Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster II

Codi: 44725 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Sanz Ruíz
Correu electrònic:
antonio.sanz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Albert Fornieles Deu
Albert Feliu Soler

Prerequisits

Haver superat l'assignatura de TFM-I, fet que implica haver dut a terme i tenir validat per part de la tutora o tutor l'informe de viabilitat.


Objectius

La filosofia del TFM és enfrontar l’estudiant amb un problema real d’investigació relacionat amb la psicologia general sanitària, bé sigui unint-se a un equip d’investigació per a contribuir a una línia ja endegada, o bé identificant, amb l’ajuda del/s tutor/s, una necessitat, problema o mancança d’interès sanitari.Per aconseguir aquest propòsit, el TFM situa l’estudiant en posició de desplegar i combinar totes les habilitats desenvolupades fins al moment per tal de 1) resoldre el problema o pregunta que abordi i, d’aquesta manera, i 2) demostrar que posseeix la capacitat per a la qual l’acreditarà el MUPGS: la d’utilitzar els seus coneixements i habilitats per resoldre problemes reals.

Durant l'assignatura TFM-II, l'estudiant duu a terme les accions previstes a l'informe de viabilitat aprovat per la seva tutora o tutor en el marc de l'assignatura TFM-I.


Competències

 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Coneixement de les obligacions i les responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre problemes aplicant el mètode científic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per treballar en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer i aplicar els criteris de qualitat de les fonts documentals seleccionades i del material clínic.
 2. Discriminar quins mètodes i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a una hipòtesi en el context del treball de final de màster.
 3. Dissenyar i fer presentacions públiques.
 4. Efectuar una anàlisi multidimensional multinivell dels processos de salut-malaltia.
 5. Integrar perspectives i enfocaments en els processos de salut-malaltia.
 6. Justificar les fonts d'informació clínica utilitzades (proves d'avaluació, guies clíniques, informadors, programes de tractament, etc.) per dur a terme el treball de final de màster.
 7. Planificar i dur a terme una recerca documental sistemàtica que permeti extreure evidències científiques.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 10. Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 12. Recollir i analitzar la informació de manera coherent amb els objectius i les hipòtesis de la recerca, i interpretar adequadament els resultats obtinguts, reconeixent-ne l'impacte en les persones i les comunitats, en el context del treball de final de màster.
 13. Reconèixer i descriure els determinants de la salut des d'una perspectiva biopsicosocial.
 14. Redactar el treball seguint les normatives ètiques per a la pràctica professional i la recerca en el camp
 15. Respectar la confidencialitat de les dades utilitzades o recollides.
 16. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 17. Utilitzar les bases de dades documentals i bibliogràfiques per obtenir informació pertinent per a l'objectiu del treball de final de màster i el camp d'actuació professional.

Continguts

El TFM es pot dur a terme mitjançant 3 formats d’acord amb les necessitats, interessos i possibilitats de cada estudiant i del/s seu/s tutor/s. La modalitat de treball ha de ser escollida lliurement per l’estudiant i/o el/s seu/s tutor/s amb la finalitat de poder realitzar un bon TFM,sempre garantint que el TFM sigui factible en el temps estipulat per a la seva durada i que pugui ser presentat per a avaluació i defensat al final del MUPGS (final del tercer semestre).

A. La primera modalitat de treball és la revisió sistemàtica. La revisió sistemàtica permet sintetitzar i informar sobre l’estat actual de la recerca sobre un tema, utilitzant procediments sistemàtics i explícits d’identificació, selecció i valoració crítica de les investigacions rellevants. A més, les revisions sistemàtiques permeten identificar relacions, contradiccions, absències i inconsistències en la literatura científica, així com suggerir nous treballs per resoldre les problemàtiques plantejades. Les bases a seguir per al desenvolupament d’un treball d’aquest tipus poden consultar-se a la Institució PRISMA (www.prisma-statement.org).

