Logo UAB
2019/2020

Crítica musical

Codi: 100644 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
César Calmell Piguillem
Correu electrònic:
Cesar.Calmell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 • Coneixements aprofundits de la història de la música
 • Coneixements d’anàlisi musical
 • Coneixements d’estètica musical
 • Capacitat per a l’anàlisi auditiva de la música
 • Coneixements dels fonaments de l’organologia
 • Habilitat en l’expressió oral i escrita
 • Domini d’un repertori bàsic d’audicions musicals en els diferents estils i gèneres
 • Donat el fet que moltes de les crítiques històriques que es comentaran a classe són extretes d'antologies de textos traduïts a l'anglès, és recomanable que l'estudiant sigui capaç de llegir amb certa fluïdesa en aquella llengua

 

 

Objectius

Parlar o escriure sobre música són activitats que sempre han acompanyat l’experiència auditiva ( i visual) directes del fet musical. Però si aquests són els mitjans generals d’expressió comuns, en principi, a totes les disciplines científiques incloses en la musicologia, en el comentari i la crítica musicals aquelles dues activitats: parlar i l’escriure, tenen un objectiu molt concret –que comportarà la utilització d’una metodologia específica en l’elaboració des respectius discursos oral o escrit- : la d’informar musicalment l’aficionat –sigui quin sigui el seu grau de competències musicals- o la d’incentivar i enriquir la seva experiència estètica mitjançant relats ben exposats o ben escrits,  sòlidament fonamentats i amb interès per al lector o oient, que tenen la característica compartida de tenir un caràcter públic, és a dir, de ser transmesos ja sigui a través dels mitjans de comunicació ja sigui en actes presencials, com poden ser conferències, taules rodones, etc.

 

 

 

 

Competències

  Musicologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 • Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar i reconèixer en els treballs de crítica musical els conceptes propis de la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 2. Avaluar el consum musical en la societat contemporània.
 3. Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
 4. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 5. Demostrar habilitats creatives i innovadores en l'àmbit de l'aplicació professional i laboral de la formació musicològica.
 6. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la divulgació i la informació musicals.
 8. Detectar els camps possibles d'innovació i millora en les propostes de divulgació i informació musicals.
 9. Determinar la complexitat dels processos de recepció de la música.
 10. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 11. Identificar les connexions entre la creació musical actual i les circumstàncies sociopolítiques i culturals en què té lloc.
 12. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 13. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
 14. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
 15. Transferir d'una manera personal i crítica els coneixements adquirits en el camp de la musicologia als àmbits professionals i laborals pertinents.

Continguts

 1. Fonamentació estètica de la crítica musical
 2. Categories de les anàlisis crítiques: declaracions descriptives, interpretatives i avaluadores al voltant del fet musical
 3. El significat en la música
 4. Criteris i consideracions del crític o del comentarista davant d’una obra musical
 5. La crítica musical al llarg de la història: corrents i plantejaments
 6. Taller per a l’elaboració de la crítica i del comentari musicals  

 

 

 

 

Metodologia

En la matèria les classes magistrals seran complementades i il·lustrades amb audicions musicals i el visionat d’obres d’art o de síntesis conceptuals de la matèria en Power Point. Aquestes intervencions del professor hauran de ser contestades per les intervencions de l’alumnat en aspectes concrets que calgui aclarir o aprofundir en les classes pràctiques o en les tutories.

Per altra banda, s’exigirà la participació de l’estudiant a les classes mitjançant exposicions en grup de dues persones de comentaris-conferència orals preparats al voltant d’obres, d’estils, de gèneres o de moviments musicals concrets, prèviament pactats entre el grup i el professor

Aquesta activitat es complementarà amb l’exigència d’assistir a un mínim de dos concerts en viu –cadascun pertanyent a diferents gèneres o estils de música- a partir del quals l’estudiant haurà de preparar dues crítiques que es presentaran a finals del curs.

A més, a finals de novembre, l’estudiant haurà de presentar una anàlisi auditiva del moviment d’un concert, simfonia o d’una obra vocal pertanyents al barroc, classicisme, romanticisme o a la música contemporània, per a la qual l’estudiant podrà recórrer a peces enregistrades (CD’s, You-tubes, etc.) del fragment objecte d’anàlisi.


