Logo UAB
2019/2020

Modelització Ambiental

Codi: 102809 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Cima Mollet
Correu electrònic:
Anna.Cima@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Cap

Equip docent

Sundus Zafar

Prerequisits

 

 

El prerequisit és haver aprovat les assignatures de Matemàtiques i Estadística de la titulació.

 

Objectius

 

L'objectiu de l'assignatura és desenvolupar i estudiar models matemàtics d'interès en les ciències ambientals. S'introduiran les tècniques matemàtiques necessàries per a fer prediccions del comportament de les solucions d'aquests models.

Pretenem que l’alumne aprengui a:

 1. Reconèixer les variables, hipòtesis i paràmetres importants en problemes del mon real.
 2. Formular models matemàtics per diferents problemes relacionats amb processos ambientals.
 3. Saber identificar diferents tipus de models.
 4. Obtenir les solucions de manera exacta o aproximada utilitzant eines analítiques o numèriques.
 5. Saber interpretar i visualitzar les solucions obtingudes.
 6. Saber contrastar els resultats matemàtics amb les propietats observades en el problema real.

 

Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i conceptes de les matemàtiques, la informàtica i l'estadística per analitzar i gestionar problemàtiques ambientals.
 • Recollir, analitzar i representar dades i observacions, tant quantitatives com qualitatives, utilitzant de forma segura les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aplicar models matemàtics, tant deterministes com aleatoris,
 3. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 4. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 5. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 6. Observar, reconèixer, analitzar, mesurar i representar adequadament conceptes matemàtics aplicats a les ciències ambientals.
 7. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 8. Treballar amb autonomia.
 9. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 10. Utilitzar les eines matemàtiques necessàries per descriure i resoldre problemes de les ciències ambientals.
 11. Utilitzar paquets informàtics de càlcul numèric i simbòlic.

Continguts

 

1. Models a temps discret en dimensió 1.

 • La llei de Malthus
 • Models no lineals. El model logístic discret. Punts fixos i estabilitat. Iteració gràfica.
 • Comportaments periòdics i comportaments caòtics.

 2. Models lineals a temps discret en dimensió més gran que 1.

 • Sistemes d’equacions lineals en diferències. Solució general.
 • Poblacions amb estructura d’edat. El model de Leslie. Comportament asimptòtic: el teorema fonamental de la demografia.
 • Cadenes de Markov.

 3. Models a temps continu en dimensió 1: Equacions diferencials.

 • Exemples:  Creixement exponencial. Migracions. Desintegració radioactiva. Dissolucions.
 • Equacions diferencials de primer ordre separables i lineals.
 • L’equació diferencial logística. L’efecte Allee.  
 •  L’efecte d’histèresi. Un model d’ecologia. Un model sobre el balanç energètic global.

 4. Models a temps continu en dimensió més gran que 1: Sistemes d’equacions diferencials.

 • Introducció: trajectòries, punts d’equilibri, òrbites periòdiques.
 • Els sistemes lineals. Solució general. Equilibris i estabilitat: centres, focus, selles i nodes.
 • El model de Lotka i Volterra.
 • Sistemes no lineals. Linealització. Models d’Ecologia i de cinètica química.

 

 

 

Metodologia

 

En el procés d'aprenentatge de la matèria és fonamental el treball de l'alumne qui en tot moment disposarà de l'ajut del professor.

 Les hores presencials es distribueixen en:

Classes de teoria: El professor introdueix els conceptes bàsics corresponents a la matèria de l'assignatura mostrant diversos exemples de la seva aplicació. L'alumne haurà de complementar les explicacions del professor amb l'estudi personal.

Classes de problemes: Es treballa la comprensió i aplicació dels conceptes i eines introduïts a teoria, amb la realització d'exercicis. L'alumne disposarà de llistes de problemes, una part dels quals es resoldran a les classes de problemes. La resta els haurà de resoldre l'alumne com a part del seu treball autònom.

Classes pràctiques: L'alumne utilitzarà paquets de programes de càlcul simbòlic i numèric. Les classes de pràctiques es realitzaran a les aules informàtiques. En aquestes classes es treballarà l'aplicació de les eines matemàtiques a models que requereixin l'ús d'un programari informàtic.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Problemes d'aula 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pràctiques al laboratori informàtic 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Teoria 32 1,28 2, 6, 10
Tipus: Autònomes      
Resolució de problemes i estudi dels conceptes teòrics 95 3,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Avaluació

 

Es realitzaran dos exàmens parcials amb un valor d'un 40% de la nota cadascun d'ells i la qualificació de les pràctiques sumarà el 20% de la nota global. En cas que no la mitjana resulti inferior a 5 o la nota d'algun dels exàmens parcials sigui inferior a 3, es realitzarà un examen de recuperació que no podrà canviar la nota de pràctiques però sí la del 80% restant.

Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de lesPràctiques 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Examen final 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Examen parcial 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 

Bàsica:

 • F.R. Giordano, W.P. Fox, S.B. Horton, M.D. Weir, A First Course in Mathematical Modeling. Fourth Edition. Brooks/Cote, Cengage Learning, 2009.
 • D. G. Zill, M. R. Cullen,  Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera (sexta edición). International Thompson editores, México 2006.

 Complementària:

 • M. Braun, Ecuaciones Diferenciales y sus aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamericano, México, 1990.
 • J.D. Murray, Mathematical Biology, Springer-Verlag, 1993.
 • A.A. Samarskii, A.P. Mikhailov, Principles of Mathematical Modeling. Ideas, Methods, Examples. Taylor&Francis, 2002.