Logo UAB
2019/2020

Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Emergents o en Situacions Especials

Codi: 43758 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315915 Zoonosi i Una Sola Salut (One Health) OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Laila Darwich Soliva
Correu electrònic:
Laila.Darwich@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

Com a requisit per a l'admissió s'ha d'estar en possessió d¡algun dels títols que es relacionen a continuació:

Graduats, Llicenciats o Diplomats en l'àmbit de Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Infermeria, Farmàcia, Ciència i tecnologia dels aliments, Ciència i Salut Animal, Biomedicina, Psicologia…) i Ciències de la Vida (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Zoologia, Botànica, Ecologia, Biodiversitat, Ciències ambientals, Ingeriria agronòmica, Silvicultura…) o equivalents

Objectius

Es detallaran en format de sessions monogràfiques o taules rodones, els mecanismes biològics, epidemiològics, patogènics, de diagnòstic i control / profilaxi de les zoonosis exòtiques i emergents importades mitjançant el tràfic de persones i del comerç d'animals i plantes i dels seus productes derivats. Es presentaran les peculiaritats dels ecosistemes tropicals i subtropicals com a marc explicatiu de la presència dels cicles vitals de microorganismes zoonòtics en zones endèmiques, així com la importància dels vectors en la transmissió d'aquestes zoonosis. Es valoraran els riscos d'entrada i es treballarà en l'elaboració de plans de vigilància i contingència per a aquestes malalties.

Es presentaran les peculiaritats de l'anàlisi de risc d'aquestes zoonosis en situacions especials: en pacients immunodeprimits, en situacions d'emergència sanitària i amenaça biològica, i en països d'ingressos baixos. En aquestes sessions monogràfiques es debatrà la malaltia baixos els diversos enfocaments d'Una Sola Salut: interfície home-animal-ecosistema-fauna salvatge-vectors.

Hi haurà seminaris on s'exposaran estratègies i plans de treball reals que s'estan implementant a nivell mundial per al control d'aquestes zoonosis emergents o exòtiques.

Competències

 • Demostrar una actitud i un comportament ètic actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Descriure i interpretar la dinàmica de les zoonosis emergents i les seves interfícies persona-animal-fauna salvatge-vector-ambient.
 • Gestionar i comunicar el risc de zoonosis en situacions especials, emergència sanitària o amenaça biològica.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar individualment o en equip multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar d'acord els principis deontològics de la professió en contextos polítics, econòmics, socials i culturals especials (situacions d'emergència sanitària, països de renda baixa o en poblacions inmunosuprimides).
 2. Avaluar el risc de transmissió de zoonosi en el transport transfronterer d'animals, plantes i els seus productes derivats.
 3. Avaluar el risc de transmissió de zoonosi pel trànsit de persones entre països.
 4. Comprendre les condicions especials que es donen en pacients amb un sistema immunitari debilitat.
 5. Conèixer la importància dels vectors com a transmissors de malalties entre continents i a tots els nivells: humà-animal-plantes-ambiental.
 6. Establir de forma ràpida protocols eficients de contenció davant d'amenaces i alertes biològiques.
 7. Exposar i comunicar plans de vigilància o control de zoonosi emergents, exòtiques o en situacions especials.
 8. Obtenir la informació bibliogràfica adequada per a la realització d'avaluacions del risc relatives a les zoonosis emergents o exòtiques.
 9. Plantejar les actuacions i mesures de control més adequades per a la minimització del risc de les zoonosis emergents o exòtiques en països desenvolupats.
 10. Plantejar les actuacions i mesures de control més adequades per a la minimització del risc de les zoonosis en casos d'emergències sanitàries o amenaces biològiques.
 11. Plantejar les actuacions i mesures de control més adequades per a la minimització del risc de les zoonosis en països de renda baixa.
 12. Plantejar les actuacions i mesures de control més adequades per a la minimització del risc de les zoonosis en poblacions inmunosuprimides.
 13. Preveure i controlar el risc de patir zoonosi.
 14. Realitzar anàlisis crítiques de situacions de risc de zoonosis emergents o en situacions especials, resoldre problemes i prendre decisions.
 15. Relacionar i avaluar l'efecte dels canvis climàtics amb la redistribució de noves malalties.
 16. Resoldre casos exposats mitjançant el treball autònom.
 17. Treballar individualment o en equip multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.
 18. Valorar l'actuació sanitària més adequada en funció de l'entorn social, econòmic i ambiental en què s'ha de desenvolupar o aplicar.

Continguts

- Introducció i anàlisi de risc de les zoonosis exòtiques i emergents
- Trànsit de viatgers i risc d'importació de noves zoonosi
- Trànsit i comerç d'animals, plantes i subproductes
- Zoonosis en pacients immunodeprimits
- Control de les Zoonosis en situacions d'Emergència Sanitària o Amenaça Biològica
- Control de les Zoonosis en països de renda baixa

Metodologia

◊  Activitat dirigida:

          Classes magistrals / Classes expositives

          Seminaris, debats

          Visita guiada per laboratoris externs

◊ Activitat supervisada:

          Tutories per a resolució de dubtes en casos / exercicis / treballs en grup

◊ Activitat autònoma:

          Preparació dels treballs en equip, elaboració d'informes o enquestes

          Estudi personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, seminaris, pràctiques i sortides a laboratoris externs 88 3,52 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Resolució de casos, tutories 20 0,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Preparació de treballs en equip, estudi personal 117 4,68 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Avaluació

A. Els estudiants s'avaluaran en base als següents criteris, amb un pes proporcional sobre la nota final indicat entre parèntesis:

    - Assistència a classe i participació en les activitats realitzades individualment o en grup durant aquestes sessions (10%). Les faltes no justificades es computaran amb un 0 per a l'activitat realitzada aquest dia i si la falta està justificada computarà amb un 5 sobre 10.

    - Assistència i participació en les pràctiques de laboratori (20%). Es tindran en compte totes les activitats realitzades i exercicis encarregats, així com les destreses personals demostrades

    - Treballs d'autoaprenentatge i exposició oral (40%). La qualificació tindrà en compte la qualitat i claredat de l'exposició i els coneixements demostrats durant la discussió del tema.

    - Examen de síntesi (30%). Inclourà preguntes sobre tots els temes tractats al llarg del mòdul. Es requerirà obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 perquè pugui ponderar amb la resta de qualificacions.

B. Per superar aquest mòdul es requereix:

    - Assistència obligatòria a un mínim del 80% de les hores presencials del mòdul

    - La nota mitjana final del mòdul ha de ser igual o superior a 5 sobre 10

C. En cas de no arribar a la nota mitjana necessària, la recuperació consistirà en un examen de síntesi en el qual s'haurà d'obtenir almenys un 5 sobre 10.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'autoaprenentatge i exposició oral 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Asistència i participació activa a la classe. Avaluació continuada 10% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 18
Assistència i participació activa en les pràctiques de laboratori 20% 0 0 16, 17
Examen de síntesi 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

-Libro digital del World Bank : People, Pathogens and Our Planet (Volume 1: Towards a One Health Approach for Controlling Zoonotic Diseases) Link:

http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/PPP_Web.pdf 

-Revista digital de la OIE:  Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2014, 33 (2), 569-581. Emerging zoonotic viral diseases. Link:

http://www.oie.int/doc/ged/D14089.PDF