Logo UAB
2019/2020

Metodologies Aplicades a l'Entorn Multidisciplinari d'Una Sola Salut

Codi: 43756 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315915 Zoonosi i Una Sola Salut (One Health) OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alberto Oscar Allepuz Palau
Correu electrònic:
Alberto.Allepuz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

Com a requisit per a l'admissió s'ha d'estar en possessió d'algun dels títols que es relacionen a continuació:

Graduats, Llicenciats o Diplomats en l'àmbit de Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Infermeria, Farmàcia, Ciència i tecnologia dels aliments, Ciència i Salut Animal, Biomedicina, Psicologia ...) i Ciències de la Vida (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia , Zoologia, Botànica, Ecologia, Biodiversitat, Ciències ambientals, Enginyeria agronòmica, Silvicultura ...) o equivalents.

Objectius

Es complementaran les eines bàsiques necessàries per poder treballar l'enfocament d'Una Sola Salut tenint en compte interaccions amb diferents sectors, com l'anàlisi de risc, la salut ambiental (el canvi climàtic i les seves repercussions en la distribució de les malalties), el comportament humà (canvi socioeconòmic i cultural de les civilitzacions) i els impactes de la globalització com futures amenaces per a la salut de tots els seus habitants.

Es treballarà amb detall sobre la vigilància de malaltia mitjançant aquest enfocament integrat de salut en humans, animals, medi ambient i ecosistema. S'ha de proveir d'una sèrie de coneixements teòrics i tècnics útils per a l'elaboració de protocols d'actuació i contingència davant problemes sanitaris així com els fonaments en la gestió i comunicació del risc.

Competències

 • Demostrar la seva capacitat en la presa de decisions i la instauració de plans de vigilància i contenció de zoonosi.
 • Demostrar que comprèn i utilitza totes les metodologies i eines per a l'anàlisi de risc de les zoonosis d'acord al concepte d'Una Sola Salut.
 • Demostrar una actitud i un comportament ètic actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Gestionar i comunicar el risc de zoonosis en situacions especials, emergència sanitària o amenaça biològica.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar individualment o en equip multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les bases tècniques per al desenvolupament i implementació de programes de vigilància i de contingència.
 2. Aplicar les metodologies emprades en estudis sociològics i econòmics en el context d'Una Sola Salut.
 3. Conèixer els fonaments de la gestió i comunicació del risc en els diferents estrats socials.
 4. Conèixer els fonaments de la gestió i comunicació del risc en situacions especials i en emergències o amenaces biològiques.
 5. Conèixer i interpretar les eines de diagnòstic laboratorial de les malalties infeccioses.
 6. Conèixer la professió i els contextos polítics, econòmics, socials i culturals en el que es desenvoluparà l'activitat professional.
 7. Conèixer les bases tècniques per al desenvolupament i implementació de programes de vigilància i de contingència de zoonosi.
 8. Conèixer les metodologies emprades en estudis sociològics, econòmics, de salut ambiental i ecologia en el context d'Una Sola Salut.
 9. Conèixer les metodologies emprades en salut ambiental i fauna salvatge en el context d'Una Sola Salut.
 10. Interpretar les eines de diagnòstic laboratorial de les malalties.
 11. Treballar individualment o en equip multidisciplinari, en el seu àmbit d'estudi amb criteri crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generats.
 12. Trobar informació relativa a alertes en salut mitjançant els recursos disponibles en línia.

Continguts

- Avaluació del risc, gestió i comunicació

- Salut Ambiental i Ecologia

- Mètodes de diagnòstic laboratorial: microbiologia i biologia molecular

- Economia de la Salut

Metodologia

Activitat dirigida:

Classes magistrals / Classes expositives
Aprenentatge basat en problemes
debats
Classes de resolució de problemes / casos / exercicis

Activitat supervisada:

Tutories
Resolució de casos / exercicis / problemes de forma virtual

Activitat autònoma:

Realització de treballs / informes
Lectura d'articles / informes d'interès
estudi personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge basat en problemes 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Classes de resolució de problemes, casos i exercicis 30 1,2 1, 2, 5, 6, 11
Classes magistrals / Classes expositives 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Debats 4 0,16 1, 3, 4, 7, 11
Seminaris 5 0,2 3, 4, 9
Tipus: Supervisades      
Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 52 2,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lectura d'articles / informes d'interès 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Realització de treballs e informes 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

A. La nota final es calcularà en base als següents criteris o parts:

Assistència a classe i participació activa (20%)

Exposició oral de treballs (20%)

Estudi d'anàlisi de risc

Treballs escrits (20%)

Taller de mètodes diagnòstics (5%)
Comunicació en situacions d'emergència (15%)

Examen de síntesi (40%). Inclourà preguntes sobre tots els temes tractats al llarg del mòdul. Es requerirà obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 perquè pugui ponderar amb la resta de qualificacions.

