Logo UAB
2023/2024

Gestió de Flux a Xarxes de Subministrament

Codi: 44763 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Jose Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Jeļena Pečerska (main contact: jelena.pecerska@rtu.lv)
Rinalds Pļavnieks

Prerequisits

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Objectius

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Resultats d'aprenentatge

  • CA13 (Competència) Elaborar arguments basats en models i tècniques quantitatives i distingir entre els diferents enfocaments de modelització de les xarxes de subministrament, incorporant els condicionants que es derivin del context econòmic i del mercat, i aplicar-los a la resolució de tasques concretes a nivell operatiu, tàctic i estratègic, tot avaluant enfocaments alternatius.
  • CA14 (Competència) Integrar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies més pertinents per determinar els socis adequats a les xarxes de subministrament, planificar i coordinar l'aplicació de la solució.
  • KA18 (Coneixement) Reconèixer la terminologia específica de les xarxes de subministrament.
  • KA19 (Coneixement) Identificar estratègies de gestió a les xarxes de subministrament, considerant el context global de l'economia i dels mercats.
  • KA20 (Coneixement) Identificar les mètriques de rendiment de les xarxes de subministrament.
  • SA20 (Habilitat) Determinar els elements de disseny a les xarxes de subministrament i fer servir la notació de modelatge adequada per a les xarxes de subministrament.
  • SA21 (Habilitat) Seleccionar i aplicar la tecnologia adequada per obtenir solucions a problemes de disseny i gestió de xarxes de subministrament, considerant els condicionants que es derivin del context econòmic i del mercat.
  • SA22 (Habilitat) Seleccionar i aplicar els mètodes i la tecnologia adequada per obtenir solucions a una sèrie de problemes de gestió de xarxes de subministrament, avaluar-ne la complexitat i demostrar pensament crític mitjançant l'anàlisi de situacions per a la selecció de la solució més prometedora.

Continguts

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Metodologia

Language of instruction is English. See the English version of the guide

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CU1. Practiques 28 1,12 CA14, KA20, SA22
CU1. Teoria 28 1,12 KA18, KA20, SA20
CU2. Estudis de casos, tasques individuals. 30 1,2 CA13, CA14, KA18, KA19, SA21
CU2. Teoria 16 0,64 KA18, KA20
Tipus: Supervisades      
CU1. Problemes 8 0,32 CA13, CA14, KA19, KA20, SA20, SA22
CU1. Pràctiques 32 1,28 CA13, KA19, KA20, SA20, SA22
CU2. Pràctiques 10 0,4 CA14, KA20, SA20, SA21
Tipus: Autònomes      
CU1. Domini del material del curs 54 2,16 CA13, KA18, KA20, SA20
CU2. Domini del material del curs 15 0,6 CA14, KA18, KA19, KA20, SA20

Avaluació

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
CU1. Examen final 40% 2 0,08 CA13, KA18, KA19, KA20
CU1. Problemes 20% 0 0 CA13, CA14, KA19, KA20, SA20, SA22
CU1. Pràctiques 40% 0 0 CA13, KA19, KA20, SA20, SA22
CU2. Examen Teoria 40% 2 0,08 CA14, KA18, KA19, KA20
CU2. Pràctiques 20% 0 0 CA14, KA20, SA20, SA21
CU2. Resultats de simulació i informe 40% 0 0 CA13, CA14, KA18, KA19, SA21

Bibliografia

Language of instruction is English. See the English version of the guide


Programari

Language of instruction is English. See the English version of the guide