Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes

Codi: 100058 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ignasi Fernandez Terricabras
Correu electrònic:
Ignasi.Fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ignasi Fernandez Terricabras

Prerequisits

Els que marca la normativa del grau i de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació a les Pràctiques Externes: requisit general establert pel Règim de Permanència de la UAB (apartat c), d’acord amb el qual “per a poder matricular assignatures de quart curs de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos”.

Per poder-se matricular a l'assignatura és obligatori haver-s'hi preinscrit en el termini previ fixat per la Gestió Acadèmica (aproximadament maig-juny del curs anterior).

Objectius

Introduir l'alumnat en el món professional.

Fer-lo descobrir les seves aptituds professionals en un lloc de treball concret.

Completar la seva formació intel·lectual mitjançant el contacte amb la realitat laboral.

Evidenciar la seva competència per encarar reptes personals i professionals.

Obrir perspectives de feina i aprofitar els coneixements adquirits durant els anys d'estudis.

Les Pràctiques Externes són la millor eina perquè l'estudiant pugui desenvolupar el bagatge adquirit durant els seus estudis en un àmbit professional concret i obtenir experiència en aquell camp en què es vol desenvolupar en el futur.

 

Competències

  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura contemporània.
 • Interpretar la diversitat social i cultural.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Accedir a les fonts electròniques d'informació i elaborar i comunicar aquesta informació en formats electrònics
 2. Analitzar els fets a partir dels coneixements adquirits sobre la diversitat social i cultural.
 3. Aplicar els valors positius de la diversitat social i cultural
 4. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 5. Interpretar els principals corrents polítics i socials de l'època moderna i contemporània.
 6. Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.
 7. Utilitzar amb precisió la terminologia pròpia de les ciències humanes.
 8. Utilitzar els recursos disponibles sobre els coneixements de les àrees humanístiques.
 9. Utilitzar les tècniques de catalogació, transcripció, edició crítica, estudi, anàlisi i difusió del patrimoni cultural de manera professional.

Continguts

Cap contingut concret perquè dependrà del centre o del tipus de treball encarregat. Les Pràctiques Externes seran de 150 hores.

L'oferta dels llocs per fer Pràctiques és molt diversa, atenent la diversitat dels estudiants d'Humanitats. Alhora, podeu fer les vostres pròpies propostes.

Una mostra de les instucions i centres culturals on s'han fet pràctiques en els darrers cursos han estat:

Editorials i llibreries

Voliana Edicions (Maresme) - https://www.voliana.cat/

Norma Editorial  (Bcn) - http://www.normaeditorial.com/

Adesiara Editorial (Martorell) - http://www.adesiaraeditorial.cat/

Edicions Salòria (La Seu d’Urgell) - http://edicionssaloria.com/

Llibreria Èfora (Cerdanyola) - https://www.facebook.com/llibreria.efora/

Maite Libros SL (Bcn) - http://graciadivina.com/maite

Altres

 

Museus – Centres d’Art

Acadèmia de Belles Arts de Sabadell - http://www.fbellesarts.org/

Museu d’Història de Barcelona - http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca

Museus de la Diputació de Barcelona (conveni Història de l’Art)

Museu Episcopal de Vic - https://www.museuepiscopalvic.com/

Museo de Pontevedra - http://www.museo.depo.gal/

Museu de la Música de Barcelona - http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca

Museu de Terrassa - http://www.terrassa.cat/museu

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - https://www.macba.cat/

 

Centres i fundacions Culturals i d’Estudis (exposicions, edicions, conferències, recerca local i comarcal)

Coordinadora de Centres Estudis de Parla catalana  CCEPC (+ de 130 entitats). Ex. Centre d’Estudis del Baix Llobregat; Centre d’Estudis de l’Hospitalet; Centre d’Estudis Molletans; Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell; Associació Mirmanda; Centre d’Estudis de Montjuïc; Taller d’Història de Gràcia; Patronat d’Estudis Osonencs; etc.- http://www.ccepc.org/

