Logo UAB
2019/2020

Literatura catalana: tendències actuals

Codi: 100706 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 3 0
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Núria Santamaría Roig
Correu electrònic:
Nuria.Santamaria@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

El curs es proposa oferir un panorama general dels processos literaris de més abast que s'han desenvolupat des de les darreries del segle XX fins a l'actualitat.  L'enfocament s'adscriu de forma prioritària a la Història de la Literatura, això vol dir que des del punt de vista teòric es farà especial atenció al marc cultural, als models de creació literària i a la producció dels autors més emblemàtics o representatius de cada moment. El recorregut es complementa amb la lectura i l'anàlisi dels textos proposats al llarg del curs.

A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:

a) Situar alguns dels autors més representatius de l’època estudiada en el seu context historicocultural.

b) Relacionar els fenòmens literaris de més relleu amb les manifestacions coetànies d'altres sistemes artístics (arts plàstiques, música, etc).

c) Ser capaç de construir un discurs crític sobre els textos literaris catalans actuals. 

 

Competències

  Llengua i literatura catalanes
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar textos literaris des de bases filològiques i comparatistes, i redactar anàlisis i identificar models de llengua literària en textos catalans contemporanis.
 2. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 3. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 4. Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres literàries amb el seu context històric i cultural.
 5. Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 6. Elaborar, en un nivell avançat, textos crítics sobre les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana contemporània, i redactar assaigs originals i complexos, amb domini de la bibliografia pertinent, sobre autors i obres del període contemporani.
 7. Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 9. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 10. Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer amb detall en un text contemporani els trets de la tradició occidental.
 11. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’'anàlisi crítica
 12. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 13. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
 14. Redactar, en un nivell avançat, assaigs històrics i interpretatius sobre la tradició literària catalana contemporània, i exposar i argumentar de manera complexa visions de conjunt sobre fenòmens de la literatura catalana contemporània.
 15. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.
 16. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

1. . Esbós de les circumstàncies materials del període:

1.1. Entre els llasts del franquisme i la transició: de l'essencialisme resistent a l'aspiració normalitzadora.

1.2. L'organització d'un mercat i la política cultural democràtica.

1.3. Pràctiques institucionalitzadores i l'estratificació del mercat.

2. Perspectives i tempteigs conceptualitzadors: l'esmicolament dels ismes.

2.1. Les derives de la postmodernitat.

2.2. (Com) unitats i nínxols literaris: del feminisme a l'autor mediàtic.

2.3. Literatura i noves tecnologies. Literatura incidental.

2.4. La mort del crític.

3. Poesia: evolucions i transformacions d'algunes poètiques.

4. Narrativa: modes i modalitats.

5. Literatura dramàtica: un producte d'hivernacle?

6. Literatura incidental.

 

Els continguts de les sessions i les lectures obligatòries es detallaran el primer dia de curs. També es publicaran al campus virtual

 

Metodologia

L'assignatura combina les sessions teòriques, que tenen un caràcter panoràmic i contextualitzador, i els seminaris de lectura, destinats a l'anàlisi dels textos obligatoris i d'altres referències complementàries. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques. Exposició del programa 33 1,32 1, 4, 7, 10, 13
Seminaris: comentari i anàlisi de les lectures proposades 25 1 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Tutories. Supervisió d'exercicis i treballs 15 0,6 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Documentació i elaboració dels exercicis 25 1 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Estudi 20 0,8 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13
Lectura d'obres, seguint les directrius proposades 30 1,2 1, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades per mitjà de proves i exercicis orals i escrits.

Components d'avaluació:

1. Control de lectures (10%)

2. Treballs i exercicis (50%)

3. Examen final (40 %)

(4. En funció del nombre d'estudiants matriculats es pot plantejar un treball col·lectiu.)

Totes les activitats d'avaluació són obligatòries. Un activitat no lliurada implica un NA (no avaluable), és a dir, un 0. La presentació de qualsevol exercici invalida la possibilitat d'obtenir un NA final.

Es tindrà en compte l'ús correcte de la llengua en les qualificacions. No s’admetran treballs presentats fora de termini.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

Procediments de revisió: els estudiants tenen dret a revisar els seus exercicis amb la professora en una tutoria personal, en hora i data concertades, en el termini de dues setmanes un cop hagin estat qualificats.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les qual equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir una mitjana entre 3,5 i 4,9. La reavaluació consistirà en un examen. La qualificació final, en cas d'aprovar, serà 5.

L'alumnat també té dret a recuperar un mínim del 50% de l'assignatura. Són susceptibles de recuperació el control de lectures(10%) i l'examen (40%).

 

En cas de segona matrícula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen. La qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control de lectures 10% 0 0 8, 11, 13
Examen 40% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Exercicis 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

 

BIBLIOGRAFIA PROVISIONAL

 

AADD(1992) 70-80-90. València: Eliseu Climent.

AADD (2008) La literatura catalana després de Frankfurt. Vilafranca del Penedès: Andana.

Ardolino, F. (2014) "Per una història de la literatura catalana a la Postmodernitat". Els Marges, n. 103 (primavera), p. 88-107.

Bacardí, M.; Foguet, F.; Gallén, E. (cur.) (2013) La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Broch, A. (1993) Forma i idea en la literatura contemporània. Barcelona: Edicions 62.

Broch, A.; Cornudella, J. (cur.) ( 2017)  Novel·la catalana avui 2000-2016. Juneda: Fonoll.

_____ (20016) Poesia catalana avui, 2000-2015. Juneda: Fonoll.  

Calafat, F. (2013) Països de paper. Notes sobre literatura. Catarroja-Barcelona-Palma: Afers.

Camps, J.; Dasca, M.(coord.)  (2019) La narrativa catalana al segle XXI, balanç crític. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Comes, M. et alii (2005) Qui no mereix una pallissa!. Barcelona: L'esfera dels Llibres.

Espinós, J. (2017) Estat crític (Apunts sobre literatura del nou mil·leni). Alacant: Institut Alacantí de Cultura.

Gassol, O.; Bagur, Ò. (2018) La poesia catalana al segle XXI, balanç crític. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

Graña, I; Iribarren, T. (coord.) (2008) Literatura catalana en la cruïlla (1975-2008). Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa.

Guillamon, J. (2019) La ciutat interrompuda. Barcelona: Anagrama.  

Marrugat, J. (2013) Aspectes de la poesia catalana de la postmodernitat. Barcelona: PAM.

_____ (2014) Narrativa catalana de la postmodernitat. Històries, formes i motius. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

Martínez-Gil, V. (2006) "Els escriptors com a intel·lectuals postmoderns". Dins: Marrugat, J; Panyella, R. (eds.) L'escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Barcelona: L'Avenç - GELCC, p. 299-322.

Pons, M; Sureda, C. (2004) (Des)aïllats: narrativa contemporània i insularitat a les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i PAM. Pons, M.(ed.)  (2007) Textualisme i subversió. Formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985). Barcelona: PAM