Logo UAB
2023/2024

Fonaments de Logística i Gestió de Cadenes de Subministrament

Codi: 44756 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Calvet Liñan
Correu electrònic:
laura.calvet.linan@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

En ser un dels cursos inicials d'aquest màster, no calen requisits previs especials (és a dir, que qualsevol estudiant que hagi estat acceptat en aquest màster s'assumeix que té la formació tècnica i quantitativa necessària per seguir el curs sense moltes dificultats).


Objectius

 • Proporcionar una introducció pràctica al camp de la Logística i la Gestió de la Cadena de Subministrament (LSCM).
 • Conèixer la importància estratègica per a qualsevol empresa del bon disseny, planificació i funcionament de la cadena de subministrament.
 • Analitzar com es poden utilitzar els agents de la cadena de subministrament durant el disseny, la planificació i l'operació de la cadena de subministrament per millorar el rendiment.
 • Proporcionar una comprensió bàsica de les metodologies analítiques per a l'anàlisi de la cadena de subministrament.

Resultats d'aprenentatge

 • CA01 (Competència) Compilar les metodologies analítiques bàsiques per a l'anàlisi de la cadena de subministrament.
 • KA01 (Coneixement) Identificar la terminologia bàsica de LSCM.
 • KA02 (Coneixement) Identificar LSCM com un àmbit específic i reconèixer-ne les estratègies bàsiques.
 • KA03 (Coneixement) Reconèixer el marc general de LSCM.
 • SA01 (Habilitat) Distingir els problemes particulars del camp de la LSCM.
 • SA02 (Habilitat) Analitzar i discutir casos, problemes i qüestions relacionades amb els requisits i les opcions logístiques.
 • SA03 (Habilitat) Avaluar l'impacte de les activitats logístiques i de SCM.
 • SA04 (Habilitat) Analitzar els punts forts i febles mitjançant la comparació amb les millors pràctiques en LSCM.

Continguts

 1. Visió general i introducció a LSCM
 2. Factors claus a SC i xarxes de distribució
 3. Disseny determinista d'una xarxa
 4. Incertesa del disseny d'una xarxa
 5. Transport
 6. Emmagatzematge i manipulació de materials
 7. Mètodes bàsics de predicció
 8. Mètodes avançats de predicció
 9. Planificació agregada
 10. Economies d'escala i inventaris
 11. Repàs de conceptes i temes d'actualitat

Nota: aquest curs representa una primera introducció a LSCM. Per tal de donar una visió global de la majoria de temes de LSCM, s'introdueixen molts conceptes al curs. Alguns d'aquests conceptes apareixeran de nou en altres cursos del Màster, on s'analitzaran amb més detall.

 


Metodologia

El curs s'organitza mitjançant classes magistrals.

El procés d'aprenentatge combinarà les activitats següents:

 • Classes teòriques
 • Sessions de problemes
 • Sessions pràctiques: aula d'informàtica, treball en equip i exposició oral
 • Treball autònom

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'avaluació 5 0,2
Classes teòriques 20 0,8 CA01, KA01, KA02, KA03, SA01, SA04
Sessions de problemes 5 0,2 CA01, SA01, SA02, SA03
Tipus: Supervisades      
Sessions pràctiques 15 0,6 SA01, SA02, SA03, SA04
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 30 1,2 CA01, KA01, KA02, KA03, SA01, SA02, SA03, SA04
Exercicis 25 1 CA01, KA01, KA02, KA03, SA01, SA02, SA03, SA04
Treball i presentació oral 1 25 1 CA01, KA01, KA02, KA03, SA01, SA02, SA03, SA04
Treball i presentació oral 2 25 1 CA01, KA01, KA02, KA03, SA01, SA02, SA03, SA04

Avaluació

La nota final es calcularà a partir de l'avaluació de diferents activitats:

 • Entregues d'exercicis a realitzar a classe
 • 2 Treballs pràctics amb presentació oral en grups de 2 o 3 estudiants
 • 2 Proves

Totes les activitats s'han de presentar dins dels terminis indicats per la professora.

Per aprovar l'assignatura és necessari complir els 3 requisits descrits a continuació.

 • La nota global ha de ser igual o superior a 5
 • La nota de cada treball ha de ser no inferior a 4
 • La nota de cada prova ha de ser no inferior a 2.5 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis a realitzar a classe 20% 0 0 SA01, SA02, SA03, SA04
Prova 1 20% 0 0 CA01, KA01, KA02, KA03, SA01, SA02, SA03, SA04
Prova 2 20% 0 0 CA01, KA01, KA02, KA03, SA01, SA02, SA03, SA04
Treball i presentació oral 1 20% 0 0 KA01, KA02, KA03, SA01
Treball i presentació oral 2 20% 0 0 SA01, SA02, SA03, SA04

Bibliografia

Durant el curs, la professora proporcionarà als estudiants un conjunt complet de diapositives en format PDF. Aquestes diapositives també contenen referències a articles científics que seran accessibles en accés obert o a través de la biblioteca de la Universitat. A continuació s'enumeren alguns llibres addicionals que els estudiants poden consultar opcionalment per ampliar els seus coneixements sobre els temes d'aquest curs:

 • Bowersox, D.; Closs, D.; Cooper, M.; Bowersox, J. (2019): Supply Chain Logistics Management. McGraw Hill.
 • Chopra, S.; Meindl, P. (2018): Supply Chain Management. Prentice Hall. Jonsson, P. (2008): Logistics and Supply Chain Management. McGraw Hill.
 • Waters, D. (2009): Supply Chain Management: An Introduction to Logistics. Palgrave Macmillan.
 • Wiston, W.; Albright, S. (2008): Spreadsheet Modeling and Risk Analysis. Cengage Learning.

Programari

Aquest curs fa ús del programari següent: MS Excel, Open Solver for Excel, R, i Python.