seva relació amb el canvi diacrònic.


 

 

 

 

Metodologia

50 hores dirigides de treball a l'aula: 30 de teoria + 20 de pràctica

50 hores de treball autònom (25 de lectura + 25 d'estudi)

25 hores de treball supervisat a l'aula

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques (discussió a l'aula de qüestions de les lectures i del temari) 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5
Classes teòriques (introducció a l'estudi de la variació i el canvi lingüístic; caracterització de diferents tipus de canvi lingüístic i de varietats contemporànies de l'anglès) 30 1,2 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11
Tipus: Supervisades      
Treball individual i discussions a l'aula 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i realització d'exercicis 50 2 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14

Avaluació

 • Les dates de les proves i lliuraments s'especificaran en el calendari del curs, publicat al Moodle a l’inici del semestre. Qualsevol canvi s’anunciarà degudament.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació.
 • En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 • En cas d'absència justificada en un dia d’examen (per exemple per malaltia), caldrà que l'estudiant justifiqui l'absència amb documentació pertinent per tal d'optar a una possible recuperació o redistribució de les notes.

Revisió:

En el moment de realització de cada activitat d’avaluació, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà amb una prova de síntesi (data i hora a fixar per la Facultat) que comprendrà tot el contingut de l’assignatura amb les següents condicions:

 • Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.
 • Cal haver realitzat/lliurat tots els ítems d’avaluació.
 • Cal haver aprovat almenys un 40% de l’assignatura.
 • La nota final de curs si s’aprova la prova de síntesi serà de 5. No es pot recuperar per pujar nota.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial en qualsevol dels ítems d’avaluació es considerarà automàticament un Suspens (0) de l’exercici plagiat. Si es repeteix la situació, se suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text –ja sigui una sola frase o més– i fer-ho passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI) i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir. És imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i l’autenticitat del text propi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment 20% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13
Examen parcial 1 40% 8,5 0,34 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14
Examen parcial 2 40% 8,5 0,34 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15

Bibliografia

 

Aitchison, Jean (1991). Language Change: Progress or Decay?. Cambridge: CUP.

Anderwald, Lieselotte (2002). Negation in Non-Standard British English. Gaps, regularizations and asymmetries. London: Routledge.

Green, Lisa (2002). African American English: a linguistic introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Kortmann, Berndt & Edgar Schneider (eds.). (2004). A handbook of varieties of English: A multimedia reference tool. Mouton: de Gruyter.

McMahon, April (1994). Understanding Language Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Trudgill, Peter (1990). The Dialects of England. Oxford: Blackwell.