Logo UAB
2020/2021

Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual

Codi: 100065 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carmen Avalos del Pino
Correu electrònic:
MariaDelCarmen.Avalos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha requisits previs.

Objectius

Tots tenim una àmplia experiència com a espectadors de productes audiovisuals que ens arriben des de diferents mitjans i plataformes de comunicació: cinema, televisió, pantalles mòbils.

A partir del visionat de múltiples fragments de sèries, films, documentals o anuncis, el primer objectiu d'aquesta assignatura serà que els alumnes coneguin els llenguatges i tècniques pels quals aquests productes audiovisuals arriben, informen i emocionen l'espectador.

El segon objectiu serà que els alumnes treballin creativament i puguin arribar a crear els seus propis projectes, posant en pràctica els coneixements adquirits en ideació, habilitats d'escriptura, planificació i realització.

Competències

  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura contemporània.
 • Identificar els processos històrics en què s'inscriu la cultura contemporània.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el coneixement dels diferents gèneres culturals als mitjans de comunicació.
 2. Definir el valor de les revistes culturals en la cultura contemporània.
 3. Fer servir la terminologia i l'estil adequats en la construcció d'un text periodístic.
 4. Identificar les tècniques de producció i realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia.
 5. Qüestionar els comportaments establerts davant dels mitjans audiovisuals.
 6. Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.
 7. Valorar les implicacions de la fotografia, el cinema, el vídeo i la televisió com a mitjans difusors de la cultura.

Continguts

Anàlisi de continguts. Gèneres i mitjans de comunicació audiovisual:

 

1             Cinema

2             Series

3             Documental

4             Publicitat

 

Tècniques per a la creació de continguts:

 

5             Idea, tema, punt de vista

6             Guió, guió tècnic, story board

7             Creació de personatges

8             Creació de estructures narratives i seqüencies

9             Música i so

10          Planificació i Realització

11          Tècniques de presentació: el pitching

 

Metodologia

Es proposa un model de treball organitzat en 4 tipus d'activitats:

- Desenvolupament en classe dels continguts del temari: classes de teoria, seminaris, exposicions de casos pràctics. Activitat dirigida.

- Bitàcola d'aprenentatge: és un quadern individual en el que l'alumnat anota les seves reflexions sobre els continguts apresos a les classes i la seva aplicació pràctica en el seu consum i/o producció d' audiovisuals. Cada entrada ocupa com a màxim una pàgina. Els idiomes poden ser: català, castellà, francès, anglès. Activitat autònoma.

- Visionat i  anàlisi de productes audiovisuals relacionats amb el contingut de la matèria. Activitat autònoma.

- Elaboració d'un Projecte Audiovisual (de recerca teòrica o de realització). Cada projecte tindrà un seguiment i correcció particular en les tutories amb la professora. Activitat supervisada.

 

Al principi de curs es definiran les línies del projecte i  es donarà la data de lliurament de l'exposició i presentació escrita del mateix.

Aquest enfocament de l'assignatura implica l'assistència regular a classe, la participació activa,  el visionat de productes audiovisuals proposats i la implicació en el projecte audiovisual així com en l'exposició dels resultats d'aquest treball.

Els/Les estudiants que no puguin fer un seguiment regular de la metodologia del curs tal com es proposa en aquest programa, haurien de notificar-ho a la professora abans de la matriculació per definir si és possible  establir un pla de treball i avaluació alternatiu i personalitzat.

 

Tipus d’activitat docent segons els possibles escenaris:

Les activitats autònomes: no canviaran independentment que la docència sigui presencial, virtual o híbrida.

Les activitats presencials:  teòriques  dirigides (classes) i supervisades (tutories) s’adaptarien a la docència virtual o híbrida en cas que fos necessari a través dels diversos sistemes existents (Teams, powerpoints narrats, vídeos, podcasts, etc)

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminari(desenvolupament de projectes audiovisuals: taller d'elecció de tema, d'escriptura guió, taller de presentació en públic, preparació al pitching) 6 0,24 4, 5, 7
Teoria 15 0,6 1, 4, 5, 6, 7
Tutories de projecte 24 0,96 1, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Escriptura individual bitàcola d'aprenentatge 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sessions d'exposició de projecte audiovisual (pitching) 3 0,12 1, 4, 5, 7
Visites docents a estudis, televisió, festival cinema, pitching professional, ... 6 0,24
Tipus: Autònomes      
Preparació del treball pràctic 38 1,52 1, 5, 6, 7

Avaluació

 

AVALUACIÓ CONTÍNUADA

Part teòrica:

