Logo UAB
2020/2021

Literatura Contemporània en Llengua Alemanya

Codi: 100209 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Jané Lligé
Correu electrònic:
Jordi.Jane@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Jané Lligé

Prerequisits

Prerequisits:

L’assignatura no requereix coneixements previs de llengua alemanya. Les obres treballades es llegiran en traducció catalana o castellana, i es comentaran i debatran també en aquestes llengües. Eventualment es compararan els originals amb les traduccions per tal de fer-ne algun comentari

 

Objectius

Objectius:

Objectius formatius: l’assignatura vol oferir a través de sis autors un acostament a un dels períodes més brillants de la literatura d'expressió alemanya, tot partint de les repercussions que hi tingué la Primera Guerra Mundial i continuant amb la seva evolució durant el període d'entreguerres.

Abordarem autors dels diferents territoris de parla alemanya, i ens centrarem en la diversitat d'enfocaments estètics i ideològics presents en les seves propostes literàries: Ödon von Horvath, F. Kafka, B. Brecht, S. Zweig,  J. Roth i Rilke 

 L'anàlisi inclourà la comparació amb les altres literatures occidentals del mateix període.

 

 

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos aspectes d'una pel·lícula i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
 2. Analitzar un text amb diversos aspectes i sintetitzar els resultats de l'anàlisi en una interpretació global.
 3. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de pel·lícules.
 4. Aplicar diversos mètodes d'anàlisi i interpretació de textos.
 5. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 6. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 7. Disposar de criteris per a la valoració estètica d'una obra literària i de cinema.
 8. Exercitar el discurs crític i posar en pràctica els procediments argumentatius.
 9. Generar noves iniciatives professionals.
 10. Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua alemanya.
 11. Identificar gèneres literaris i corrents literaris d'una importància exemplar per a la història de la literatura en llengua alemanya.
 12. Reconèixer teories d'altres àrees humanes, artístiques i socials i aplicar-les a la literatura i al cinema en llengua alemanya.
 13. Utilitzar els recursos expressius propis del gènere assagístic.
 14. Valorar, a partir de textos literaris, els diversos contextos culturals des d'una perspectiva crítica.

Continguts

Continguts:

L’assignatura repassarà els principals corrents, autors i obres de la literatura alemanya del període d'entreguerres. Les obres es llegiran en traducció catalana o castellana. 

L’assignatura es basarà en el comentari i l’anàlisi dels següents llibres (eventualment es farà servir algun dossier amb còpies de textos breus):

 

1-     Franz Kafka: Un metge rural

2-     Joseh Roth: Hotel Savoy

3-    Rilke: Antologa poètica

4-     Ödön von Horváth: Joventut sense Déu

5-     Bertolt Brecht: La bona persona de Sezuan

6-     Stefan Zweig: La novel·la dels escacs

Metodologia

Metodologia:

L’assignatura es basarà en la lectura, la recerca d’informació, el comentari i l’intercanvi d’opinions.

Els alumnes assumiran diferents funcions en el seminari, que s’aniran repartint alternativament al llarg del curs: presentar informacions biogràfiques al voltant d’un autor i el context de creació d’una obra, anàlisi d’un text; d’una font secundària; comentari d’un passatge, etc... 

Al capdavall de cada lectura es proposarà un esquema de comentari: cada alumne n’haurà de presentar 2 al llarg del curs.

S’elaborarà un treball de recerca sobre una de les lectures proposades al curs.

L’estructura serà més aviat de seminari i no de classe magistral

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes d'anàlisi i interpretació de textos en el grup en ple 30 1,2 2, 4, 5, 6, 10, 11
Classes magistrals amb la participació activa de l'alumne i discussió col•lectiva 30 1,2 2, 14
Elaboració de comentaris i assajos crítics. Treball 15 0,6 5, 10, 12, 13, 14
Presentacions en grups o individuals 13 0,52 5
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport 15 0,6 5
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres i de la bibliografia secundària. 15 0,6 4, 11
Ús del Camp Virtual i internet 10 0,4

Avaluació

Avaluació:

L’avaluació del curs resultarà de la nota obtinguda en cadascun dels comentaris de lectura (30%);del treball sobre una de les lectures (40%) i de les presentacions i participació a classe (30%).

 

El termini màxim per al lliurament dels treballs serà cap a les dues darreres setmanes de maig.

Recuperació: són recuperables la presentació, el treball sobre una de les lectures i els comentaris, sempre que l'estudiant no tingui cap tasca amb un no presentat. Només es pot reavaluar el 30% de l'assignatura.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat totes les activitats d’avaluació.

En cas que les activitats avaluatives no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Procés de revisió de les qualificacions:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

PLAGI

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació a classe 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Textos escrits a casa 70% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Luis A. Acosta (coord..), La literatura alemana a través de sus textos, ed. Cátedra, Madrid, 1997 (UAB /Humanitats)

 

Ferran Gallego, De Múnich a Auschwitz. Una historia del nazismo, 1919-1945., ed. Plaza Janés, Barcelona, 2001.

 

Mª Isabel Hernández, Manuel Maldonado Alemán, Literatura alemana: época y movimientos desde los orígenes hasta nuestros días, Alianza Editorial, Madrid, 2003.

 

Manuel Maldonado Alemán, El expresionismo y las vanguardias en la literatura alemana, ed. Síntesis, Madrid, 2006.

 

Hans Mayer, La literatura alemana desde Thomas Mann, trad. de Pilar Lorenzo, Alianza, Madrid, 1970  (UAB / Humanitats).

 

Ladislao Mittner, Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino, 1984 (UAB / Humanitats).

 

Walter Muschg, Expresionismo, literatura y panfleto, Labor, Madrid, 1976. (IA). 

 

Antonio Ramos-Oliveira, Historia social y política de Alemania, 2 vol., Fondo de Cultura Económica, México, 1973 (documentació històrica). (UAB / Humanitats).

 

Marisa Siguán / Hans Gerd Rötzer, Historia de la literatura alemana, ed. Ariel, Barcelona, 1990-1992 (UAB / Humanitats)