Logo UAB
2019/2020

Llegendes Medievals

Codi: 103367 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OT 3 0
2502533 Estudis Francesos OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Rossell Mayo
Correu electrònic:
Antoni.Rossell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

 

L'assignatura ofereix una introducció a les Llegendes Medievals dels segles XI al XIV, en les diferents literatures romàniques i en la literatura llatina medieval.

L’objectiu és familiaritzar l'estudiant amb els temes literaris essencials i amb els personatges més importants de la literatura medieval a partir de la lectura i comentari dels textos originals que es traduïran durant el curs o dels que es facilitaran les traduccions.

 

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Estudi comparat i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Francesos
 • Analitzar des d'una perspectiva contrastiva i pluricultural les diferents literatures romàniques medievals. 
 • Demostrar que coneix les primeres literatures europees en llengües romàniques medievals.
 • Establir les pautes de definició dels gèneres literaris medievals a partir de la seva naturalesa oral o escrita.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Analitzar documents literaris medievals orals i escrits. 
 3. Analitzar les literatures romàniques en el seu context social, religiós i polític.
 4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 5. Descriure els primers monuments lingüístics i literaris medievals.
 6. Identificar i analitzar textos originaris de la tradició literària europea. 
 7. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Ser capaç de definir els gèneres literaris medievals. 
 10. Ser capaç de realitzar una anàlisi comparativa i pluricultural de les diferents literatures romàniques medievals. 

Continguts

 

-Mites,  llegendes i cultures medievals:  confluència i assimilació.

-La tradició religiosa i les llegendes: Les Vides de Sants i el gènere èpic.

-Els bestiaris:  Interpretació<spanstyle="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: 'Arial Unicode MS'; mso-ansi-language: IT;" lang="IT">, simbologia i representació.

-Història medieval i context llegendari: De la Bíblia a les croades.

-Llegendes èpiques: Rotllà, Olivier, Carlemany... . Les Sagas nòrdiques.

-Llegendes i novel.la: La matèria de Bretanya, la matèria artúrica: Eneas, Alexandre, Tristany, Artús, els cavallers de la Taula Rodona i el Sant Greal.

-Les llegendes de la lírica trobadoresca: els trobadors i els joglars. Les vidas dels trobadors i les razos. 

-Literatura femenina i personatges femenins en les llegendes medievals.

-Les Llegendes medievals a les Cantigas d'Alfonso X.

-Biografia, llegenda i individualitat: Ricard Cor de Lleó, Pere Abelard, Leonor d’Aquitània, Hildegarda de Bingen, Alfons X, Oswald von Wolfenstein...

-La interpretació i l'adaptació moderna de les llegendes medievals. El cinema, la música i la novel.la.

 

Metodologia

Lectura i comentari de textos

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Coneixement i interpretación de la diversitat llegendària romànica medieval 30 1,2 1, 2, 3, 5, 6, 8
Descripció tècnica de textos 30 1,2 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Desenvolupar un tema del programa i exposar-lo a classe 30 1,2 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10

Avaluació

4 activitatsavaluatives: 2 orals i 2 escrites repartides al llarg del qüatrimestre: 50% de la qualificació final.

La revisió de les qualificacions es realitzarà en el mateix moment d’entrega de les qualificacions.

Les recuperacions es realitzaran 2 setmanes després de l’entrega dels resultats de les proves.

 

Prova final de curs a partir dels continguts impartits: 50% de la qualificació final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupar un tema del programa i exposar-lo a classe Avaluació amb orientació instrumental i bibliogràfica 30 1,2 1, 2, 5, 8, 9
Desenvolupar un tema del programa i exposar-lo a classe Avaluació amb orientació instrumental i bibliogràfica 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Aebischer, P., ed.: , Ginebra: Droz, 1965.Le voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantino-pleAlvar, Carlos y Manuel Alvar, eds.: , Madrid: Cátedra, 1991.Épica medieval españolaAlvar, Carlos: , Madrid: Alianza Tres, 1991.El rey Arturo y su mundo. Diccionario de mitología artúricaBadel, Pierre-Yves: ARhétorique et polémique dans les prologues de romans au Moyen Âge@, , 20Littérature(1975),Bajtin, Mijail: , Paris: Gallimard, 1978.Esthétique et théorie du romanBédier, J.: 4 vols., Paris,Les légendes épiques: recherches sur la formation des chan-sons de geste,1908-1913 (segunda edición, 1914-1921; tercera, 1926-1929).Boutet, Dominique: , Paris / Ginebra: Champion / Slatkine, 1992.Charlemagne et Arthur, ou le roi imaginaireChênerie, Marie-Luce: ,Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XII et XIII siècleseeGinebra: Droz, 1986.Cirlot, Victoria: , Barcelona: Montesinos, 1987.La novela artúrica. Orígenes de la ficción en la cultura europeaFaral, Edmond: , Paris: Champion, 1923, enLa légende arthurienne et le Graal. Études et documentsnumerosas reimpresiones.García-Guijarro Ramos, Luis: , Madrid: Cátedra, 1995.Papado, cruzadas, órdenes militares. Siglos XI-XIIIGrousset, René: , Madrid: Palabra, 1996.La epopeya de las cruzadasLot, F.: , Paris: Champion, 1958.Études sur les legendes épiques françaisesRunciman, Steve: , Madrid: Alianza Universidad, 1973, 3 vols.Historia de las cruzadasSegre, C., ed.: , Ginebra: Droz, 1989.La Chanson de Roland2Siciliano, I.: , Turín: Einaudi, 1968.Les chansons de geste et l'épopée: mythes, histoire, poè-me