Logo UAB
2019/2020

Anālisi harmōnica

Codi: 100111 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500149 Matemātiques OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Artur Nicolau Nos
Correu electrōnic:
Artur.Nicolau@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
catalā (cat)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Si és necessari s'alternarā entre el catalā i l'anglčs.

Prerequisits

Els cursos d'Anàlisi de primer i segon de grau de Matemàtiques. L'assignatura d'Anàlisi Real i Funcional és útil haver-la cursat, però no és un requisit.

 

Objectius

 

 El principal objectiu  és descriure com l'Anàlisi de Fourier permet expressar totes les funcions com a superposició (suma) d'ones elementals i com s'utilitza aquest fet en les aplicacions.

 

Competčncies

  • Assimilar la definiciķ d'objectes matemātics nous, de relacionar-los amb altres coneguts i de deduir les seves propietats
  • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
  • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessāries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Que els estudiants sāpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciķ d'una forma professional i posseeixin les competčncies que solen demostrar-se per mitjā de l'elaboraciķ i defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

  1. Entendre i saber reproduir els resultats bāsics relatius a la transformada de Hilbert.
  2. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
  3. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessāries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  4. Que els estudiants sāpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciķ d'una forma professional i posseeixin les competčncies que solen demostrar-se per mitjā de l'elaboraciķ i defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Continguts

1. Sèries de Fourier i aplicacions

2. Integrals de Fourier i aplicacions.

3. La fórmula de sumació de Poisson. El principi d'incertesa de Heisenberg

4.  Anàlisi de Fourier en grups abelians finits.  El teorema de Dirichlet sobre els primers en progressions aritmétiques.

Metodologia

 

Les classes de teoría són seguint el model de classes magistrals. Les  classes de problemes són supervisades, on l'alumne ha d'intentar resoldre qüestions senzilles pel seu compte.Formalment són 30 i 20 hores respectivament, però a la pràctica farem 50 tot barrejat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Teoria 30 1,2 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Classes de problemes 20 0,8 1, 2, 3, 4
Tipus: Autōnomes      
Resoluciķ de problemes i estudi 85 3,4 1, 2, 3, 4

Avaluaciķ

 

L'assignatura s'avalúa en base a dues activitats, el pes de les quals s'explica al quadre.

Qui no superi l'assignatura tindrà dret a repetir l'examen final, amb el mateix pes.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Oral 10% 1 0,04 2, 3, 4
Examen final 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4
Lliurament d'exercicis proposats 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4

Bibliografia

1. E. Stein and R. Shakarchi, "Fourier Analysis, an introduction",  Princeton Lectures in Analysis, Priceton Univresity Press 2007

2. Gasquet-Witomski, "Fourier Analysis and applications". Springer-Verlag, 1999.

3. S. Mallat,  "A wavelet tour of signal processing", Academic Press, 1999

4. J.Bruna, Anàlisi Real, Materials UAB, 26.