Logo UAB
2023/2024

Política i Societat de l'Àsia Oriental

Codi: 45045 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Blai Guarné Cabello
Correu electrònic:
blai.guarne@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Irene Masdeu Torruella
Manuel Pavon Belizon
Mario Malo Sanz
Kei Matsushima
Just Castillo Iglesias
Uh Jeen Lee
Alfonso Sanchez Romera

Prerequisits

Cap.


Objectius

“Política i societat de l'Àsia Oriental” és una assignatura de 10 ECTS que se centra en l'estudi de les estructures i institucions socials i els sistemes i formes polítiques dels països de l'Àsia Oriental, fent especial èmfasi en els reptes que en matèria de dissidència, diferència, diversitat i desigualtat es plantegen en el pla social i polític a les seves respectives societats en el context de la globalització. L'assignatura integra les aportacions teòriques i conceptuals de les ciències polítiques i les relacions internacionals, la sociologia, l'antropologia i l'estudi dels moviments socials, amb l'objectiu últim d'entendre els processos socials i polítics que es desenvolupen als països de l'Àsia Oriental.


Resultats d'aprenentatge

  • CA09 (Competència) Ser capaç d'entendre de manera complexa els sistemes sociopolítics dels països d'Àsia Oriental, disposant d'un coneixement especialitzat que sigui útil per a la presa de decisions.
  • CA10 (Competència) Ser capaç d'interpretar els processos socials i polítics que es desenvolupen als països d'Àsia Oriental, parant atenció al seu encaix en el context internacional des d'una perspectiva crítica aplicable a la resolució de problemes.
  • CA11 (Competència) Ser capaç de planificar i desenvolupar projectes en els quals s'integrin de manera èticament i socialment responsable els coneixements sociopolítics sobre Àsia Oriental, tractant-ne la gestió en l'àmbit de les relacions internacionals i la cooperació.
  • CA12 (Competència) Ser capaç de comunicar de manera clara i sistemàtica, a interlocutors diversos, la rellevància global de les articulacions sociopolítiques que tenen lloc a Àsia Oriental.
  • KA07 (Coneixement) Reconèixer la complexitat i les implicacions dels processos sociopolítics que es desenvolupen a Àsia Oriental en el món contemporani.
  • SA13 (Habilitat) Analitzar els sistemes polítics i les estructures socials que caracteritzen els països d'Àsia Oriental.
  • SA14 (Habilitat) Analitzar els canvis sociopolítics i els reptes que en matèria de diferència, diversitat i desigualtat es plantegen en les societats d'Àsia Oriental en l'entorn de la globalització.
  • SA15 (Habilitat) Fer servir de manera competent els conceptes i perspectives teòrics i metodològics en l'estudi sistemàtic i especialitzat de les realitats sociopolítiques d'Àsia Oriental en l'entorn internacional.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'orienten a l'adquisició de coneixements sobre les estructures i institucions socials i els sistemes i les formes polítiques dels països de l'Àsia Oriental, des de diferents perspectives teòriques i metodològiques. Els continguts formatius específics són:

1. Aspectes polítics: a) Característiques: antecedents; sistemes polític, legislatiu i judicial; formes de governança i administració; b) Política interior: actors i polítiques; prioritats, processos i agendes; política interior i forces externes; c) Política exterior: política internacional; relacions amb la UE i amb Llatinoamèrica; diplomàcia pública i soft power.

2. Aspectes socials: a) Característiques: organització social i econòmica; institucions de socialització i sistemes de reproducció social; món del treball i mercat laboral; valors i canvi social; b) Dinàmiques: canvi generacional; envelliment demogràfic; creixement urbà i desenvolupament; c) Desigualtats: socioeconòmica, cultural, de gènere, orientació.

3. Articulacions sociopolítiques: a) Característiques: ciutadania i societat civil; moviments socials i organitzacions; activisme a xarxes; b) Processos: democràcia i participació; dissidència social i política; vigilància i cibercontrol estatal; c) Polítiques del reconeixement: identitat, diversitat i diferència, multiculturalisme.


Metodologia

- Classes magistrals

- Lectura d'articles/informes especialitzats

- Aprenentatge cooperatiu

- Debats

- Conferències

- Elaboració de treballs

- Presentació oral de treballs

- Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, conferències 62 2,48 CA09, CA10, CA11, CA12, KA07, SA13, SA14, SA15
Tipus: Supervisades      
Presentació oral de treballs, debats 25 1 CA09, CA10, CA11, CA12, KA07, SA13, SA14, SA15
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, estudi personal, lectura d'articles/informes especialitzats, aprenentatge cooperatiu 163 6,52 CA09, CA10, CA11, CA12, KA07, SA13, SA14, SA15

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre el mòdul és a títol informatiu. El professorat responsable del mòdul la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

L'avaluació en aquesta assignatura és avaluació continuada. Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió i recuperació

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà el procediment per a portar a terme la seva revisió i, un cop feta aquesta, el procediment de la recuperació en cas que sigui aplicable.

