Logo UAB
2019/2020

Grups de Treball: Reptes i Possibilitats de la Col·laboració en Grups

Codi: 105056 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Bertrán Tarrés
Correu electrònic:
Marta.Bertran@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Ea Maj Dobl Denmark
Marie_Louise Lewis
Regitze Wind Denmark

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Objectius del coneixement - l'estudiant coneix sobre:

     Col·laboració i comunicació entre escoles i altres parts interessades rellevants.

     La base professional per a la comunicació, la col·laboració col·legial, la col·laboració parental, la professionalitat creuada i el desenvolupament escolar.

     Coneixements professionals sobre escoles i ensenyament.

     Treball acadèmic, comunicació, producció estètica i acció performativa.

 

Competències:

     Desenvolupar la col·laboració de forma independent i amb altres, basada en el respecte mutu i la capacitat de resposta

     Desenvolupar la col·laboració amb universitats, persones, famílies i alumnes sobre l'educació i el desenvolupament de l'educació.

     Analitzar els problemes centrals i actuals en relació amb les escoles i l'educació i la col·laboració amb parts interessades externes.

     Comunicar els resultats dels exàmens empírics com base per al desenvolupament dels mestres de les escoles.

Competències

  • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
  • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

  1. Defensar, modificar i reconstruir les idees i conviccions pròpies a partir de l'acceptació i valoració d'opinions i judicis diferents.
  2. Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts

El mòdul té com a objectiu establir una comprensió, tolerància i consciència de participar en grups en un context educatiu. Es tracta d'experiències personals amb la participació en grups en contextos educatius i intentarà explorar diferents maneres d'estructurar un marc de col·laboració. L’objectiu general del mòdul és ajudar i donar suport a l’estudiant en la pràctica participativa quan es centra en desenvolupar un mètode específic per jugar i experimentar amb la col·laboració en grup. Durant aquest mòdul, els estudiants estaran exposats tant a la teoria com a la pràctica pel que fa al treball en grup en un context educatiu, durant les classes i tasques específiques durant els dies de pràctiques.

Les lliçons se centraran en les maneres d'entendre i estructurar els processos de col·laboració dins d'un grup, fent possible l'adquisició d'experiències amb treballs en grup durant el mòdul. Es basa en una estructura didàctica global que combina teoria i pràctica en un flux continu, fent viable la participació en un entorn lúdic i experimental. Tant la teoria com el mètode faran que l'estudiant sigui més susceptible a la participació i la tolerància als conflictes.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha planificat la metodologia de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup 45 1,8 1, 2
Tipus: Supervisades      
Treball supervisat 30 1,2 1, 2
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 2

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe. La còpia o plagi d'un examen o treball es considera un 0 en l'activitat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis de seguiment 33% 0 0 2
Pràctiques d'aula 33% 0 0 1
Treball en grup 34% 0 0 1, 2

Bibliografia

La bibliografia es donarà el primer dia de classe.