Logo UAB
2020/2021

Sintaxi anglesa avançada

Codi: 100188 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Capdevila Batet
Correu electrònic:
Montserrat.Capdevila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cal un nivell C2 del Common European Framework of Reference for Languages. Amb C2 l'estudiant pot: comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Es donen per suposades les nocions de sintaxi tractades a l'assignatura English Syntax (100223) de segon curs. 

Objectius

- Identificar l'estructura de les oracions angleses i els elements que les composen.

- Reconèixer les operacions que generen les construccions característiques de l'anglès com ara diferents tipus d'interrogatives parcials i -qu, passives, estructures d'elevació, oracions no finites i construccions amb elements expletius.

- Avaluar amb arguments teòrics i empírics diferents propostes d'anàlisis sintàctiques.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les operacions sintàctiques fonamentals.
 2. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 5. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 6. Avaluar críticament les anàlisis i els elements sintàctics, morfològics i lexicològics presentats durant el curs.
 7. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 10. Entendre i aprofundir en els fonaments conceptuals i teòrics que es requereixen per dur a terme una anàlisi sintàctica de l'oració, des de diferents punts de vista.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 13. Generar noves iniciatives professionals.
 14. Identificar i entendre elements sintàctics nous.

Continguts

1. Introducció: conceptes bàsics

2. Subjectes i objectes

3. Determiner Phrase (DP)

4. Complementiser Phrase (CP)

5. Moviment-qu i localitat

 

Metodologia

Activitats dirigides :

Classes magistrals amb suport TIC.

 

Activitats supervisades:

Realització d’exercicis tèorics i empírics.

Tutories de suport per a la realització d’exercicis i treballs.

 

Activitats autònomes:

Lectures de manuals i llibres de text.

Realització d’esquemes i resums d’apunts i textos.

Exercicis pràctics, individuals i en grup.

Treballs, individuals i en grup.

Ús del campus virtual.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria i debat en grup 50 2 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14
Tipus: Supervisades      
Exercicis a l'aula i tutories individuals 25 1 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Lectura, estudi, realització d'exercicis i treballs i ús del campus virtual 50 2 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

L'AVALUACIÓ d'aquesta assignatura consta de tres parts: dues proves parcials (40% i 40%) i un assignment (20%)

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Examen parcial 1: març 2021

Examen parcial 2: maig 2021

Assignment: abril 2021

RECUPERACIÓ

Tenen dret a recuperar els estudiants amb una nota final de 3,5/10 que hagin completat íntegrament l’avaluació. Per tal que la nota d'una prova parcial o assignment faci mitjana, cal que sigui igual o superior a 3,5.

La prova de recuperació serà un examen escrit, en l’horari fixat per la Facultat, que sintetitzi els continguts de l’assignatura.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació aclasse es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir

MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre lesfonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se del’originalitat i autenticitat del text propi.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment 20% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Parcial 1 40% 8,5 0,34 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Parcial 2 40% 8,5 0,34 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14

Bibliografia

LLIBRE DE CURS: Adger, David (2003) Core Syntax. A Minimalist Approach, Oxford: Oxford University Press.

 

ALTRES REFERÈNCIES:

Aarts, Bas (1997) English Syntax and Argumentation, London: MacMillan.

Haegeman , Liliane & Jaqueline Guéron (1999) English Grammar. A Generative Perspective, Oxford: Blackwell.

Llinàs, Mireia, Capdevila, Monterrat, Dominguez, Joaquín, Moyer, Melissa, Pladevall, Elisabet i Susagna Tubau (2014), SECOND EDITION. Basic concepts for the Analysis of English Sentences. Bellaterra: Servei de Publicacions.

Ouhalla, Jamal (1994) Introducing Transformational Grammar. From Rules to Principles and Parameters, University Press London: Eduard Arnold.

Radford, Andrew (1997) Syntax: A Minimalist Introduction , Cambridge: C.U.P.

Radford, Andrew (2004) Minimalist Syntax. Exploring the Structure of English, Cambridge: C.U.P.

Radford, Andrew, Martin Atkinson, David Britain, Harald Clahsen & Andrew Spencer (1999) Linguistics. An Introduction, Cambridge: C. U. P.

Roberts, Ian (1997) Comparative Syntax, London: Arnold.