Logo UAB
2019/2020

The Acquisition of English Syntax and Morphology

Codi: 44030 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Llinàs Grau
Correu electrònic:
Mireia.Llinas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Es requereix un nivell d'anglès C1 i coneixements bàsics de lingüística per seguir bé el curs.

Objectius

Aquest mòdul estudia els procés d'adquisició de l'anglès com a primera i com segona llengua analitzant com els nens (L1) i els adults (L2) aprenen la forma de les paraules angleses i les seves possibles combinacions per formar oracions en anglès. L'objectiu bàsic del curs és que els estudiants entenguin com les gramàtiques d'una primera i d'una segona llengua es van estructurant en els dos processos.

 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar dades de la sintaxi de l'anglès d'un corpus lingüístic per comprovar hipòtesis plantejades.
 2. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 3. Analitzar propostes de diferents tipus sobre l'adquisició de la sintaxi
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic sobre adquisició de la llengua des del punt de vista generativista
 8. Identificar les ideologies lingüístiques que influeixen en les pràctiques multilingües en diferents contextos institucionals.
 9. Llegir de forma crítica articles acadèmics sobre l'adquisició de la llengua des del punt de vista generativista
 10. Valorar el paper de la llengua i les pràctiques lingüístiques en els processos socials relacionats amb la globalització i la nova economia.

Continguts

Unitat 1: Intrducció al marc teòric

Unitat 2: Morfologia i sintaxi

Unitat 3: L'adquisició de la llengua

Unitat 4: L'adquisició de l'anglès com a primera llengua

Unitat 5: L'adquisició de l'anglès com a segona llengua

Metodologia

La metodologia del mòdul es basa en classes magistrals per introduir els temes de cada unitat, debats a classe i exercicis pràctics sobre dades d'adquisició.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals d'introducció als temes 20 0,8 1, 3, 8
Debats a classe 26 1,04 3, 4, 5, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Participació a classe 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi i revisió de la matèria del curs 20 0,8 3, 9
Lectures i resums 40 1,6 3, 6, 8, 9

Avaluació

 

Avaluació:

Prova: 25%

Examen: 25%

Assaig: 25%

Participació a classe: 25%

 

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi que inclourà tots els continguts del curs.

La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

 

MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 25% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10
Examen 25% 6 0,24 2, 3, 7, 10
Participació a classe 25% 6 0,24 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Prova 25% 6 0,24 2, 3, 7, 10

Bibliografia

Archibald, John (ed) (2000) Second Language Acquisition and Linguistic Theory,  Oxford: Blackwell.

Cattel, Ray. (2000) Children’s Language: Consensus and Controversy, London: Cassell.

Crain, Stephen. & Diane Lillo-Martin (1999) An Introduction to Linguistic Theory and Language Acquistion, Oxford: Backwell.

Guasti, Maria Teresa (2002) Language Acquisition. The Growth of Grammar, Cambridge, Mass: MIT Press.

Hawkins, Roger (ed) (2001) Second Language Syntax. A Generative Introduction, Oxford: Blackwell.

Radford, Andrew (2004) Minimalist Syntax. Exploring the Structure of English, Cambridge, C.U.P

Slabakova, Roumyana (2016) Second Language Acquisition, Oxford: O.U.P.

White, Lydia (2003) Second language acquisition and Universal Grammar. (2nd edition) Cambridge: CUP.