Logo UAB
2020/2021

Sintaxi Anglesa

Codi: 100223 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Tubau Muntaña
Correu electrònic:
Susagna.Tubau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mireia Llinàs Grau

Prerequisits

Cal un nivell inicial d’anglès entre C1 (advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta;  resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Es donen per suposades les nocions de gramàtica anglesa tractades a l’assignatura Gramàtica Descriptiva (100257) de primer curs.

Objectius

- Reconèixer les diferents categories gramaticals i els seus trets.

- Saber analitzar l'estructura de les oracions simples en anglès.

- Identificar operacions de moviment.

- Valorar amb arguments sintàctics diferents propostes d'anàlisi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els constituents estructurals de l'oració en anglès, a més de conèixer les correspondències lèxiques amb els diferents constituents.
 2. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar els fonaments conceptuals i teòrics que es requereixen per a dur a terme una anàlisi sintàctica explicativa de l'oració.
 5. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 8. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 9. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 10. Utilitzar els arguments sintàctics més importants per distingir els diferents constituents de l'oració anglesa, i aplicar-los a altres branques de la lingüística com la fonologia, la morfologia i la semàntica.

Continguts

UNITAT 1. Objectius, assumpcions i conceptes introductoris

UNITAT 2. Trets morfosintàctics

UNITAT 3. Constituents, rols temàtics i representació de l'estructura sintagmàtica

UNITAT 4. Les categories funcionals i el seu paper a l'estructura de l'oració simple en anglès

Metodologia

Activitats dirigides:

Classes magistrals amb suport TIC i debat en grup.

 

Activitats supervisades:

Realització d’exercicis.

Tutories de suport per a la realització d’exercicis.

 

Activitats autònomes:

Lectures de manuals, llibres de text i dossiers.

Realització d’esquemes i resums d’apunts i textos.

Exercicis pràctics, individuals i en grup.

Ús del Campus Virtual (entorn Moodle).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i debat en grup 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Exercicis a l'aula i tutories individuals 25 1 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura, estudi, realització d'exercicis i ús del Moodle 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

 • Aquesta assignatura s’avalua mitjançant 2 exàmens parcials (35% el primer i 40% el segon), un assignment (20%) i els exercicis d’autocorrecció (5%).
 • Les dates de les proves i lliuraments s’especificaran en el calendari de curs, publicat al Moodle a l’inici del semestre. Qualsevol canvi s’anunciarà degudament.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.
 • En cas d’absència justificada en un dia d’examen (per exemple per malaltia), caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a una possible recuperació o redistribució de les notes.
 • En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Revisió:

En el moment de realització de cada activitat d’avaluació, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà amb una prova de síntesi (data i hora a fixar per la Facultat) que comprendrà tot el contingut de l’assignatura amb les següents condicions:

 • Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.
 • Cal haver realitzat/lliurat tots els ítems d’avaluació (això INCLOU ELS EXERCICIS D’AUTOCORRECCIÓ).
 • Cal haver aprovat almenys un 35% de l’assignatura.
 • La nota final de curs si s’aprova la prova de síntesi serà de 5. No es pot recuperar per pujar nota.

MOLT IMPORTANT: El plagi totaliparcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a re-avaluació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ESPRESENTA COM A PROPI),i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Examen parcial 1 35% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen parcial 2 40% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercicis pràctics d'autocorrecció 5% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Aarts, Bas. 1997. English Syntax and Argumentation. London: MacMillan.

Adger, David. 2003. Core Syntax. A Minimalist Approach. Oxford: Oxford University Press.

Carnie, Andrew. 2011. Modern Syntax: A Coursebook. New York: Cambridge University Press.

Haegeman, Liliane. 1991. Introduction to Government  and Binding Theory. Oxford: Blackwell.

Haegeman , Liliane i Jacqueline Guéron. 1999. English Grammar. A Generative Perspective. Oxford: Blackwell.

Haegeman, Liliane. 2005. Thinking Syntactically. Oxford: Blackwell.

Llinàs, Mireia, Capdevila, Montserrat, Dominguez, Joaquín, Moyer, Melissa, Pladevall, Elisabet, i Susagna Tubau. 2014. [SECOND EDITION]. Basic concepts for the analysis of English sentences. Bellaterra: Servei de Publicacions.

Newson, Mark, Hordós, Marianna, Pap, Dániel, Szécsényi, Krisztina, Tóth, Gabriella, i Veronika Vincze. 2006. Basic English Syntax with Exercises. http://mek.oszk.hu/05400/05476/05476.pdf

Radford, Andrew. 2016. Analysing English Sentences, Cambridge University Press.

Roberts, Ian. 1997. Comparative Syntax. London: Arnold.