Logo UAB
2023/2024

Gestió de Projectes

Codi: 44758 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Anton Piera Eroles
Correu electrònic:
ramonanton.piera@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Resultats d'aprenentatge

  • CA07 (Competència) Reunir i formular els principals aspectes que cal compilar des del punt de vista de la gestió de projectes i dissenyar una solució.
  • KA09 (Coneixement) Identificar i definir els conceptes, terminologia i estratègies clau a les àrees de gestió de projectes en l'àmbit LSCM.
  • KA10 (Coneixement) Identificar les relacions entre la LSCM i la gestió de projectes.
  • SA10 (Habilitat) Analitzar com la gestió de projectes pot donar suport a les activitats a l'àmbit LSCM.
  • SA11 (Habilitat) Analitzar i discutir casos, problemes i qüestions relacionades amb l'àrea de gestió de projectes.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Problemes 5 0,2 CA07, KA09, SA11
Teoria 10 0,4 KA09, KA10, SA10
Tipus: Supervisades      
Pràctiques 8 0,32 CA07, SA10, SA11
Tipus: Autònomes      
Domini del material del curs 15 0,6 KA09, KA10, SA10
Preparació del projecte 25 1 CA07, KA09, SA10, SA11
Resolució de problemes i redacció d'informes 10 0,4 CA07, SA10, SA11

Avaluació

 Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa pública del Projecte 20% 2 0,08 CA07, KA09, KA10
Informes de les sessions pràctiques 30% 0 0 KA09, KA10, SA10
Projecte basat en la cadena de subministrament 50% 0 0 CA07, KA09, SA10, SA11

Bibliografia

Heagney, Joseph. Fundamentals of Project Management, 5th edition. 2016.
Martinelli, Russ, et al. Program Management for Improved Business Results, 2nd edition, 2014.
Nicholas, John M. Project management for business and technology: principles and practice , 2nd edition. Prentice Hall, 2001.
Nicholas, John M., Steyn, H. Project management for business and technology: principles and practice, 3rd edition. Elsevier, 2008.
Nicholas, John M. and Steyn, H. Project management for engineering, business, and technology, 4th edition. Routledge, 2012.
A Guide to the project management body of knowledge: (PMBOK® Guide), 3rd edition. Project Management Institute, 2004.

 


Programari

MS PROJECT