Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 45002 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313775 Microbiologia Aplicada OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Isidre Gibert Gonzalez
Correu electrònic:
isidre.gibert@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquin Ariño Carmona
Jordi Barbé García
Maria dels Angels Calvo Torras
Nuria Gaju Ricart
Montserrat Llagostera Casas
Jordi Mas Gordi
Olga Sanchez Martinez
Maria Ramos Martinez Alonso
Maria Pilar Cortes Garmendia
Neus Ferrer Miralles
Carles Alonso Tarrés
Esther Vázquez Gómez
Daniel Yero Corona
Antonio Sole Cornella
Susana Campoy Sanchez
Esther Julian Gomez
Jose Luis Corchero Nieto
Jesus Aranda Rodriguez

Prerequisits

Haver cursat un mínim de 30 ECTS corresponents als mòduls del primer semestre del Màster de Microbiologia Aplicada.


Objectius

Elaboració i defensa pública d'un Treball de Fi de Màster (TFM) sobre un tema relacionat amb la microbiologia a on l'estudiant integrarà els coneixements, habilitats i competències adquirides en el màster.


Competències

 • Concebre, dissenyar i proposar projectes de recerca, i també ser capaç de fer articles científics de revisió en l'àmbit de la microbiologia.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la microbiologia i les ciències afins.
 • Utilitzar la terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber-los comunicar oralment i per escrit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dur a terme cadascuna de les fases del treball de final de màster
 2. Elaborar el disseny de la metodologia pertinent
 3. Plantejar una proposta detallada del treball final de màster
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Sintetitzar de manera ordenada i discutir amb esperit crític els avenços científics en l'àmbit de la microbiologia aplicada.
 7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 8. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la microbiologia i les ciències afins.
 9. Utilitzar la terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i saber-los comunicar oralment i per escrit.

Continguts

El TFM és un treball  autònom que té per objectiu integrar els coneixements, habilitats i competències adquirides en el màster.

L'alumne podrà escollir entre dues tipologies de TFM, una proposta de projecte d'investigació o un article científic de revisió.

1) Proposta de projecte d'investigació

Consistirà en l'elaboració d'un projecte escrit d'investigació bàsica o aplicada amb una estructura similar a la dels projectes I+D+i. Contemplarà els següents apartats:

A) Títol i autor
B) Paraules clau
C) Resum/Abstract
D) Introdució i estat actual del tema
E) Formulació del problema i raons que justifiquen la rellevància de la investigació proposada
F) Hipòtesi i Objectius generals i específics
G) Metodologia i pla de treball per assolir els objectius propossats
H) Cronograma d'execució amb deliverables
J) Impacte i rellevància dels resultats esperats
K) Condicions d'execució de certs projectes (ètica i bioseguretat)
K) Pressupost
L) Bibliografia

2) Article científic de revisió

Consistirà en l'elaboració d'un article científic que tindrà com objectius: i) actualitzar els coneixements sobre un tema d'interès en l'àmbit microbiològic, ii) realitzar una discussió dels avenços més rellevants realitzats en el tema i iii) argumentar les perspectives futures de progrés. Contemplarà els següents apartats:

a) Títol i autor

b) Resum/Abstract

c) Introducció

d) Cos del treball (state of the art)

e) Conclusionsi perspectives futures

f) Bibliografia

g) Annexa (opcional) Metodologia

 

Memòria escrita del TFM

Lamemòria del TFM tindrà una extensió màxima d'unes 10.000 paraules. Constarà dels apartats anteriorment mencionats i podrà ser redactada en castellà, català o anglès.

 Defensa presencial del TFM

L'alumne exposarà el seu TFM davant d'un tribunal d'avaluació i els membres del tribunal debatrean amb l'alumne els aspectes que considerin oportuns. La defensa serà pública i podrà realitzar-se en català, castellà o anglès.

 


Metodologia

El TFM és un treball autònom que es realitzarà sota la supervisió d'un tutor o tutora. L'objectiu final és l'elaboració d'una Memòria i la seva defensa pública. Per aconseguir aquest objectiu l'alumnat es basarà en l'estudi personal, en la lectura d'articles o informes i en la utilització de tots aquells recursos, tecnologies, metodologies  i coneixements adquirits en el transcurs dels estudis de màster tant a partir dels mòduls teòrics com a partir dels mòduls pràctics.

Cada estudiant tindrà assignat un tutor o tutora, escollit entre els professorat de la UAB que participen en el màster. El tutor/a orientarà a l'estudiant de forma personalitzada en la realització del TFM. Els estudiants acordaran amb els seus respectius tutors/es el tema i la tipologia del TFM així com un calendari de quatre reunions que tindran els objectius que a continuació s'indiquen:

- Primera reunió, presa de contacte i discussió sobre la tipologia i els possibles temes pel TFM

- Segona, elaboració d'un esquema del TFM

- Tercera, seguiment de l'evolució del TFM

- Quarta, discussió de l'esborrany del TFM

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories 25,5 1,02 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria del TFM 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Estudi personal, lectura d'articles, llibres o altres recursos d'interès 100 4 7, 8
Preparació de l'exposició oral del TFM 30 1,2 1, 5, 6, 9

Avaluació

Per a l'avaluació del TFM, l'alumnat tindrà que presentar una memòria escrita del TFM i realitzar una defensa presencial d'aquesta memòria davant d'un tribunal d'avaluació. La memòria escrita serà avaluada pel tutor/a del TFM i representarà el 50% de la nota final. L'altre 50% l'atorgarà el tribunal d'avaluació desprès d'escoltar la defensa del TFM i de discutre amb l'alumne. En cas de no complir algun d'aquests requisits, la qualificació del mòdul serà de "No avaluable".

El tribunal d'avaluació estarà format per tres professors/es del màster de Microbiologia Aplicada. Aquets professorat serà designat per la Comissió de Coordinació del Màster.

Els casos de plagi implicaran el suspens automàtic del TFM.

No contempla Avaluació Única


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de la memòria escrita 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Defensa oral del TFM 50% 0,5 0,02 1, 4, 5, 6, 9

Bibliografia

L'alumne utilitzarà la bibliografia científica especialitzada (articles, llibres, informes, etc..) i específica per a cada treball.


Programari

No aplica