Logo UAB
2020/2021

Idioma modern II (gallec)

Codi: 100050 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500243 Estudis Clàssics OT 3 0
2500243 Estudis Clàssics OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 0
2500501 Història OT 4 0
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 3 0
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OT 3 0
2502533 Estudis Francesos OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 0
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alba Losada Cuquejo
Correu electrònic:
Alba.Losada@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
gallec (glg)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Alba Losada Cuquejo

Prerequisits

No s’escau.

Objectius

Idioma modern II és una assignatura que s’insereix dintre de la matèria “Llengua moderna” juntament amb Idioma modern I. Forma part dels 60 crèdits optatius programats pel tercer curs.

Serà la continuació de l'assignatura d'iniciació a la llengua gallega, Idioma Modern I. L'alumnat disposarà d'un domini de la llengua que li permeti participar amb relativa seguretat i eficàcia en diferents situacions de comunicació quotidiana, del treball i de l'estudi, que requereixin un ús de la llengua previsible.

Competències

  Història de l'Art
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Clàssics
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i literatura catalanes
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia i Ordenació del Territori
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Francesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 5. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 7. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 8. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 9. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 10. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 11. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 12. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 13. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat

Continguts

Continguts gramaticals:

 • Posició i gradació de l'adjectiu, la comparació.
 • Usos i valors d'altres determinants: demostratius, possessius, indefinits, interrogatius.
 • Pronoms personals àtons: posició; concurrència de diverses formes; distribució de acusatiu i datiu.
 • Ús dels pronomes relatius.
 • Formació, usos i valors dels temps d'indicatiu (pospretérito, antepretérito) i de present de subjuntiu dels verbs regulars i irregulars més freqüents.
 • Ús de l'imperatiu afirmatiu i negatiu.
 • Perífrasis verbals més freqüents.
 • Conjuncions coordinants i subordinants més usuals.
 • Connectors apropiats per a l'expressió de les Funcions comunicatives d'aquest nivell.
 • Construcció de l'estil indirecte.

Fonètica i ortografia:

 • Reconeixement i pronunciació del sistema fonològic complet.
 • Regles d'accentuació (accent d'intensitat i accent diacrític).
 • Entonació en els diàlegs.
 • Ús dels signes de puntuació.

Lèxic:

 • Vocabulari relacionat amb una sèrie d'àrees temàtiques: Lèxic de sentiments i estats d'ànim. Lèxic sobre sobre llocs i activitats d'oci. Lèxic sobre estats de salut, malalties i accidents. Lèxic sobre tecnologia i medi natural, economia, societat, geografia. Expressions per disculpar-se, aconsellar,expressar temps, etc.

Metodologia

L’assignatura d'Idioma modern II és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

1) Aprenentatge basat en problemes (ABP) i tasques de caràcter comunicatiu.
2) Situacions simulades i resolució de casos. Exercicis personals.
3) Classe magistral.
4) Realització de treballs tutoritzats (assaigs, comprensió / producció oral / escrita, presentacions, comentaris crítics de text, cerca d'informació).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb TIC; realització de treballs; anàlisi, valoració i discussió de documents escrits, problemes, casos pràctics i avaluació 52 2,08 2, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs i tutories 15 0,6 2, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres de text, dossiers, textos; repàs (gramàtica, lèxic, tècniques d'expressió escrita…) i realització de treballs 70 2,8 2

Avaluació

En la correcció de les activitats i proves d’avaluació es tindrà en compte que s’hagi obtingut un grau d’assoliment suficient de les competències segons els resultats d’aprenentatge esperats, que s’estableixen en aquesta Guia docent.

El sistema d'avaluació s'organitzarà en tres mòduls:

1) Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari.
2) Presentació d'una exposició oral.
3) Treball escrit.

L’avaluació del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves com els treballs lliurats durant tot el semestre.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Es considerarà com a ‘no avaluable’ si l’alumne hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

Per participar a la recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dels quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total. Tindran dret a recuperació els estudiants que tinguin una nota mitjana igual o superior a 3'5. Algunes tasques no es poden repetir (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

EL PLAGI: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

CASOS PARTICULARS: L'alumnat gallegòfon haurà de complir les mateixes condicions d’avaluació que la resta d’estudiants, fins i tot si la professora el dispensa d’assistir a classe. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació d'una exposició oral 25% 1 0,04 2, 4, 5, 7, 8, 13
Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Treball escrit 25% 10 0,4 1, 2, 7, 12

Bibliografia

Obres de consulta

- ÁLVAREZ, Rosario / X. XOVE (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

- CARBALLEIRA ANLLO, X. Mª. (coord.) (2010): Gran dicionario Xerais da lingua. Vigo: Xerais.

- CHAMORRO, Margarita; Ivonete da SILVA e Xaquín NUÑEZ (2009): Aula de Galego 2, Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística- Xunta de Galicia.

- FEIXÓ CID, X. (2004): Gramática da lingua galega. Síntese práctica. Vigo: Xerais.

- FREIXEIRO MATO, X. Ramón (2006): Manual de gramática galega. Vigo: A Nosa Terra.

- GONZÁLEZ REI, Begoña (2004): Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

- ILG / RAG (2004): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: ILG/ RAG.

- LABRAÑA BARRERO, Sabela (dir.) (2007): Vencello. Lingua e cultura galegas para estudantes de fóra de Galicia: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

- LAMELA, Carme (2008):  Materiais de clase_Celga 2. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística- Xunta de Galicia.

- LÓPEZ TABOADA, Carme; SOTO ARIAS, Mª Rosario (2008): Dicionario de fraseoloxía galega. Vigo: Xerais.

- NAVAZA BLANCO, Gonzalo (coord.) (2007): Dicionario Xerais Castelán - Galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Xerais.

- PENA, X. Antonio (dir) (2005): Gran dicionario Século 21 da lingua galega, Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio.

 

Recursos a la xarxa:

http://www.xunta.es/linguagalega/celga

www.portaldaspalabras.gal

www.realacademia.gal

http://www.estraviz.org/

http://blogs.uab.cat/estudisgallecs/

https://academia.gal/Volga/

https://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php