20% de la nota: Assistència i intervenció a les classes, als seminaris i tutories

30% de la nota: Un exercici escrit per cada classe de teoria on l’alumnat demostra la comprensió de les idees exposades així com la seva aplicació (5 exercicis en total)

 

Part Pràctica:

En aquesta assignatura hi ha dues modalitats d'avaluació de la part pràctica, depenent de si el treball escollit per l’alumnat consisteix en la realització d'un producte audiovisual (A) o un treball de recerca (B)

(A) Realització Projecte Audiovisual:

  - Exposició 10%

- Presentació escrita (dossier del projecte) 10%

- Vídeo: 30%

 

(B) Realització d'un Treball de Recerca sobre algun aspecte audiovisual dels tractats en el programa del curs

- Exposició 10%

- Treball Escrit 40%

 

PLAGI

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

RECUPERACIÓ

La recuperació no és un mitjà per pujar nota per a l'estudiant que hagi aprovat.

Per a tenir dret a la recuperació, l'alumnat haurà d'haver aconseguit un mínim d'un 30% de la nota de cada apartat abans especificat ( bitàcoles, projecte, assistència...) i quedaran exclosos de la recuperació tots aquells que no hagin arribat a aquesta nota.

L'alumnat serà NO AVALUABLE si ha presentat una part inferior al 30% dels treballs demanats (tant a la part teòrica com a la part pràctica).

Els estudiants que no puguin seguir una avaluació continuada del curs tal com es proposa en aquest programa, haurien de notificar-ho a la professora abans de la matriculació  per definir si és possible o no establir un pla de treball i avaluació alternatiu (examen final).

 

 DIFERENTS ESCENARIS POSSIBLES

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte Audiovisual 50% 13,8 0,55 1, 2, 4, 5, 6, 7
Teoria i participació 50% 9,2 0,37 1, 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografia

 

Bibliografia:

-  Brown, Larry A (2018): How Films Tell Stories. The Narratology of Cinema. Creative Arts Press.

 - CATALÀ, Josep Maria (2001): La Puesta en Imágenes. Paidós.

- Dunham, Lena (2018): Dueñas del Show. Las Mujeres que están revolucionando las series de television DUEÑAS DEL SHOW. Joy Press / Alpha Decay

 - JENKINS, Henry (2008): Convergence Culture: La Cultura de la Convergencia de los Medios de Comunicación. Paidos Ibérica.

- MC KEE, Robert. (2002) El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones; traducción: Jessica Lockhart. Ed Alba, Barcelona

- McGonigal, Jane (2011): Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World

- Mead, Rebecca Mead et Al. (2019) El cuento de la criada. Ensayos para una incursión en la república de Gilead. Errata Naturae.

- Rabiger, Michael (2000), Dirección Cinematográfica. Técnica y Estética. 2 edición. 2000, IORTV, RTVE

- REISZ, Karel: Técnicas del montaje cinematográfico (2003). Ed. Plot Ediciones.

- SALÓ, Gloria (2005) Qué es eso del formato. Cómo nace y se desarrolla un programa de tv. Madrid: Editoral Gedisa.

Webs

www.rtve.es/television/dias-cine/

www.tv3.cat/cinema3

http://www.uhu.es/cine.educacion/

http://www.uab.es/comunicacio/

http://www.documentalcreativo.edu.es/web/

http://blogs.tv3.cat/60minuts

www.tv3.cat/30minuts

http://blogs.tv3.cat/senseficcio

http://www.tv3.cat/documentals

http://www.tv3.cat/coproduccions/presentacio_projecte.htm

http://www.miniput.cat

http://www.arretsurimages.net/

http://www.academiadelcinema.cat/ca/premis-gaudi-ca/vi-premis-gaudi/category/guardonades-vi-premis-gaudi?f=1

http://www.ecartelera.com/noticias/16700/lista-ganadores-premios-gaudi-2014/

https://www.in-edit.org/webapp/programacion

http://www.cinemadautor.cat/es/

http://alternativa.cccb.org

http://www.festivaldemalaga.com/index.php?seccion=secciones&cat=7

THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS

http://www.icij.org/

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

http://www.cac.cat/web/recerca/index.jsp?NDc%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL3F1YWRlcm5zL2RhcnJlckNvbnRlbnQ%3D

El periodisme audiovisual a internet: funcions diferents, vídeos diferents. Roger Cassany; Mònica Figueras; Salvador Alsius; Virginia Luzón

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA

http://pantallaglobalpostexposicio.cccb.org/que-es