Logo UAB
2020/2021

Gramàtica Anglesa

Codi: 100225 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Hortènsia Curell Gotor
Correu electrònic:
Hortensia.Curell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ana Fernández Montraveta

Prerequisits

Els coneixements adquirits a les assignatures de primer curs Gramàtica Descriptiva Anglesa i Introducció a la Lingüística es donen per suposats, i no es tornaran a explicar.

S'entén que l'estudiantat té el nivell C1 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

En aquesta assignatura s’introdueixen alguns dels components de la llengua (anglesa): morfologia, lexicologia, semàntica i pragmàtica.

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Definir els components de la llengua (anglesa) estudiats.
 • Reconèixer les unitats bàsiques d’anàlisi d’aquests components.
 • Analitzar la llengua anglesa en funció d’aquests components.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 4. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la lingüística.
 5. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 6. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 7. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 8. Identificar i explicar les característiques i els processos morfològics, sintàctics, semàntics i pragmàtics de la llengua anglesa.
 9. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.

Continguts

UNITAT 1. Introducció

UNITAT 2. Morfologia

UNITAT 3. Lexicologia

UNITAT 4. Semàntica

UNITAT 5. Pragmàtica

En aquesta assignatura es tindrà en compte la perspectiva de gènere en els aspectes següents:

1)      Explicitar els usos sexistes del llenguatge, i donar alternatives no sexistes.

2)      No permetre un ús sexista del llenguatge a les contribucions orals i escrites de l’alumnat.

3)      Garantir a l’aula un ambient respectuós amb la diversitat i la pluralitat d’idees, persones i polítiques.

4)      Evitar els estereotips de gènere en els exemples.

5)      Incloure temàtica de gènere a les unitats següents: morfologia i pragmàtica.

6)      Incloure textos sobre gènere a les lectures obligatòries.

7)      Posar a la bibliografia els noms complets dels autors i autores, en comptes de només la inicial.

 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%, 1.8 cr.)
 • Activitats supervisades (15%, 0.9 cr.)
 • Activitats autònomes (50%, 3 cr.)
 • Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr.)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 8
Realització d'exercicis pràctics 15 0,6 8
Tipus: Supervisades      
Activitats a classe i discussions en grup 10 0,4 2, 8
Activitats individuals 15 0,6 3, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1 8, 9
Realització d'exercicis 25 1 3, 8, 9

Avaluació

La nota final es calcularà de la manera següent:

 • Examen final: 35%
 • Examen parcial: 30%
 • Activitat en grup: 15%
 • Activitat individual: 10%
 • Deures i activitats a classe: 10%

 

S’ha de tenir en compte el següent:

1)      Els dos exàmens, l’activitat en grup i l’activitat individual són OBLIGATORIS, així com el 80% dels deures i de les activitats fetes a classe.

2)      La nota mínima per fer mitjana en els assignments i en els exàmens és 4.

3)      El lliurament de 30% de les tasques d'avaluació (treball/exercici/examen) exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No avaluable com a nota final del curs.

4)      El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. Serà el 15% de la nota en totes les tasques.

5)      En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l’alumnat (Moodle)del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 • L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 • L’alumnat haurà d’haver aprovat el 60%de l’avaluació de l’assignatura.
 • La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 6.

 

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades: l'activitat en grup, i els deures i activitats fets a classe. Qualsevol activitat en què hi hagi hagut alguna irregularitat quedarà també exclosa de la recuperació.

 

NOTA IMPORTANT

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat en grup 15% 8,5 0,34 3, 8, 9
Activitat individual 10% 8,5 0,34 3, 8, 9
Deures i activitats a classe 10% 4 0,16 2, 8
Examen final 35% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Examen parcial 30% 2 0,08 4, 5, 8

Bibliografia

Aitchison, Jean. 1994. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Blackwell.

Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Aronoff, Mark. 1994. Morphology by Itself. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Bybee, Joan L. 1985. Morphology. A Study of the Relation Between Meaning and Form. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Carstairs-McCarthy, Andrew. 2016. An Introduction to English Morphology: Words and their Structures. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Cruse, Alan. 2004. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Cann, Ronnie, Ruth Kempson & Eleni Gregoromichelaki. 2009. Semantics. An Introduction to Meaning in Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Fábregas, Antonio & Sergio Scalise. 2012. Morphology: From Data to Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hanks, Patrick (ed). 2008. Lexicology. London: Routledge.

Hurford, James R. 2007. Semantics. A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.

Lipka, Leonhard. 1992. An Outline of English Lexicology. 2nd ed. Tübingen: Niemeyer.

Lyons, John. 1975. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Mey, Jacob L. 1993. Pragmatics. An Introduction. Oxford: Blackwell.

Palmer, Frank Robert. 1976. Semantics: A New Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

http://webspace.ship.edu/cgboer/morphology.html

http://www.teachit.co.uk/armoore/lang/semantics.htm

http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsPragmatics.htm

http://courses.nus.edu.sg/course/elltankw/history/Vocab/A.htm