 B. Per superar aquest mòdul es requereix:

- Assistència obligatòria mínima del 80% de les hores presencials del mòdul

- La nota mitjana final del mòdul ha de ser igual o superior a 5 sobre 10

- Haver presentat TOTS els treballs.

  C. La recuperació en cas de NO superar algun dels requisits exposats, es realitzarà mitjançant la repetició de l'examen de síntesi en el qual s'haurà d'obtenir almenys un 5 sobre 10.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen de síntesi 40 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Exposició oral anàlisi de risc 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lliurament d'informes i treballs 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Economía de la Salud (Health economics).

Rushton, J.; Bruce, M. (2016) Using a One Health approach to assess the impact of parasitic disease in livestock – how does it add value?. Parasitology

Rushton, J. (2015) Antimicrobial use in animals, how to assess the trade offs. Zoonoses and Public Health 62 (suppl. 1) (2015) 10–21

Babo Martins, S. and Rushton, J. (2014) Cost-effectiveness analysis – adding value to animal health, welfare and production assessment. OIE Revue Scientifique et Technique 33(3):681-9.

Rushton, J. Guest Editor (2012) A special edition on the Economics of Animal Health Eurochoices

Rushton, J. (2009) The Economics of Animal Health and Production. Foreward by Peter Ellis with contributions from Andrew James, Alexandra Shaw, David Leonard, Clem Tisdell, Joachim Otte,Alistair Stott, Hernan Rojas, Pascal Bonnet, C. Devendra, Liz Redmond, Harvey Beck, Ugo Pica-Ciamarra, Matthieu Lesnoff, Vinod Ahuja, Martin Upton & Rommy Viscarra. CABI Publishing, Wallingford, UK. Pages 364

Modelos cualitativos y estudios sociológicos (qualitative models and sociological studies).

Azofra Márquez, M.J. (1999) Cuestionarios. Cuadernos Metodológicos, núm. 26. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Valles, M.S. 1997. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis.

Prades, A.; Espluga, J.; Horlick-Jones, T. (2015) “Riesgos tecnológicos, conflictos sociales y políticas ambientales. Del estudio de las percepciones a la implicación pública”. Papers, Revista de Sociologia, núm. 100 (4): 395-423. DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2223

Renn, Ortwin (2008): Risk Governance. Coping with Uncertainty in a Complex World, London: Earthscan.

Slovic, Paul (2000): The perception of risk, London: Earthscan.

Salud Ambiental y Ecología (Environmental Health and Ecology).

Mark J. Nieuwenhuijsen. (2003). Exposure Assessment in Environmental Epidemiology

Vigilancia epidemiológica

Mo Salman (2003) Animal Disease Surveillance and Survey Systems: Methods and Applications

Comunicación del riesgo (Risk Communication).

Emerging zoonoses: Responsible communication with the media-lessons learned and future perspectives Articlein  International journal of antimicrobial agents 36 Suppl 1:S80-3 · November 2010 Impact Factor: 4.30 · DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2010.06.028 · Source: PubMed

Infanti J, Sixsmith J, Barry MM, Núñez-Córdoba J, Oroviogoicoechea-Ortega C, Guillén-Grima F. A literature review on effective risk communication for the prevention and control of communicable diseases in Europe. Stockholm: ECDC; 2013

Interdisciplinary perspectives on the management of infectious animal and plant diseases Papers of a Theme issue compiled and edited by Philip Lowe, Jeremy Phillipson, Laura E. Green, Stephen Hunter, Michael J. Jeger, Guy M. Poppy and Jeff Waage

Kasperson, R. E., Renn, O., Slovic, P., Brown, H. S., Emel, J., Goble, R., Kasperson, J. X. and Ratick, S. (1988), The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework. Risk Analysis, 8: 177–187. doi:10.1111/j.1539-6924.1988.tb01168.x

Luis González Vaqué, “La prevención y represión de los fraudes alimentarios en la Unión Europea”. Revista CESCO (2015) 125-142: https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/873/695

Tetty Havinga y otros, “The Changing Landscape of Food Governance - Public and Private Encounters”. Edward Elgar Publishing (2015) 288 págs.

Luis González Vaqué, “Lecciones de Derecho alimentario 2015-2016”. Aranzadi (2015) 395 págs.

Matteo Ferrari, “Risk Perception, Culture, and Legal Change - A Comparative Study on Food Safety in the Wake of the Mad Cow Crisis”. Routledge (2009) 216 págs