Logo UAB
2020/2021

Pràctiques externes

Codi: 100216 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Merce Coll Alfonso
Correu electrònic:
Merce.Coll@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els estudiants que vulguin inscriure's al pràcticum han de completar una preinscripció amb la facultat. Els detalls de la preinscripció estaran disponibles a la web de la facultat.

Cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits.

L'estudiant ha d'estar matriculat de l'assignatura abans d'iniciar el seu treball amb l'entitat col·laboradora.

Els horaris de realització de les pràctiques han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

Atès que l'alumne matriculat en l'assignatura de Pràctiques externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

Cal un nivell inicial d’anglès d’entre C1 (Advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l’estudiant pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit, expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l’estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o sent; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

Les pràctiques externes s'ofereixen en tercer o quart curs del grau. 

La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen:

 • El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès;
 • El coneixement de les tasques d'aquest àmbit;
 • L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Treballar individualment i/o en equip de manera efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès i en altres llengües, aplicant valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics propis d'un grau en llengua estrangera que forma l'estudiant per a la comunicació intercultural.
 • Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat professional en l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar al treball en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès els coneixements adquirits sobre comunicació intercultural.
 3. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 4. Aplicar els coneixements adquirits a situacions professionals reals que requereixin l'ús de la llengua anglesa.
 5. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 6. Aplicar els coneixements i les competències adquirits a les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la lingüística.
 7. Aplicar els coneixements i les competències adquirits en les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la literatura, la història i la cultura.
 8. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 9. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 10. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 11. Desenvolupar vincles laborals i investigadors en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès que contribueixin a la col·laboració internacional.
 12. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 13. Generar noves iniciatives professionals.
 14. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 15. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C2.

Continguts

El marc de les pràctiques externes curriculars contempla dues modalitats:

 1. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tants convenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.
 2. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als Departaments dels graus implicats. En aquest cas, les Pràctiques s’establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins l’àmbit de la UAB i d’un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

En tots dos casos és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. És vàlida la pòlissa  complementària contractada per la UAB, que l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula (preu aproximat: 6€).

Al curs 2019-2020 es va oferir les següents places:

-      UAB Idiomes - Servei de Llengües CAMPUS: Creation independent learning materials /classification / conversation classes
-      UAB Idiomes - Servei de Lengües Sant Pau: Teaching responsibilities /class observation /materials creation
-      Secció d’Institut de Parets del Vallès 2: Reading/Reinforcement/ Conversation Groups with students 1st -4th ESO
-      Yessi Language School (Cerdanyola):Teaching responsibilities, assistant teacher and help with practical sessions.
-      British House Language School (Rubí): Teaching responsibilities/ observation/ materials creation.
-      Connect Language School (Vic): Tutor for small groups /individual language reinforcement /class observation /materials
-      CIFE Languages (Santa Perpetua de Mogoda): Assistant Teacher, small group reinforcement activities, materials creation, special needs.
-      Escola Santa Clara (Sabadell): Teaching responsibilities
-      Talinga Centre Educatiu (Montcada i Reixac): Teaching Responsibilities, young learners
-      CEA Global Education (Barcelona): Collaborating in US students “Study Abroad” programme in Barcelona
-      SES Cerdanyola (Cerdanyola): Teaching responsibilities/materials creation/class observation/possibly some ESP teaching
-      Chaplin’s School (Rubí): Teaching at different levels
-      Espai Idiomes (Rubí): Teaching responsibilities
-      Meeting Point (Cerdanyola): Teaching Responsibilities
-      Escola La Sinia (Ajuntament) (Cerdanyola): Teaching assistant and reinforcement activities
-      INS Bitàcola (Barbarà del Vallès): Conversation Groupswith 3rd and 4th ESO students
-      Idiomes informàtica Llagosta S.L. (La Llagosta): Teaching responsibilities /class observation /materials creation
-      Worldmads Language School (Granollers): Teaching English at different levels
-      Monlau Centre d’Estudis, S.A. (Barcelona): Teaching assistant
-      Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses (Barcelona): Data collection and analysis
-      Speak & Talk Aula d’Estudis (Barcelona): Teaching assistant
-      INS Llobregat (Sallent): Teaching assistant

-      Departament de Filologia Anglesa, UAB

   • Group Tutor for Speaking Practice Sessions, Usos Basics and Ús de la Llengua
   • Research assistant in a project on Language Learning (EFLIC - English as a Foreign Language in Instruction Contexts - 2017SGR752)
   • Research assistant in a project on Phonetics
   • Group Tutor for Speaking Practice Sessions, Fonètica i Fonologia
   • Assistant in “The English Book Club”

Nova plaça 2020-2021: participació en el programa Aprenentatge Servei Aps (http://pagines.uab.cat/aps/ca). Contacteu amb la coordinació de Pràctiques externes.

 El/la coordinador/a de les Pràctiques Externes assignarà les places segons el CV i l'expedient acadèmic dels estudiants i les necessitats dels centres.

Metodologia

La formació específica oferta depèn de l'activitat professional de l'entitat d'acollida.

De la mateixa manera, els resultats d'aprenentatge variaran depenent de les habilitats específiques adquirides durant el pràcticum.

En cas que les activitats formatives dirigides i les supervisades no es puguin fer presencialment amb les mesures adequades de protecció es contemplarà la possibilitat que es duguin a terme telemàticament.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Formació per a la inserció laboral 7,5 0,3 4
Tutories amb el coordinador de les pràctiques 10 0,4 9
Tipus: Supervisades      
Pràctiques per a l'entitat d'acollida 125 5 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Preparació de l'informe final 7,5 0,3 1, 2, 8, 9, 10, 14

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge avaluats en l'informe final poden variar en funció de les competències professionals requerides per l'empresa/institució/centre que ofereix el pràcticum. 

En finalitzar les pràctiques es lliuraran al tutor acadèmic de l'àmbit d'estudis escollit per l'estudiant els informes següents: 

 1. El tutor de l'entitat col·laboradora realitzarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el Projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert). 
 2. L'estudiant elaborarà una memòria final amb la valoració de les tasques i els coneixements i competències adquirits, en relació amb els estudis universitaris. L'entrega d'aquesta memòria per part de l'estudiant és requisit imprescindible per a l'avaluació final.

Les dates per al lliurament de l'informe final són 29/01/2021 per a les  pràctiques de 1r semestre, i 25/06/2021 per a les pràctiques de 2n semestre.

El tutor acadèmic de l’àmbit d'estudis escollit per l'estudiant avaluarà les pràctiques i emplenarà el corresponent informe de valoració.

S'ha de tenir en compte el següent:

 • Es qualificarà amb un "No avaluable" l'alumne que no hagi arribat a realitzar un 10% de les hores presencials previstes al conveni.
 • Es qualificarà amb un "Suspès" quan l'estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.
 • Donada l’heterogeneïtat de l’avaluació de les pràctiques externes, i el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació, no s’atorgarà Matrícula d’Honor.
 • Les pràctiques externes no tenen recuperació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe Final del tutor de pràctiques 70% 0 0 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14
Memoria de síntesi de les activitats realitzades 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tutories de seguiment 10% 0 0 15

Bibliografia

La bibliografia serà proporcionada pels tutors de les pràctiques en funció de la tasca que hagi de desenvolupar l'estudiant.