Logo UAB
2020/2021

Literatura Espanyola

Codi: 100023 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rebeca Martín López
Correu electrònic:
Rebeca.Martin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent extern a la UAB

Rebeca Martín

Prerequisits

 El estudiants han d'estar en condicions de dur a terme una assignatura quatrimestral sobre la història de la literatura espanyola. Així doncs, hauran de tenir un domini òptim de l'expressió oral i escrita en llengua espanyola. En conseqüència, els errors d'ortografia, puntuació i redacció comportaran un descompte de punts en l'avaluació. 

Totes les activitats hauran de ser originals. El plagi total o parcial no està permès i, en cas de presentar material no original com a propi, es qualificarà automàticament amb un suspens.

Objectius

 1. Conèixer la història de la literatura espanyola.

2. Familiaritzar-se amb els textos literaris.

3. Distingir els períodes de la història de la literatura espanyola.

4. Conèixer les obres més rellevants de la literatura espanyola.

5. Profunditzar en l'anàlisi i el comentari dels textos.

 

Competències

 • Analitzar críticament la cultura de l’actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
 • Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
 • Interpretar la diversitat social i cultural.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
 2. Descriure les característiques d'un text literari amb els mètodes propis d'anàlisi de la disciplina.
 3. Elaborar un resum a partir d'un text donat.
 4. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
 5. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 6. Identificar diferents elements literaris i la inserció d’aquests en diferents textos i estils discursius.
 7. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
 8. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 9. Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
 10. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada.

Continguts

1. Edad Media

1.1.  La poesía lírica y la poesía heroica

1.2.  El romancero

1.3.  Don Juan Manuel y El conde Lucanor

 Lecturas: antología de textos

 

2. Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco

2.1.  Las corrientes poéticas: de Garcilaso a Góngora y Quevedo

2.2.  La prosa de ficción: la novela picaresca y los libros de caballerías

2.3.  Cervantes y el Quijote

2.4.  De la comedia nueva al gran teatro del mundo: de Lope a Calderón


 Lecturas: antología de textos

Lecturas: primera parte de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes

 

3. Ilustración, Romanticismo y Realismo

3.1 El espíritu ilustrado en la literatura

3.2 El cuento fantástico y el cuadro costumbrista

3.3 El teatro: de Moratín a Zorrilla

3.4 Copiar la realidad como es: la novela naturalista

 

Lecturas: Cartas marruecas de Cadalso y artículos de Larra (selección)

Lectura: La comedia nueva, de Leandro Fernández de Moratín

Lectura: El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda

Lectura: antología de cuentos de Emilia Pardo Bazán

 

4. Modernismo y vanguardia

4.1  La literatura de fin de siglo

4.2  La Edad de Plata

4.3  Las vanguardias

 

Lectura: Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca

 

 

 

Metodologia

 

L'aprenentatge d'aquesta assignatura es distribueix tal i com s'indica a continuació:

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en seminaris dirigits per la professora, on es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió dels textos. 

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades per la professora, dedicades a la correcció i el comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi literària.

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclueixen el temps dedicat a l'estudi personal, així com la realització de treballs i comentaris analítics o la preparació de presentacions orals.

· Activitats d'avaluació. L'avaluació es durà a terme mitjançant proves escrites.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 88 3,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i preparació de classes i treballs 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació consta de tres parts: un comentari crític de les obres que indiqui la professora (30% de la nota) i dos exàmens escrits sobre la matèria impartida durant el curs (35% + 35%). La revisió de les proves es realitzarà en una entrevista concertada prèviament.

La recuperació consistirà en un examen de la matèria suspesa. Per tal d'optar a la recuperació, l'estudiant haurà d'haver-se presentat a les tres proves i arribar a un 3'5 de mitjana com a mínim. La nota de la recuperació farà mitjana amb el treball o comentari crític (que no és recuperable).

L'estudiant que no redacti ni lliuri cap de les tres proves (els dos parcials i el comentari crític o treball) obtindrà la qualificació de «No avaluable». El fet de presentar-se a alguna de les tres proves manifesta el desig de l'estudiant de ser avaluat.

En cas que l' estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Primer parcial 35% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Segon parcial 35% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

García de la Concha, Víctor, dir., Historia de la literatura española, Espasa Calpe, Madrid, 1995-1998, 4 vols.

 

Mainer, José Carlos, dir., Historia de la literatura española, Crítica, Barcelona, 9 vols.

 

Rico, Francisco, dir., Historia y crítica de la literatura española, Crítica, Barcelona, 1979-2000, 9 vols. y suplementos.

 

Valverde, José María y Martín de Riquer, Historia de la literatura universal, Planeta, Barcelona, 2009, 2 vols.

 

La professora proporcionarà als estudiants la bibliografia que consideri oportuna per a cadascuna de les parts.