Normativa d’avaluació de la UAB: https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-universitaris/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345664366581.html  

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi,còpia, suplantació d’identitat).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs i participació activa en sessions presencials i activitats 10% - 40% 0 0 CA09, CA10, CA11, CA12, KA07, SA13, SA14, SA15
Entrega de comentaris, informes i treballs 20% - 70% 0 0 CA09, CA10, CA11, CA12, KA07, SA13, SA14, SA15
Proves escrites teòriques - pràctiques 10% - 40% 0 0 CA09, CA10, CA11, CA12, KA07, SA13, SA14, SA15

Bibliografia

Bao, Hongwei, 2018, Queer Comrades: Gay Identity and Tongzhi Activism in Postsocialist China, Nordic Institute of Asian Studies.

Barabantseva, Elena, Małgorzata Jakimów, 2016, “‘Othering’ in the Construction of Chinese Citizenship”, Lion Koenig & Bidisha Chaudhuri, eds., The Politics of the ‘Other’: Western Concepts in Non-Western Contexts, Routledge.

Chiavacci, David, Julia Obinger, 2018, Social Movements and Political Activism in Contemporary Japan, Routledge.

Cho, Hee-Yeon, Lawrence Surendra, Hyo-Je Cho, eds., 2012, Contemporary South Korean Society: A Critical Perspective, Routledge.

Choi, Hang Sub, 2021, “A Sociological Study on the Disgust of the Young Generation toward the Elderly in Korean Society: Social Causes”, Korea Journal, 61(2): 59-86.

Froissart, Chloé, 2009, “The Rise of Migrant Workers’ Collective Actions: Toward a New Social Contract in China”, Khun Eng Kuah-Pearce & Gilles Guiheux, eds., Social Movements in China and Hong Kong. The Extension of Protest Space, Amsterdam University Press.

Guarné, Blai, ed., 2017, Antropología de Japón: Identidad, discurso y representación, CERAO UAB-Edicions Bellaterra.

Guarné, Blai, Shinji Yamashita, eds., 2015, “Multicultural Politics in Contemporary Japan”Kenkyu Hokoku (Bulletin of the National Museum of Ethnology), Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan (National Museum of Ethnology in Japan, Minpaku), 40(1).

Guo, Sujian, 2012, “Ideological Modifications in Post-Mao China” & “TheMaking of the New Communist State and the Post-Mao Transition”, Chinese Politics and Government. Power, Ideology and Organization. Routledge. 

Huang, Xiaoming, Jason Young, 2009, Politics in Pacific Asia: An Introduction, Palgrave MacMillan.

Johnson, Leif, 2017, “Bordering Shanghai: China’s Hukou System and Processes of Urban Bordering”, Geoforum, 80: 93-102. 

Joseph, William A., 2014, Politics in China: An Introduction, Oxford University Press.

Moon, Chung-in, M. Jae Moon, 2020, Routledge Handbook of Korean Politics and Public Administration, Routledge.

Pekkanen, Robert J., Yutaka Tsujinaka, Hidehiro Yamamoto, 2014, Neighborhood Associations and Local Governance in Japan, Routledge.

Seol, Dong Hoon, 2005, “Global Dimensions in Mapping the Foreign Labor Policies of Korea: A Comparative and Functional Analysis”, Journal of Asian Sociology, 34(1): 75-124.

Shinoda, T., 2013, Contemporary Japanese Politics: Institutional Changes and Power Shifts, Columbia University Press.

Slater, David H., Love Kindstrand, Keiko Nishimura, 2016, “Crisis and Opportunity: Social Media in Kōbe, Tōhoku, and Tokyo”, Mark R. Mullins & Koichi Nakano, eds., Disasters and Social Crisis in Contemporary Japan, Palgrave MacMillan.

Sugimoto, Yoshio, 2016, Una introducción a la sociedad japonesa, CERAO UAB-Edicions Bellaterra.

Sun, Yan, 2020, From Empire to Nation State: Ethnic Politics in China, Cambridge University Press.

Wang, Zheng, 2012, Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations, Columbia University Press.

Zhang, Yinxian, Jiajun Liu, Ji-Rong Wen, 2018, “Nationalism on Weibo: Towards a Multifaceted Understanding of Chinese Nationalism”, The China Quarterly, 235: 758-783.


Programari

No es preveu l'ús de programari específic.