Logo UAB
2019/2020

Ensenyant a Europa i Europa a l'Ensenyament

Codi: 105059 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Bertrán Tarrés
Correu electrònic:
Marta.Bertran@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Bart Hempen
Chris Droessaert
Jonatan De Geest
Marianne Vonck
Michèle Vanleke
Raf Sondervorst

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Objectiu principal:

Comparació de sistemes educatius a nivell micro (activitats a l'aula), meso (escoles) i nivell macro (política).

 

Objectius de coneixement:

El professorat participa en la cultura i la societat i ha de ser capaç de guiar els estudiants en el descobriment del món. (nivell micro)
Ser capaç de comparar els sistemes educatius en micro (activitats a l'aula), meso (escoles) i nivell macro (política)
Ser capaç d’expressar en paraules les possibilitats europees Erasmus + finançades en matèria de cooperació internacional en el camp de l’educació.
Assenyalar les principals diferències entre aprenentatge formal i no formal
Ser capaç d'explicar les diferències entre les escoles internacionals i europees segons els seus currículums i normes

 
Competències:

Descobrir l'art i la narració de contes amb finalitats educatives. (micro nivell)
Establir una comprensió i una consciència sobre l’ensenyament (inter) cultural
Conèixer característiques de persones de diferents cultures i introduir-les en l'educació
Vincular diferències entre persones de diferents cultures i descobrir el vincle entre context cultural i educació
Expressar-ser de manera relaxada i individual amb paraules, cos i materials per mostrar els objectius anteriors
Ser capaç d'escriure un esborrany per a un projecte d'associació estratègica Erasmus + KA2

Competències

  • Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
  • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
  • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
  • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
  2. Elaborar materials i seqüències didàctiques que facilitin la comprensió de creences diferents, fent èmfasi en els aspectes comuns d'aquestes creences.
  3. Interpretar de forma sistemàtica el fet religiós en diverses cultures i la seva influència social, ètica i cultural, per a adquirir conductes de respecte en relació a la fe i a les cultures.
  4. Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts

El mòdul "Ensenyar a Europa, Europa en l'ensenyament" se centrarà en com els dos conceptes "ensenyament" i "Europa" es relacionen entre si. Durant aquestes tres setmanes, analitzarem aquesta simbiosi més de prop canviant setmanalment el nostre enfocament, passant del nivell micro, meso al macro.

Nivell micro

    Cultura: L'art com a crítica social.
    La ciutat com a porta d'entrada a l'art, la cultura i la societat.
    Diferents tècniques de narració i narració.
 
Nivell meso

    Es discutiran les diferències i similituds en l'ensenyament i en els currículums escolars.
    Educació formal i no formal: un dilema desafiant ...
    La implementació de projectes Erasmus + per a escoles primàries i secundàries.
    L'organització de col·legis internacionals i europeus.
    Què ens diu l'estructura escolar i el clima escolar sobre les perspectives de l'educació?

Nivell macro

   Diversitat i educació:
   17 objectius de desenvolupament sostenible (Nacions Unides) - UNESCO: garantir una educació inclusiva i de qualitat per promoure l'aprenentatge al llarg de tota la vida
Unió Europea: Què és un professor europeu?
    Què és l'educació intercultural? Què són les competències internacionals?
    Què és cultura? ¿Identitat? Percepcions, evitant estereotips.
    Actitud intercultural d'un professor.
        Interculturalitat en l'educació:
        en idiomes
        en ciències
        en materials d'ensenyament
        en l'actitud del professor

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 45 1,8 1, 2, 4
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 30 1,2 2, 4
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 4

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'un examen o treball es considera un 0 en l'activitat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de seguiment 33% 0 0 1, 4
Pràctiques d'aula 33% 0 0 2, 4
Treball en grup 34 % 0 0 3, 4

Bibliografia

La bibliografia es donarà el primer dia de classe.