 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
assistència a dos concerts de música en viu, que serviran com a material per a fer-ne les crítiques i l'anàlisi 10 0,4
classes magistrals teòrico-pràctiques al voltant de la crítica i el comentarisme musicals 50 2 4, 6, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Indicacions i seguiment per a la redacció individual de dues crítiques corresponents a dos concerts en viu d'estils diversos, així com per a l'anàlisi auditiva d'un fragment d'una composició musical 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13
indicacions i seguiment per a la preparació i exposició en grup d'un comentari sobre l'obra d'un compositor, un gènere, un estil o estètica musicals ubicant-los en el seu context sociocultural 15 0,6 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12
tutories personals i de grup en les modalitats presencial o virtual 5 0,2
Tipus: Autònomes      
estudi dels apunts i lectura de les obres incloses en la bibliografia 34 1,36 1, 5, 7, 10, 13, 14, 15
preparació i coordinació d'un comentari musical oral exposat en grup 5 0,2 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15
redacció de dues crítiques musicals corresponents a dues obres d'estils diversos i d'una anàlisi auditiva d'una composició musical 20 0,8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15

Avaluació

-Una prova escrita d’avaluació de teoria crítica (final de curs) (30%)

-Assistència i actitud participativa en les classes  (10%)

-Comentari oral d’una obra, d’un estil, d’un gènere o d’un moviment estètic en la seva relació amb la música (treball expositiu oral en grups de dos estudiants). Aquesta activitat s'exposarà de forma presencial al llarg del curs d'acord amb un calendari de sessions preestablert (20%)

-Anàlisi auditiva del moviment d’un concert, simfonia o d’una obra vocal pertanyents al barroc, classicisme, romanticisme o a la música contemporània, amb lliurament a finals de novembre (5%)

-Dues crítiques realitzades a partir de concerts en viu de gèneres diferents seleccionats d'entre l'oferta de la temporada amb lliurament a finals del curs (35%)

 Per aprovar l’assignatura l’estudiant haurà de tenir aprovades les dues crítiques, l'anàlisi auditiva d'una obra o d'un fragment d'una obra en les condicions establertes més amunt, així com l'examen  escrit de teoria crítica.  Es preveuen proves de recuperació  únicament per aquells alumnes que havent presentat els treballs en tinguin un o més d'un de suspesos (que hauran de tornar a presentar) o que hagin suspès l'examen escrit de teoria crítica (al qual hauran de tornar-se a presentar).

Criteris aplicables a l'hora de considerar un estudiant No avaluable: no haver lliurat a temps les dues crítiques i l'anàlisi exigides; no haver-se presentat a l'examen de Teoria crítica; haver faltat a més d'un 60% de les classes.

Revisió de les qualificacions de forma presencial 7 dies després de la realització de les proves.

 


 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
assistència a classe 10% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14
comentari oral, en grups de dos, d'una obra musical, d'un estil o d'un gènere, ubicats en el seu context cultural i social 20 % 2 0,08 1, 2, 6, 9, 10, 13, 14, 15
presentació al finals de curs de dues crítiques escrites corresponents a dues obres musicals d'estils diversos i d'una anàlisi auditiva d'una composició musical e l'anàlisi auditiva d'una 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15
prova escrita d'avaluació sobre teoria de la crítica i comentari pràctic d'una crítica musical 30% 2 0,08 1, 2, 6, 7, 8, 9, 15

Bibliografia

Bibliografia

 • Cascudo Teresa/Palacios, Maria: Los señores de la crítica.Periodismo musical e ideologia del modernismo en Madrid (1900-1950). Doble J, Editorial. Madrid, 2012
 • Dalhaus C/ Eggelbrecht H.H: “Música buena y mala“ (en ¿Qué es la música?. Acantilado. Barcelona 2012.
 • French Richard F.: Music and Criticism. Harvard University Press
 • Graf, Max: Composer and Critic. Two hundret years of Musical Criticism. Norton and Company. New york, 1946
 • Meyer, Leonard B.: Emoción y significado en la música. Alianza Editorial.Madrid, 2001
 • Scruton, Roger: The Aesthetics of Music. Clarendon Press. Oxford, 1997
 • Shick, Robert D.: Classical Music Criticism. Garland Publishing, Inc. New York, 1996
 • Thompson, Oscar: Practical Musical Criticism. [reedició] Da Capo. New York, 1979