B. El TFM també pot ser un estudi empíric que abordi una pregunta d’investigació rellevant i que prendrà la forma d’un article científic convencional. Aquest format ajuda a l’estudiant a familiaritzar-se amb els processos d’una recerca (disseny, treball de camp, anàlisi estadística, redactat) i pot donar peu a una presentació en un congrés o a una publicació si el resultat final té suficient qualitat. Es recomana disposar d’un tutor o co-tutor metodològic i editar-lo d’acord amb l’estil APA (www.apastyle.org).

C. Finalment, pot tractar-se d’un treball de producte, que inclouria tots aquells treballs l’objectiu dels quals sigui desenvolupar un nou instrument o mètode d’avaluació, una nova modalitat o sistema d’intervenció, la millora d’un procés, nous materials terapèutics, un programa, un tutorial, o qualsevol altra conseqüència palpable amb utilitat directa per a la psicologia sanitària, sigui en relació als pacients o usuaris, als treballadors o agents sanitaris, o bé a altres elements del sistema sanitari susceptibles de beneficiar-se del coneixement psicològic. 


Metodologia

El TFM compta amb quatre característiques que el distingeixen dels altres mòduls:

 1)      Té un caràcter eminentment autònom, és a dir, l’estudiant ha d’assumir la major part de les 225h que abasten el seu TFM-II (209 hores de treball autònom).

 2)      La docència del TFM és no dirigida i es basa en l’acció tutorial. L’estudiant no assisteix a classe sinó que és assistit per la seva tutora o tutor, amb el qual ha de dur a terme un mínim de 3 tutories, d'acord amb el cronograma de treball previst en l'informe de viabilitat.

 3)      Per fer-ho, s’espera que l’estudiant desplegui i integri un gran nombre de competències desenvolupades prèviament (durant el grau, la resta d'assignatures del MUPGS i el contacte amb la tutora o tutor. El TFM-II ha de ser la prova que l’estudiant pot integrar el que ha après i posar-ho al servei d’abordar una realitat complexa, resoldre problemes, i mostrar que pot seguir amb la seva formació autodidacta.

 4)      Implica un gran nombre d’agents, ja que cada TFM serà supervisat per un o dos tutors (almenys un professor acadèmic del campus i eventualment un supervisor extenr associat a centres sanitaris de pràctiques) i sotmès a avaluació davant d’un tribunal independent. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació i coordinació 1 0,04 8, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Acció tutorial 17,7 0,71 8, 11, 16
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del TFM 205,3 8,21 8, 11, 16

Avaluació

 • L'avaluació d'aquesta assignatura està constituïda per 3 evidències d'aprenentatge, avaluades per diferents persones:
  • L'informe final (evidència EV1, 40% de la qualificació global), que serà lliurat la primera quinzena de gener de 2024 a l'aula virtual de l'assignatura i serà avaluat per la tutora o tutor que ha fet el seguiment del procés d'aprenentatge de l'estudiant al llarg del continumm TFM-I / TFM-II.
  • El resum executiu (evidència EV2, 20% de la qualificació global), que serà lliurat la primera quinzena de gener de 2024 a l'aula virtual de l'assignatura i serà avaluat per una avaluadora o avaluador diferent a la tutora o tutor.
  • La defensa oral (evidència EV3, 40% de la qualificació global), que tindrà lloc durant la primera quinzena de febrer de 2024 i serà avaluat per la mateixa avaluadora o avaluador del resum executiu.
 • Per tal d’aprovar el TFM, l’estudiant ha d’obtenir una qualificació de 5 sobre 10 en la suma de les tres evidències (defensa oral, informe final i resum executiu).
 • Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.
 • Enllaç a les pautes d'avaluació de la Facultat (https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html)

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Informe final (tutor/a) 40 0,25 0,01 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
EV2. Resum executiu (avaluador/a) 20 0,25 0,01 10, 15
EV3. Defensa oral (avaluador/a) 40 0,5 0,02 3, 10, 15

Bibliografia

www.prisma-statement.org

http://www.apastyle.org

www.coneixement.accio.gencat.cat/eines 


Programari

En aquesta assignatura no es fa servir programari específic