Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals

Codi: 44835 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317517 Auditoria de Comptes i Comptabilitat OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Sentis Ros
Correu electrònic:
xavier.sentis@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Francisco Gomez Valls

Prerequisits

Per realitzar les pràctiques professionals és necessari el domini de la llengua castellana: a nivell escrit, oral i de comprensió.


Objectius

Objectius i contextualització

Aquestes pràctiques tenen un doble objectiu. D'una banda facilitar que l'alumne pugui posar en pràctica els
coneixements comptables i d'auditoria adquirits durant el primer semestre del màster i, per una altra, posar a
l'estudiant en contacte amb la realitat pràctica de l'exercici professional en l'àmbit de la comptabilitat, la
fiscalitat i l'auditoria de comptes.
Aquestes pràctiques estan encaminades al fet que l'alumne/a duu a terme tasques de suport en les firmes
d'auditoria (preauditorías, preparació de papers de treball, etc) i, en cas de despatxos d'assessorament
comptable-fiscal la col·laboració en la preparació de tancaments comptables i fiscals.

Competències

  •  Aplicar les normes tècniques d'auditoria als processos d'auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats, així com a altres processos i operacions que han de sotmetre's a l'auditoria de manera obligatòria.
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Treballar en equips multidisciplinaris i adaptar-se a entorns canviants

 


Resultats d'aprenentatge

  1. CA13 (Competència) Dur a terme treballs d'auditoria en equips multidisciplinaris i en contextos empresarials diferents.
  2. KA10 (Coneixement) Descriure les diferències entre les auditories d'entitats de caràcter general d'empreses de sectors regulats.
  3. SA12 (Habilitat) Aplicar les normes d'auditoria i comptabilitat en contextos empresarials diferents.

Continguts

El contingut del prácticum serà variable i dependrà de l'empresa d'acolliment. En qualsevol cas el tutor acadèmic cuidarà i revisarà periòdicament de les activitats realitzades per l'estudia


Metodologia

L'oferta de pràctiques es realitzarà de la següent forma:


Des de la coordinació del programa a través de convenis amb empreses i institucions vinculades amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya (es poden consultar al web del programa).

L'assignació es realitzarà a través d'entrevistes individuals entre alumnat i coordinació on es tindrà en compte l'expedient acadèmic, el perfil de l'estudiant i els requisits que puguin establir les firmes.

El tutor acadèmic assignat realitzarà un seguiment de les activitats de l'alumne a través de contactes regulars amb l'alumne i el seu tutor a l'empresa.

"La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries".

Les tutories podran ser presencials o on line, o mitxes.


Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories amb tutor UAB 2 0,08 CA13, KA10, SA12, CA13
Tipus: Supervisades      
Treball de camp amb visites a empreses 146 5,84 CA13, KA10, SA12, CA13
Tipus: Autònomes      
Informe de l'alumne 2 0,08 CA13, KA10, SA12, CA13

Avaluació

Avaluació:


El sistema d'avaluació constarà de tres parts:


- Valoració de l'informe elaborat per l'alumne: 60% (aquesta valoració la realitzarà el tutor de la UAB assignat)
- Informe tutor empresa: 20%
- Informe tutor UAB amb la valoració del seguiment de les pràctiques: 20%

"L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat
que imposin les autoritats sanitàries."


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de l'alumne 60% 0 0 CA13, KA10, SA12
Informe de seguiment tutor/a 20% 0 0 CA13, KA10, SA12
Informe tutor empresa 20% 0 0 CA13, KA10, SA12

Bibliografia

En funció de les pràctiques.


Programari

En funció de les pràctiques.