Logo UAB
2020/2021

Dret i Cultura

Codi: 100067 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucía
Correu electrònic:
Montserrat.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes i els materials podran ser tant en català com en castellà

Prerequisits

No es necessari cap pre-requisit per poder cursar aquesta assignatura. 

Objectius

 

Els objectius específics del curs són:

- conèixer el sistema jurídic.

-  saber raonar jurídicament els conflictes socio-culturals.

- saber identificar la incidència del dret en el món cultural.

 

Competències

  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura contemporània.
 • Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Desenvolupar un índex sobre la legislació relativa a les indústries culturals
 2. Distingir els procediments de declaració dels béns d'interès cultural i natural i el seu règim jurídic.
 3. Distingir les fundacions com a ens propis del món cultural.
 4. Identificar les administracions competents per a la protecció del patrimoni cultural, i les competències i les funcions que tenen.
 5. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 6. Interpretar la legislació administrativa sobre el patrimoni cultural i natural.
 7. Resoldre problemes sobre conflictes relacionats amb l'aplicació de la legislació al patrimoni cultural i natural.
 8. Valorar les implicacions de la propietat intel·lectual en l'era de la globalització i les TIC.

Continguts

 

El temari de l'assignatura es divideix en dos grans blocs. El primer tracta sobre la incidència del dret en el món de la cultura i el segon tracta sobre debats d'actualitat relacionats amb qüestions culturals, a triar per l'alumnat.

Primer bloc: Què és el dret?. Ordenament jurídic. Incidència en el món cultural: L'administración i la seva incidència en el món cultural. Règim de responsabilitats.

Segon bloc: Debats sobre temes d'actualitat relacionats amb el món cultural. 

 

Metodologia

La metodologia docent consistirà en la combinació de les classes magistrals juntament amb l’estudi del cas, pràctiques, debats i el treball supervisat i autònom per part de l’alumne per millorar l’adquisició de coneixements i competències.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions magistrals 40 1,6 2, 3, 4, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Presentación activitats 40 1,6 1, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi i realització d'activitats 60 2,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

La nota final estarà integrada pels següents criteris ponderats:

50 % prova teòrica on s'avaluarà els continguts explicats a classe

20 % entrega pràctiques que s’aniran treballant al llarg del curs.

30% entrega d'un treball, on la temàtica serà triada per l'alumne arrel de les directrius facilitades pel professorat. Aquest treball s'haurà d'entregar al final de curs

Per poder sumar la nota de pràctiques/treballs serà necessari obtenir com a mínim un 3'5 sobre 10 a la prova teòrica.

 

RECUPERACIÓ:

Les persones que no superin l’avaluació continuada tindran dret a recuperació en el dia marcat oficialment per la facultat, sempre i quan aquest alumnat hagi estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Les persones que superin l'assignatura mitjançant la recuperació la nota màxima que constarà al seu expedient serà d'un 5. 

En canvi si l'alumne no ha estat avaluat d'aquest conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total serà avaluat amb una nota de "No presentat".

PLAGI:

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

*** En relació a aquests criteris d'avaluació  s'ha de tenir present que en cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis pràctics 20% 2 0,08 1, 4, 5, 6, 7
Prova teòrica 50% 4 0,16 2, 3, 4, 6, 8
Treball 30% 4 0,16 1, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

La bibliografia s'anirà presentant al llarg del desenvolupament del curs.