Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals i de Recerca I

Codi: 45000 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313775 Microbiologia Aplicada OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Jesus Aranda Rodriguez
Correu electrònic:
jesus.aranda@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cal un coneixement previ en Microbiologia General i es recomana un coneixement previ en alguna de les disciplines de Microbiologia Aplicada (molecular, ambiental, sanitària, ecologia microbiana, virologia, etc.)


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant s'integri en un equip, es familiaritzi amb l'empresa, hospital o grup de recerca en l'àmbit de la Microbiologia escollit, i adquireixi els coneixements i habilitats necessàries per realitzar les tasques pròpies de l'entorn laboral en el que estigui ubicat.


Competències

 • Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos i valorar-ne la viabilitat industrial i comercial per a transferir-los a la societat.
 • Demostrar un coneixement actualitzat de la metodologia utilitzada en els àmbits de la microbiologia ambiental, molecular, industrial o clínica.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Interpretar els resultats obtinguts en les anàlisis microbiològiques per prendre les decisions adequades i proposar solucions a problemes biològics plantejats en diferents àmbits.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos i valorar-ne la viabilitat industrial i comercial per a transferir-los a la societat.
 2. Comprendre les dades derivades de les anàlisis microbiològiques i les limitacions de les tècniques emprades.
 3. Conèixer les tècniques estàndards més comunament utilitzades en els diversos àmbits d'aplicació de la microbiologia.
 4. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Aquest mòdul té dues tipologies: pràctiques professionals o de recerca. L'alumne/a haurà de triar una de les dues.

En les pràctiques professionals l'alumne/a s'integrarà en els processos de producció, control de qualitat, analítics, etc. duts a terme a les empreses col·laboradores. Les empreses i institucions en les que es duran a terme les pràctiques cobreixen tots els sectors principals de l'aplicació de la microbiologia en la nostra societat: alimentari, de diagnòstic, industrial-biotecnològic i ambiental.

En les pràctiques d'investigació l'alumne/a s'integrarà en un grup de recerca ubicat en una universitat, centre de recerca o empresa, realitzant tasques d'investigació i iniciant un carrera investigadora que es podrà continuar, un cop finalitzat el màster, amb un doctorat . Es proposa la realització de pràctiques d'investigació en grups de recerca que pertanyen a la UAB o externs a aquesta institució.

 


Metodologia

- Elaboració de treballs

- Realizació d’activitats pràctiques

- Lectura d’articles / informes d’interés

- Estudi personal

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Realització d'activitats pràctiques 230 9,2
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 6 0,24
Estudi personal 6 0,24
Lectura d'articles / informes d'interès 7 0,28

Avaluació

Al finalitzar el mòdul l'alumne/a lliurarà un treball escrit a la coordinació del mòdul en què exposarà el treball realitzat. Aquest treball será avaluat per la coordinació del mòdul de pràctiques i representarà el 50% de la nota. L'altre 50% correspondrà a l'avaluació realitzada pel tutor/a de l'empresa o grup de recerca on s'han fet les pràctiques, atenent no només a les habilitats tècniques sinó també a actituds.

La nota final del mòdul serà la mitjana de l'obtinguda en cadascuna de les activitats d'avaluació. Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10) de cadascuna de les activitats d'avaluació.


Si no es realitzés el 50% de la seva estada al centre receptor la seva qualificació serà No avaluable.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega d'informes/treballs 50% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6
Informe de progrés del tutor/a 50% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

L'estudiant serà el responsable de la recerca i consulta de la bibliografia necessària per realizar el seu treball. Per a això podrà rebre l'ajut del seu tutor/a.


Programari

No cal programari específic en aquesta assignatura.