Logo UAB
2020/2021

Introducció a la lingüística

Codi: 100228 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos FB 1 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol FB 1 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català FB 1 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 1
2502533 Estudis Francesos FB 1 2
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística FB 1 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Gavarró Algueró
Correu electrònic:
Anna.Gavarro@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Sergio Balari Ravera
Eulàlia Bonet Alsina
Joaquim Llisterri Boix
Evripidis Tsiakmakis

Prerequisits

No hi ha requisits específics per fer l'assignatura. En els grups en què l'assignatura s'imparteix en català és recomanable de poder llegir l'anglès per poder accedir a la bibliografia. Hi ha grups en què la docència és integrament en anglès.

Objectius

L'assignatura d'Introducció a la lingüística té per objectiu introduir l'estudiant en l'estudi científic del llenguatge. 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Francesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua actual.
 2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats.
 3. Construir textos normativament correctes.
 4. Descriure, identificar i contrastar les estructures bàsiques de les llengües.
 5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 6. Explicar els fonaments dels processos de comunicació i interpretació lingüístics.
 7. Explicar els fonaments i els principis del llenguatge, així com les propietats i les característiques de les llengües naturals.
 8. Explicar els fonaments i principis del llenguatge, així com les propietats i característiques de les llengües naturals.
 9. Expressar continguts i arguments de manera raonada en discursos (orals i escrits) de caràcter formal.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 11. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 12. Identificar els components bàsics de les estructures del llenguatge i analitzar i comparar les estructures fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques de les llengües.
 13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 14. Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge.
 15. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 16. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 17. Resoldre problemes de manera autònoma.
 18. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1.  Introducció. La diversitat i la universalitat del llenguatge. Gramaticalitat i acceptabilitat. Aspectes biològics del llenguatge humà. L'origen. L'adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.

2.   L'estructura del llenguatge

2.1 Morfologia. Les unitats de l'anàlisi morfològica. Al.lomorfia, morfemes portmanteau. Tipologia morfològica. Morfologia no-concatenativa. 
2.2. Sintaxi. La composicionalitat del significat. Papers temàtics, funcions gramaticals i marcatge de Cas. L'ordre de paraules i l'estructura informativa. L'estructura sintàctica com a estructura jeràrquica; proves d'estructura sintagmàtica. L'estructura de la frase: T, C. Relacions a llarga distància.
2.3. Fonologia. Caracterització articulatòria dels sons del llenguatge. Les unitats de l'anàlisi fonològica. Trets distintius i classes naturals. Els processos fonològics. Més enllà de la fonologia lineal: síl·laba, to.

Metodologia

La metodologia seguida a l'assignatura se centra en l'aprenentatge per resolució de problemes i es complementa amb altres tipus d'activitats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i discussió de problemes en grup a l'aula 35 1,4 1, 4, 6, 7, 8, 12, 18
Tipus: Supervisades      
Resolució de problemes 28 1,12 1, 4, 6, 7, 8, 12, 18
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació i estudi 60 2,4 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

Avaluació

L'avaluació serà continuada i la nota final s'establirà a partir de l'avaluació de dos exercicis, que es lliuraran en el moment que determini el professor, i dels resultats d'una prova escrita realitzada a final de curs. La nota mínima per aprovar és un 5. E el seu moment, el porfessor indicarà als alumnes el porcediment i la data de revisió. Per acord de la Comissió de Docència del 13 de març del 2015, per optar a la reavaluació cal que l'estudiant hagi obtingut una nota entre 3,5 i 4,9 i la nota màxima que es pot obtenir a la recuperació és un 5. Només es pot optar a la recuperació havent fet la prova final i un dels exercicis. Les activitats que es podran recuperar seran la prova escrita final (40%) i els exercicis escrits (40%).  El plagi i qualsevol altra irregularitat en l'avaluació comporta un zero a l'avaluació de l'ítem avaluat. Qui no s'hagi avaluat d'activitats que representin un mínim del 50% de l'avaluació constarà com a No avaluable.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents. En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n'adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici tipus 1 20% 10 0,4 1, 12, 18
Exercici tipus 2 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prova escrita 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18

Bibliografia

Brown, Keith (ed.) (2006) Encyclopaedia of Language and Linguistics. Amsterdam: Elsevier. (disponible on-line a la UAB).

*Fromkin, Vicky (ed.) (2000) Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory. Malden, Massachusetts/Oxford: Blackwell.

Hayes, Bruce (2011) Introductory Phonology. Malden, Massachusetts/Oxford: Wiley-Blackwell.

Jackendoff, Ray (1994) Patterns in the Mind. Language and Human Nature. Nova York: Basic Books.

Kaye, Jonathan (1989) Phonology: A Cognitive View. Hove i Londres: Lawrence Erlbaum Associates.

Larson, Richard (2010) Grammar as Science. Cambridge, Mass. i Londres: The MIT Press.   

Radford, Andrew, Martin Atkinson, David Britain, Harald Clahsen i Andrew Spencer (1999) Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. N'hi ha traducció castellana: Introducción a la lingüística, Cambridge University Press, 2000.