Logo UAB
2020/2021

Tendčncies actuals de les matemātiques

Codi: 100127 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500149 Matemātiques OT 4 A
La metodologia docent i l'avaluaciķ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciķ en funciķ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitāries.

Professor/a de contacte

Nom:
Artur Nicolau Nos
Correu electrōnic:
Artur.Nicolau@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
catalā (cat)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Rosario Delgado de la Torre
Armengol Gasull Embid
Francesc Perera Domčnech
Martí Prats Soler
Roberto Rubio Nuņez
Natalia Castellana Vila
Gil Solanes Farrés

Prerequisits

És recomanable haver cursat les assignatures obligatòries dels tres primers anys del grau.

Objectius

Els objectius d'aquest assignatura són:

 • Posar en contacte els futurs graduats amb temes importants de Matemàtiques que no es cobreixen a les assignatures del Grau.
 • Acostumar els alumnes a escoltar conferències científiques, com a complement a la docència habitual.
 • Donar una visió de les matemàtiques més actualitzada de la que és possible de donar en les altres assignatures del grau.
 • Aprendre a escriure treballs matemàtics, tant pel que fa al contingut com a la seva presentació. Apendre a fer bones exposicions científiques.

Per tal d'assolir aquests objectius l'assignatura s'organitzarà de la següent manera:

S'impartiran 7 minicursos que seran d'assistència obligatòria per als alumnes matriculats. Els alumnes hauran de redactar resums de dos minicursos i fer una exposició d'un tercer.

Competčncies

 • Assimilar la definiciķ d'objectes matemātics nous, de relacionar-los amb altres coneguts i de deduir les seves propietats
 • Demostrar de forma activa una elevada preocupaciķ per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 • Identificar les idees essencials de les demostracions d'alguns teoremes bāsics i saber-les adaptar per obtenir altres resultats
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessāries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciķn idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciķ d'una forma professional i posseeixin les competčncies que solen demostrar-se per mitjā de l'elaboraciķ i defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 • Utilitzar eficaįment bibliografia i recursos electrōnics per obtenir informaciķ

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar de forma activa una elevada preocupaciķ per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 2. Diferenciar les diferents etapes de formaciķ de les principals ārees de les matemātiques (ālgebra, aritmčtica, anālisi, geometria, etc.) i saber discutir la pertinčncia d'aquesta agrupaciķ.
 3. Elaboraciķ d'estratčgies i objectes matemātics davant nous problemes o reptes procedents de diferents āmbits de la prōpia matemātica o de la cičncia en general i la societat
 4. Entendre l'essencial d'una conferčncia de matemātiques de carācter divulgatiu perō especialitzat.
 5. Llegir textos matemātics avanįats en anglčs.
 6. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessāries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 7. Que els estudiants puguin transmetre informaciķn idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 8. Que els estudiants sāpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciķ d'una forma professional i posseeixin les competčncies que solen demostrar-se per mitjā de l'elaboraciķ i defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 9. Utilitzar eficaįment bibliografia i recursos electrōnics per obtenir informaciķ.

Continguts

Per les caràcterístiques pròpies d'aquesta assignatura, els continguts variaran d'un any a l'altre en funció dels temes dels professors conferenciats. Totes les àrees de matemàtiques seran representades de forma equilibrada.

Metodologia

Aquesta assignatura té dues hores setmanals presencials que consistiran en minicursos donats pels professors de l'equip docent de l'assignatura.

Cada alumne, segons la disponibilitat dels professors, haurà de triar i escriure dos treballs sobre dos temes. Els treballs seran  supervisats i entregats al professor corresponent. A més els alumnes faran una exposició curta d'un tercer tema escollit pel coordinador de l'assignatura.

L'assignatura disposa d'una pàgina al "campus virtual" on es posarà qualsevol informació relacionada amb l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Assistčncia a conferčncies 60 2,4
Tipus: Autōnomes      
Treball personal 90 3,6

Avaluaciķ

L'avaluació de l'assignatura s'estructura de la següent manera:

L'assistència dels alumnes a les conferències és obligatòria. En tot cas, haurà de ser superior al 80%.

Cada conferenciant avaluarà el treball dels alumnes als quals dirigeixi, tenint en compte: a) comprensió del contingut de la conferència, b) demostració d'algun resultat i possible ampliació del tema, c) correcció en la redacció i d) presentació del treball.

A final de curs, el professor responsable de l'assignatura assignarà un tercer tema a cada estudiant que farà una exposició curta i respondrà les seves preguntes sobre l'exposició. També s'efectuarà un petit examen oral.

La nota de l'assignatura serà la mitjana aritmética entre les dues notes obtingudes.

 

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Oral 0,10 0 0
Exposiciķ curta 0,40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Treball escrit 0,50 0 0

Bibliografia

No és aplicable.