Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals i de Recerca II

Codi: 45001 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313775 Microbiologia Aplicada OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Esther Julian Gomez
Correu electrònic:
esther.julian@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jesus Aranda Rodriguez

Prerequisits

Es necessari que l'alumne/a hagi cursat el mòdul "Pràctiques Professionals i de Recerca I"

 

 


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant sigui capaç d'aplicar els coneixements adquirits i pugui desenvolupar un treball autònom, encara que sota supervisió, en l'entorn laboral de l'àmbit de la Microbiologia en què es troba.


Competències

 • Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos i valorar-ne la viabilitat industrial i comercial per a transferir-los a la societat.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Desenvolupar tasques de manera autònoma en l'àmbit de la microbiologia i en el si d'un entorn laboral.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos i valorar-ne la viabilitat industrial i comercial per a transferir-los a la societat.
 2. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 3. Proposar solucions a problemes microbiològics plantejats en diferents àmbits.
 4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 5. Seleccionar amb sentit crític i aplicar en cada cas les eines microbiològiques adequades al problema plantejat.
 6. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Aquest mòdul dues tipologies: estada professionalitzadora o de recerca. L'alumne/a haurà de triar una de les dues.

En l'estada professionalitzadora, l'alumne/a farà processos de producció, control de qualitat, analítics, etc. duts a terme a les empreses col·laboradores. Les empreses i institucions en les que es duran a terme les estades cobreixen tots els sectors principals de l'aplicació de la microbiologia en la nostra societat: alimentari, de diagnòstic, industrial-biotecnològic o ambiental.

En l'estada de recerca, l'alumne/a s'integrarà en un grup de recerca ubicat en una universitat, centre de recerca o empresa, realitzant tasques d'investigació i iniciant un carrera investigadora que es podrà continuar, un cop finalitzat el màster, amb un doctorat. Es proposa la realització d'aquestes estades en grups de recerca que pertanyen a la UAB o externs a aquesta institució.
 
 

 

 


Metodologia

- Estudi personal

- Elaboració de treballs

- Realització d'activitats pràctiques

- Lectura d'articles / informes d'interès

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Realizació d'activitats pràctiques 230 9,2
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 6 0,24
Estudi personal 6 0,24
Lectura d'articles/informes d'interés 7 0,28

Avaluació

Al finalitzar el mòdul l'estudiant lliurarà un treball escrit al/la coordinador/a del mòdul en què exposarà el treball realitzat. Aquest treball és el 50% de la nota. L'altre 50% correspondrà a l'avaluació realitzada pel/per la tutor/a de l'empresa o grup de recerca, atenent no només a les habilitats tècniques sinó també a actituds de l'estudiant.

La nota final del mòdul serà la mitjana de l'obtinguda en cadascuna de les activitats d'avaluació. Per superar l'assignatura l'estudiant ha d'obtenir una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10) de cadascuna de les activitats d'avaluació.

Si l'estudiant no realitzés el 50% de la seva estada al centre receptor la seva qualificació serà No Avaluable.
 
Avaluació única: Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.
 
 
 
 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de progrès del tutor/a 50% 0,5 0,02 2, 3, 4, 5, 6
Lliurament d'informes/treballs 50% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

 
L'estudiant serà el responsable de la recerca i consulta de la bibliografia necessària per realitzar el seu treball. Per a això podrà rebre l'ajuda del/la tutor/a del seu treball.

Programari

No cal programari específic en aquesta assignatura.