Logo UAB
2019/2020

Polítiques Econòmiques Específiques

Codi: 102467 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Emilio Padilla Rosa
Correu electrònic:
Emilio.Padilla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Isabel Busom Piquer
Jordi Perdiguero Garcia

Prerequisits

Coneixements bàsics d'economia i estadística.

Objectius

 

Aquest curs ofereix una anàlisi i discussió d’una sèrie de polítiques econòmiques actuals orientades a promoure el creixement, l’ocupació i el benestar; principalment el paper de les institucions, la regulació del govern i les polítiques d’innovació. Pretén desenvolupar les habilitats dels estudiants per:

-          entendre i avaluar els documents analítics elaborats per institucions polítiques (governs nacionals, el BCE, la Comissió Europea) i organitzacions internacionals (la OCDE, el Banc Mundial);

-          utilitzar i interpretar mètodes empírics per contrastar i avaluar l’impacte de una sèrie de polítiques públiques i les seves implicacions per als ciutadans;

-          combinar i utilitzar les eines apreses en cursos previs per analitzar diverses polítiques públiques relacionades amb el creixement estructural;

-          desenvolupar pensament independent i preveure les conseqüències potencials de les polítiques econòmiques;

-          distingir i identificar les fonts de fets, opinions i anàlisis d’experts.

Competències

 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius als objectius i als instruments de política econòmica.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el procés d'elaboració de la política econòmica i les estratègies dels seus agents.
 2. Analitzar els problemes subjacents a la coordinació de polítiques econòmiques.
 3. Avaluar les decisions de política econòmica en els seus diferents àmbits.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Definir els conceptes relatius als objectius i als instruments de la política econòmica.
 7. Identificar les funcions del sector públic en la seva condició de regulador de l'economia, i els principis en què es fonamenta.
 8. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 9. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 10. Reconèixer les institucions i organismes a través dels quals es produeix la intervenció pública i la regulació de l'economia.
 11. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 12. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

1. Panorama
Estat, mercat i política econòmica: precedents i enfocaments.

2. Diagnòstics dels problemes econòmics actuals
Informes, indicadors i propostes de polítiques. Paper de l’evidència.

3. Creixement i productivitat: competència i regulacions econòmiques
Impacte de diverses regulacions sobre ocupació, productivitat i preus.

4. Institucions, creixement i ocupació.
Reformes estructurals i reforma de les institucions.

5. Innovació, política industrial i productivitat

Innovació, fallides del mercat: indicadors. Polítiques d’innovació i efectes.

6. Innovació i sostenibilitat
La doble fallida del mercat. Complementarietat de polítiques.

7. Altres polítiques
A discutir a classe.

Metodologia

S'utilitzarà una combinació de classes magistrals, sessions de discussió en classe, aplicacions i presentacions a l'aula. Algunes de les activitats requeriran treball en equip i altres seran individuals. Els powerpoints de classe i les lectures estaran disponibles a través de la intranet (Campus Virtual).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial pràctiques 13 0,52 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12
Presencial teòriques 33 1,32 1, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment de treballs presencials i virtuals 7,5 0,3 4, 5, 8, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi materials del curs 46 1,84 2, 3, 10
Recopilació d'Informació i preparació de pràctiques 47 1,88 1, 7, 8, 9, 11

Avaluació

La nota final es basarà en tres tipus d'activitats d'avaluació (avaluació continuada): a) Exàmens (individuals): un parcial (35%) i un final (35%); b) Exercici d'anàlisi de dades (en equip): 20%; i c) Presentacions a classe: 10%.

Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs.

Un alumne només pot obtenir un "No Avaluable" si no ha participat en cap de les activitats d'avaluació de l'assignatura. Per tant, es considera que la realització d'algun component d'avaluació impedeix d'optar a un "No Avaluable".

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins delperíode lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).   

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, id'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final (segon examen parcial) 35 2 0,08 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Exercici d'anàlisi de dades 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentacions a classe 10 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Primer examen parcial 35 1,5 0,06 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

No hi ha llibres de text fets a mida per a aquest curs. La professora posarà les lectures a diposició dels alumnes a través del Campus Virtual. Algunes seran documents de debat o informes de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, l'OCDE o el Banc Mundial dirigits als responsables polítics o al públic en general. Les breus lectures de Voxeu.org i Bruegel.org proporcionaran textos per a debats d'investigaciones sobre problemes socioeconòmics actuals.

Lectures recomanades addicionals: un llibre electrònic fàcil de llegir i de baix cost és el recent llibre de Jean Tirole sobre economia i polítiques econòmiques, disponible en tres idiomes fins al moment:

en  Francès: Économie du bien commun, Paris, France: PUF, May 2016 
en Espanyol: La Economia del bien común, TAURUS Ediciones, 978-84-306-1861-3, (€12.34 for Kindle) 
en Anglès: Jean Tirole, Economics for the Common Good, Princeton University Press, 2017.