Logo UAB
2019/2020

Àlgebra commutativa

Codi: 100112 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500149 Matemàtiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ferran Cedó Giné
Correu electrònic:
Ferran.Cedo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Laurent Cantier

Prerequisits

És recomanable haver cursat totes les assignatures obligatòries d'àlgebra; concretament, per tal que un alumne pugui superar l'assignatura serà imprescindible tenir assumits els coneixements propis de l'assignatura Estructures Algebraiques.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és la de donar una introducció a les eines bàsiques de la teoria d'anells commutatius.

Això significa treballar els conceptes bàsics d'anells, l'estructura dels seus ideals i dels mòduls sobre aquest, aprofundint en temes concrets de cadascun d'aquests aspectes.

 

Al final del curs s'espera que l'estudiant conegui les construccions generals de localització en anells i mòduls, la factorizació en anells commutatius i el concepte de dependència entera. A partir d'aquí i depenent dels temes en què s'hagi profunditzat més durant el curs, els objectius a assolir poden variar.

Competències

 • Assimilar la definició d'objectes matemàtics nous, de relacionar-los amb altres coneguts i de deduir les seves propietats
 • Demostrar una elevada capacitat d'abstracció.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes d'àlgebra avançada i assimilar la definició de noves estructures i construccions algebraiques, de relacionar-los amb altres coneguts i deduir les seves propietats.
 2. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 3. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 5. Utilitzar les eines algebraiques en diferents àmbits

Continguts


A grans trets, el curs s'estructurarà seguint els continguts del llibre de referència clàssic "M.F. Atiyah i I.G. Macdonald, Introducción al Álgebra Conmutativa".

Si bé no es pretén cobrir tot el temari que s'hi presenta, tampoc es restringirà a aquest, de forma que algunes seccions poden requerir textos de la resta de llibres de la bibliografia.

 

Els temes que es tractaran seran

1. Anells commutatius.

2. Teoria de Mòduls.

3. Condicions de cadena.

4. Dependencia entera.

5. Teoria de la dimensió.


Els temes 4 i 5 es realitzaran depenent de l'evolució del curs.

Metodologia

Aquesta assignatura té dues hores setmanals de teoria. Hi ha una varietat interessant de referències bibliogràfiques; en certs moments del curs caldrà completar el contingut de les explicacions de classe amb consultes a bibliografia.

Hi haurà sessions dedicades a resoldre problemes, de fet, una hora setmanal. Periòdicament, cada alumne haurà de presentar problemes de la llista resolts, ja sigui a la pissarra o per escrit i entregar al professor. Els dubtes que sorgeixin es poden preguntar durant la classe o a les hores de consulta dels professors. El treball sobre aquests problemes es recolza en els conceptes introduïts a classe de teoria, els enunciats dels teoremes, i les seves demostracions, ja que molt sovint les tècniques seran semblants.

Les 6 hores de pràctiques de què disposa el curs es dedicaran l'estudi i resolució de problemes concrets a l'aula treballant en equip.

 

A més, l'assignatura disposa d'una pàgina al “campus virtual” on s'aniran penjant les llistes de problemes, material addicional i qualsevol informació relacionada amb l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 30 1,2
Tipus: Supervisades      
Classes de problemes 15 0,6
Seminaris 6 0,24
Tipus: Autònomes      
Estudi de la teoria 36 1,44
Realització de problemes 60 2,4

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà a partir d'un 50% de la nota d'avaluació continuada, i un 50% de la nota d'exàmens.

 • L'avaluació continuada consistirà en l'entrega de problemes individuals, l'assistència als seminaris i l'entrega d'exercicis per aquests (en equip).
 • La nota d'exàmens s'obtindrà a partir d'un examen a final de curs. 

 Les possibles matrícules d'honor s'atorgaran a partir dels resultats tant de l'avaluació continuada com de l'examen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a seminaris 10% 0 0 2, 4, 5
Examen final 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4
Problemes entregats 40% 0 0 2, 3, 4, 5

Bibliografia

W. A. Adkins, S. H. Weintraub, Algebra, An Approach via Module Theory. Springer, New York, 1992.

A. Altman, S. Kleiman, A Term of Commutative Algebra. Worldwide Center of Mathematics, LLC, 2012.

M. Atiyah, I. Macdonald, Introducción al álgebra conmutativa. Ed. Reverté, Barcelona, 1968.

P. M. Cohn, Algebra, vol 2. Second Ed. John Wiley and Sons, New York, 1989.

D. Eisenbud, Commutative Algebra with a view toward Algebraic Geometry. Springer, New York, 2004.

B. Hartley, T. O . Hawkes, Rings, modules and linear algebra. Chapman and Hall, London 1983.

N. Jacobson, Basic Algebra I, Basic Algebra II. W. H. Freeman and Company, New York, 1989.

E. Kunz, Introduction to Commutative Algebra and Algebraic Geometry. Birkhäuser, New York, 2013.

S. Lang, Algebra. Aguilar, Madrid, 1977.

J.S. Milne, A Primer of Commutative Algebra, 2009.

O. Zariski, P. Samuel, Commutative Algebra I, II, Van Nostrand, Princeton (1958, 1960).