Logo UAB
2019/2020

Pràctiques Externes

Codi: 43975 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Helena Casas Tost
Correu electrònic:
Helena.Casas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

També s'emprarà el xinès

Equip docent

Antonio Paoliello
Shu-Ching Liao Pan
Xianghong Qu Lu
Pau Viladiu Illanas
Yuan Gao
Maria Dolors Masats Viladoms
Eva Costa Vila
Mireia Vargas Urpi

Equip docent extern a la UAB

Du Qian
Li Qiaofang
Wang Chao-wen
Zhou Yang

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest mòdul és que els alumnes puguin posar en pràctica els coneixements adquirits a la resta de mòduls en un aula de xinès com a llengua estrangera. Per superar aquest mòdul, els alumnes han de demostrar ser capaços d'analitzar críticament la realitat observada a l'aula i de planificar, desenvolupar i avaluar una intervenció a l'aula i reflexionar sobre la pràctica realitzada.

Competències

 • Aplicar estratègies per estimular l’esforç dels futurs estudiants de xinès i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats que facilitin l’autonomia i iniciativa personals.
 • Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l’activitat professional i en la investigació.
 • Gestionar les diferències culturals durant el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’aula de llengua xinesa per a hispanoparlants.
 • Identificar i interpretar les principals teories de l’aprenentatge de segones llengües per aplicar-les a l’ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua xinesa basant-se en els models teòrics actuals, adaptant-se al perfil de l’estudiant hispanoparlant i potenciant l’ús de les tecnologies.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Reflexionar de forma crítica sobre l’acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d’analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament la realitat educativa observada a l'aula per proposar millores des d'una perspectiva innovadora.
 2. Aplicar i avaluar propostes didàctiques per promoure l'autonomia dels alumnes de diferents nivells a l'aula de xinès.
 3. Avaluar estratègies per gestionar les diferències culturals aplicades a l'aula.
 4. Avaluar l'activitat docent a l'aula, integrant processos d'autoavaluació.
 5. Dissenyar i elaborar activitats o seqüències didàctiques que facilitin l'aprenentatge de les diferents habilitats comunicatives en llengua xinesa, tenint en compte sempre l'adequació a les característiques de diferents alumnes.
 6. Documentar-se a partir de fonts bibliogràfiques i propostes i recursos didàctics per interpretar i donar resposta a necessitats específiques dels alumnes.
 7. Establir criteris d'avaluació per a les activitats planificades que sorgeixin del procés d'ensenyament i aprenentatge.
 8. Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l’activitat professional i en la recerca.
 9. Identificar i aplicar estratègies que afavoreixin la interacció i la comunicació a l'aula per mobilitzar els recursos comunicatius dels estudiants i per gestionar el temps, l'espai i la participació.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 13. Reflexionar de manera crítica sobre un mateix i identificar punts forts i àrees de millora.
 14. Treballar individualment i en equip i ser capaç d’analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Continguts

 Els continguts principals de les pràctiques permetran als alumnes dur a terme les següents tasques:
 • Observar i reflexionar sobre pràctiques eficaces i així millorar la pròpia pràctica.
 • Observar i reflexionar sobre com s'aprèn una llengua estrangera en un entorn formal.
 • Dissenyar, implementar i avaluar un projecte d'aula.
 • Desenvolupar pensament crític amb respecte a la realitat de l'aula i la intervenció realitzada.

Metodologia

Aquest mòdul  preveu una dedicació de 225 hores per part dels alumnes, que es realitzaran en gran part al centre educatiu on realitzin les pràctiques. A més de les 175 hores al centre, es realitzaran seminaris de pràctiques i tutories (10 hores) destinats a la posada en comú i al debat de qüestions concretes que sorgeixin de les pràctiques a l’aula amb el tutor acadèmic. Els horaris de cada alumne dependran del centre on realitzin les pràctiques, per la qual cosa caldrà que cada alumne es coordini amb el centre educatiu i el seu tutor professional fins a completar tot el període de pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris de pràctiques 6 0,24 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Tutories 4 0,16 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Tipus: Supervisades      
Pràctiques 175 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs o informes 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Lectures i documentació 5 0,2 5, 6

Avaluació

Per aprovar el mòdul de pràctiques és imprescindible treure un mínim de 5 a cadascuna de les tres parts, així com fer el 100% de les hores presencials al centre educatiu assignat. També és imprescindible assistir com a mínim al 80% dels seminaris de pràctiques.

El tutor acadèmic avalua:

 • la memòria de pràctiques que els estudiants redactaran en xinès (30%)
 • la participació dels estudiants en els seminaris de pràctiques (30%)

El tutor professional avalua:

 • l'actuació de l'alumne durant les pràctiques al centre (40%)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta de l'estudiant 30% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Informe tutor acadèmic 30% 0 0 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Informe tutor professional 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Alexakos, Konstantinos. (2015) Being a teacher / researcher: A primer on doing authentic inquiry research on teaching and learning. Rotterdam: Sense Publishers.

Dooly, Melinda. (2016). Proyectos didácticos para aprender lenguas. En Dolors Masats y Luci Nussbaum (Eds.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp.169-193). Madrid: Síntesis. 

Escobar Urmeneta, Cristina. (2001). La organización de la enseñanza. En Luci Nussbaum y Mercè Bernaus (Eds.), Didáctica de las lenguas extranjeras en la educación secundaria obligatoria (pp. 207-232). Madrid. Síntesis.

Lineros, Rocío. (2006). Elaboración de unidades didácticas y actividades de aula para la clase de español segunda lengua (E/L2) en contextos escolares. En María Elena García Gutiérrez (Coord.), La educación lingüística y literaria en secundaria. Materiales para la formación del profesorado. Volumen I: la educación lingüística (pp. 241-274). Murcia: Consejería de Educación y Cultural de la Región de Murcia. Disponible en: http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/III.3.lineros.pdf

Pellegrinelli, Marco. (2007). Enseñanza del chino en primaria: Un caso práctico.  En María Ángeles Iglesias Madrigal, María Jesús Martínez Galán y Óscar Ramos Alonso (Eds.). La enseñanza de la lengua china como lengua extranjera en España. (pp. 309–327). Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.