Logo UAB
2019/2020

Seguretat laboral

Codi: 104044 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel del Pino Santiago
Correu electr˛nic:
Manuel.DelPino@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

Objectius formatius
Identificar i valorar adequadament els riscos.
Conèixer les diferents disciplines preventives.
Conèixer les principals activitats preventives. per eliminar o controlar els riscos.
Conèixer les diferències entre un pla de emergència i un pla d'autoprotecció i poder elaborar les consignes bàsiques per a un centre o activitat.
Conèixer per a cada temàtica la normativa bàsica de referència.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestiˇ propis dels models de gestiˇ de prevenciˇ de riscos laborals.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals mÚs habituals.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Implementar i avaluar el pla de prevenciˇ de riscos laborals en una organitzaciˇ.
 10. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 11. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Introducció. Condicions de treball i salut.
Tipologia de riscos.
Accidents / incidents.
Investigació d'accidents / incidents.
Anàlisi de riscos. Avaluació de riscos.
Seguiment de les mesures correctives.
Seguretat en l'ocupació.
Agents materials i risc.

Protecció col·lectiva
Protecció individual EPI.
Senyalització.
Higiene laboral
Ergonomia
Psicosociologia

Plans d'emergència i autoprotecció

Metodologia

La formació es basarà principalment en la lectura del manual de l'assignatura.
Aquest serà el document bàsic per poder superar-lo.
No obstant això, una sèrie de documents de referència es presentarà com a lectura complementària durant l'assignatura.
 
Es realitzaran dues proves d'avaluació continuada que inclouran diversos exercicis pràctics d'aplicació del pla d'estudis.
 
També s'obriran dues sessions de videoconferència i tindran una resolució de dubtes, tot i que a través d'altres escenaris virtuals com el fòrum, la signatura podrà ser energitzada durant el període que romangui actiu.
 
Per correu electrònic es poden obtenir tots els dubtes comprometent-se a respondre'ls en un màxim de 24 hores.
 
La tutoria amb els professors s'organitza per correu electrònic.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigida 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Supervisada 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Aut˛nomes      
Aut˛noma 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluaciˇ

Es realitzaran dues proves d'avaluació continuada que inclouran diversos exercicis pràctics d'aplicació del pla d'estudis.
 
També s'obriran dues sessions de videoconferència i tindran una resolució de dubtes, tot i que a través d'altres escenaris virtuals com el fòrum, la signatura podrà ser energitzada durant el període que romangui actiu.
 
Per correu electrònic es poden obtenir tots els dubtes comprometent-se a respondre'ls en un màxim de 24 hores.
 
La tutoria amb els professors s'organitza per correu electrònic.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que estimi convenients, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que pugui donar lloc a una variació en la titulació es qualificaran d'un zero. Per exemple, plagiar, copiar, deixar anar,..., una activitat d'avaluació implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero. Les activitats qualificades d'aquesta manera i per aquest procediment no seran recuperables.

Si no s'aprova l'assignatura d'acord amb els criteris esmentats (avaluació continuada), es pot fer una prova de recuperació en la data prevista del cronograma, que tractarà tot el contingut del programa.

Per participar en la recuperació els estudiants han d'haver estat avaluats prèviament en un conjunt d'activitats, el pes del qual equival a un mínim de dos terços de la nota total de l'assignatura. No obstant això, la nota que s'inclourà en el registre de l'estudiant és d'un màxim de 5 aprovats.
Els estudiants que necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la sol·licitud emplenant el document que trobarà a l'espai de MOODle de la tutoria de l'EPSI.

Les proves/exàmens poden ser escrites i/o orals a discreció del professorat.

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PEC 1 i PEC 2 60 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Proves te˛riques i prÓctiques individuals 40% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Benavides, Fernando. (1997). Salud Laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales.

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recuperat juliol 2012 a: http://www.insht.es/portal/site/Insht/

 

Departament d’empresa i Ocupació.

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default