Logo UAB
2019/2020

La Sexualitat Humana

Codi: 104103 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 2 2
2502442 Medicina OT 3 0
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0

Professor/a de contacte

Nom:
Adolfo Tobeña Pallarés
Correu electrònic:
Adolf.Tobena@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'idioma vehicular de les sessions serà l'anglès, però per a les intervencions/discussions es podràn fer servir idiomes familiars

Equip docent

Joan Taberner Viera
Daniel Vega Moreno

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi superat la formació bàsica en Psicologia mèdica, Neuroanatomia, Neurofisiologia i Endocrinologia.

Objectius

L'assignatura s'impartirà al segon semestre del segon curs del Grau de Medicina, dins l'etapa preclínica dedicada a adquirir els coneixements sistemàtics sobre l’estructura i el funcionament del cos humà, així com sobre el comportaments, el caràcter i els processos mentals dels individus.

Els continguts parteixen dels coneixements que els estudiants de Medicina han incorporat amb la Neuroanatomia, Neurofisiologia i la Psicologia Mèdica.

El objectius generals són:      

-         Familiaritzar els alumnes de Medicina amb la biología de la sexualitat humana.

-         Introduir les diverses modalitats normatives de la sexualitat.

-         Descriure les vinculacions entre la sexualitat i les relacions afectives.

-         Reconèixer la importància de la sexualitat en el cicle vital i la seva influència en la salut com a marcador de benestar o malestar.

Els objectius específics són:

-         Conèixer les funcions, els mecanismes i les varietats de la sexualitat humana.

-         Descriure els canvis de la funció i el comportament sexual al llarg de la vida.

-         Fer una aproximació preliminar a les anomalies i el trastorns relacionats amb la sexualitat i el seu tractament.

-         Identificar els orígens dels trastorns sexuals i la seva repercussió sobre la salut

 

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn els fonaments de la conducta humana normal i les seves alteracions en diferents contextos.
 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament sustentant les decisions amb la millor evidència possible i un enfocament multidisciplinari basat en les necessitats del pacient i que impliqui tots els membres de l'equip de salut, així com l'entorn familiar i social.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, acompanyants, metges i altres professionals sanitaris.
 • Identificar i mesurar els components afectius i emotius de la conducta humana i les seves alteracions.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar línies d'actuació futura en diverses àrees de la salut mental amb base científica.
 2. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 3. Definir el problema, establir els objectius terapèutics, seleccionar el tractament segons evidències d'eficàcia i seguretat, establir el cost i conveniència, prescriure i monitoritzar els resultats.
 4. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 5. Descriure el concepte de risc-benefici en terapèutica mèdica.
 6. Descriure fases i modalitats de la conducta prosocial i antisocial humana.
 7. Descriure fases, variants i modalitats de la sexualitat humana.
 8. Descriure la influència del grup i de la situació contextual en el comportament de l'individu.
 9. Descriure les alteracions emotives i afectives pròpies de la infància, l'adolescència i la vellesa.
 10. Descriure les habilitats comunicatives principals d'un procés d'entrevista clínica.
 11. Discutir les bases, el rendiment i la popularitat de les medicines complementàries.
 12. Discutir resultats d'estudis sòlids i argumentar línies d'actuació futura en diverses àrees de la salut mental, amb base científica.
 13. Distingir els procediments diagnòstics i terapèutics sòlids, dels especulatius, els artefactuals i els enganyosos.
 14. Elaborar una història clínica que integri la informació necessària en un context d'avaluació psicològica i psiquiàtrica.
 15. Esquematitzar la informació necessària que ha de recollir-se en un procés d'avaluació mèdica, psicològica i psiquiàtrica.
 16. Establir vinculacions entre estils conductuals, personalitat i salut.
 17. Explicar les alteracions emocionals pròpies de la infància, l'adolescència i la vellesa.
 18. Identificar característiques d'una adequada comunicació amb els pacients i entre professionals.
 19. Identificar el paper dels fàrmacs en la terapèutica actual i futura.
 20. Identificar els mètodes per avaluar l'eficàcia i la seguretat d'una intervenció farmacològica.
 21. Identificar els problemes de seguretat del pacient relacionats amb medicaments.
 22. Identificar mecanismes biològics, psicològics i socials dels trastorns mentals en la infància/adolescència, edat adulta i vellesa, així com de les conductes agressives, els hàbits addictius i les anomalies en el comportament sexual.
 23. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 24. Reconèixer els principals mecanismes neurals i endocrins de les molèsties i patiments estressants i identificar els desencadenants físics i psicològics de l'estrès nociu.
 25. Reconèixer la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisions de la pràctica mèdica.
 26. Reconèixer la manifestació clínica dels trastorns afectius i de l'ansietat.
 27. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

TEMARI de Classes i Seminaris.