Fundació Congrés Cultura Catalana - http://www.fundccc.cat/

Casa Àsia (Bcn) - https://www.casaasia.cat/

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) - http://www.cccb.org/ca/

Reial Congregació Bona Mort i Dansa de la mort Manresa - https://www.facebook.com/Congregacio-Bona-Mort-Manresa-1468832689866898/

Cultura en Viu (UAB) - http://www.uab.cat/cultura/

Premsa (escrita, tv i ràdio)

Ràdio Xarxa Local (programa història) - http://www.portesdetroia.cat/

La Veu de l’Anoia (Diari Comarcal setmanal) - http://veuanoia.cat/

Ràdio Cornella - http://www.radiocornella.cat/

Canal Terrassa - http://terrassadigital.cat/

Regió 7 - http://www.regio7.cat/

 

Centres cívics i culturals - patrimoni (municipals)

Ateneu de Rubí - https://www.rubi.cat/cultura/ca/equipaments-culturals/lateneu

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Mollet del Vallès

Ajuntament de Sant Just Desvern

Ajuntament d’Olèrdola

Ajuntament de Cerdanyola

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Palau Moja (turisme Bcn) - https://palaumoja.com/

Ajuntament d’Eivissa – Patrimoni - https://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/ciutat/patrimoni

Àgora (espai cultura de Sabadell) - https://amicsagora.wordpress.com/

 

Centres de documentació, biblioteques i arxius

Biblioteca de Catalunya (Bcn) - http://www.bnc.cat/

Servei Històric dels Mossos d’Esquadra - https://www.flickr.com/photos/mossoscat/sets/72157644059956978/

Arxiu Històric Municipal de Cerdanyola - https://www.cerdanyola.cat/guia/arxiu-municipal

Filmoteca de Catalunya - http://www.filmoteca.cat/web/

 

Altres

Atlètic Terrassa Hockey Club (Terrassa) / comunicació - https://www.athc.cat

Grup Eirene - associació educativa i solidària (Bcn) - https://grupeirene.org/

World Business Travel - https://wbt.es/

Elena Hernandez Comunicación (agència de comunicació d’empreses de moda) - http://www.elenacomunicacion.com/

Arxiu Occità-Institut d’Estudis Medievals - http://grupsderecerca.uab.cat/occita/

Diversos grups de recerca a la UAB

AIESEC (Associació Internacional d’Estudiants) - http://www.aiesec.org.es/

 

+ Aquells llocs proposats pels mateixos estudiants

 

+ info a: http://www.uab.cat/doc/PEHumanitats

 

 

 

Metodologia

Les característiques i la metodologia del treball autònom dependrà del centre on l'alumne/a faci les pràctiques.

La tutoria es basa en explicar en què consisteixen les Pràctiques externes i en fer el seguiment del seu procés.

En cas que les pràctiques no es puguin fer totalment o parcial de manera presencial, s’adaptarà el seu format perquè puguin realitzar-se de manera telemàtica. El professor o professora i el tutor o tutora extern vetllaran perquè l'estudiant pugui realitzar les pràctiques en condicions sanitàries segures.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Treball en el centre on es fan les pràctiques 140 5,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació es fa a partir de tres elements:

1. L'informe del tutor de pràctiques, que es basa en un model elaborat per la Universitat on es valoren les diferents aptituds i actituds de l'estudiant en el seu procés de treball. És la part de més pes en l'avaluació global de les PE.

2. L'informe de l'estudiant: un escrit on descriu en què han consistit les seves pràctiques, quin resultat creu que n'ha tret i quina ha estat la seva experiència en fer aquesta assignatura. Aquest informe el lliura al professor de les PE.

3. A final de curs, caldrà fer una exposició oral pública en una sessió acadèmica breu davant dels altres estudiants que han fet les pràctiques i davant de qualsevol que estigui interessat en fer-les. És el punt final a les PE, i l'ocasió de compartir les experiències viscudes i allò que s'ha anat parlant durant les possibles tutories de pràctiques.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició oral a final de curs 15% 0 0 1, 2, 3, 7
Informe de l'estudiant 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Informe del tutor de pràctiques 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Aquella que correspongui per cada àmbit temàtic del lloc de pràctiques triat. Es convindrà directament amb un dels tutors de pràctiques de l'assignatura PE d'Humanitats.