 1.  LA SEXUALITAT: METODOLOGIA DESCRIPTIVA
 2.  MECANISMES EVOLUTIUS I SEXUALITAT
 3.  COSSOS FEMENINS I COSSOS MASCULINS
 4.  HORMONES SEXUALS
 5.  FERTILITAT I CONTRACEPCIÓ
 6.  DESENVOLUPAMENT DE LA SEXUALITAT I EL GÈNERE
 7.  ATRACCIÓ, EXCITACIÓ I RENDIMENT EN LA INTERACCIÓ SEXUAL
 8.  CONDUCTES SEXUALS: VARIETATS
 9.  ORIENTACIONS SEXUALS
 10.  SEXUALITAT I RELACIONS AFECTIVES
 11.  SEXUALITATS ATÍPIQUES
 12.  SEXUALITAT AL LLARG DE LA VIDA
 13.  TRASTORNS SEXUALS
 14.  MALALTIES DE TRANMISSIO SEXUAL
 15.  FARMACOLOGIA DEL SEXE
 16.  VIOLENCIA SEXUAL I DE PARELLA
 17.  SEXE, ENTRETENIMENT I COMERÇ 


Sessions pràctiques

1.       Cerca bibliogràfica específica

Técnica: individual. Es fa una cerca a partir de termes relacionats amb la sexualitat trets del temari i que s’han triat, inicialment, per tal de trobar estudis de recerca rellevants dels darrers cinc anys.

2.       Habilitats en Història clínica sexual

Técnica: Revisió d'etapes i ingredients, a més d'entrenament i avaluació a partir de casos clínics en “role playing”.

3.       Intervenció en Aconsellament sexual

Técnica: Avaluació sistemàtica de casos clínics a partir de vídeos.

Metodologia

L’assignatura s’impartirà amb classes, seminaris i sessions pràctiques presencials a banda del treball individuals dels alumnes.

S’utilitzaran presentacions, articles científics i material audiovisual de contingut variat, que seran accessibles a les carpetes de Material Docent de l’assignatura al Campus Virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS (SEM) 9 0,36
TEORIA (TE) 17 0,68
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 45 1,8

Avaluació

 • Els seminaris i les activitats virtuals seran avaluats pel compliment i mitjançant preguntes breus. L’assistència regular i el grau de participació activa en seminaris i sessions teòriques comptarà també. La incidència sobre la nota final podrà arribar al 20%.  

 • En finalitzar l’assignatura es farà una avaluació global que suposarà, pel cap baix, el 50% de la nota final. Constarà, en principi, de preguntes d’elecció múltiple (70%) i  preguntes curtes (30%), en una ponderació aproximada que pot tenir variacions degudament comunicades.  
 • Podran usar-se, però, altres mètodes per completar l’avaluació global de l’assignatura (assaigs originals sobre materials del programa; avaluacions intermèdies basades en preguntes curtes; exercicis o comentaris escrits en sessions de seminaris, que poden arribar al 30% de la nota).

 • El maneig correcte i professional de l'anglès serà un criteri addicional ponderador de la nota final.
 • Els alumnes que no superin l’avaluació global, disposaran, sota petició específica, d’una oportunitat addicional d’avaluació mitjançant una prova de recuperació del conjunt de l’assignatura en un format a decidir.

 • Els estudiant que no realitzin les proves d'avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 20% 2 0,08 12, 14, 15, 18, 26, 27
Avaluació escrita mitjançant proves objectives: ítems de resposta múltiple / proves d'assaig de preguntes restringides 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Lliurament d'informes escrits sobre publicaions de recerca relacionades amb el temari; Comentaris per escrit sobre casos clinics singulars. 30% 0 0 3, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 22, 24

Bibliografia

Textos 

Alonso Arbiol I (2005) Actualización en sexología Clínica, San Sebastián: Universidad País Vasco.

Bancroft J (2009) Human sexuality and its problems (3rd.edit), London: Churchill Livingstone-Elsevier.

Cabello F (2004) Disfunción eréctil un abordaje integral, Madrid: Psimedica.

Cabello F y Lucas Matéu M. (2002) Manual médico de terapia sexual, Madrid: Psimedica.

Castelo-Branco C. (2005) Sexualidad Humana. Una perspectiva Integral, Madrid: Panamericana. 

Curcoll ML y Vidal J (1992) La sexualidad y la lesión medular, Barcelona: Fundación Instituto Guttman.

Estupinyà Pere (2013) La ciencia del sexo, Barcelona: Debate  

Komisaruk BR, Beyer-Flores C and Whipple  B (2006) The Science of Orgasm, Baltimore: The John Hopkins University Press

Le Vay S (1995) El cerebro sexual, Madrid: Alianza Editorial.

Le Vay S and Baldwin J(2012) Human Sexuality  (4th. Edition), Sunderland (Mass): Sinauer.

López Sosa C (2005) Sexo y solo sexo, Barcelona: Planeta.

Lucas Matheu M y Cabello Santamaría F(2007) Introducción a la sexología, Madrid: Elsevier.

Masters W and JhonsonV (1976) Respuesta Sexual humana, Barcelona: Intermédica.

Masters W, JhonsonV and Kolodny R (1987) La Sexualidad humana, 2º Vol., Personalidad y conducta sexual, Barcelona: Grijalbo.

Nieto JA (1995), La sexualidad de las personas mayores en España, Madrid: Inserso.

Tobeña A (2006) El cerebro erótico, Madrid: La Esfera de los Libros.

 Algunes págines web:

 http://www.natsal.ac.uk/overview

http://www.fess.org.es/

http://www.sinauer.com/human-sexuality.html

http://sites.sinauer.com/levay4e/

http://kinseyconfidential.org/

http://kinseyinstitute.org/index.html

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html