Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes I

Codi: 44722 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Belen Barajas Velez
Correu electrònic:
ana.barajas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Els centres de realització de les pràctiques externes poden establir els prerequisits que considerin oportuns, que es faran públics juntament amb l'oferta de les places. 


Objectius

 • Observar i participar gradualment (intervenció acompanyada i intervenció autònoma acompanyada), en activitats que preparin a l'alumnat per a la pràctica professional com a PGS (processos d'avaluació, disseny i execució del pla de tractament i seguiment, supervisió de casos, elaboració d'informes psicològics i cursos clínics,....).
 • Relacionar, en el context de la pràctica aplicada, els coneixements teòrics previs i els que s'aconsegueixin en el màster.
 • Utilitzar els coneixements de metodologia i recerca per entendre i col·laborar, si s'escau, en projectes de recerca que es duen a terme en el centre de pràctiques.
 • Aprendre a identificar els límits de la seva futura competència professional i saber derivar a les persones especialistes els casos que no corresponen a la seva capacitació com a generalista.

Competències

 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • Desenvolupar el treball propi des de la perspectiva de la qualitat i la millora continuada, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de gestió de les emocions adequades per interaccionar de manera efectiva amb els pacients, els familiars i els cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per treballar en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a la dinàmica de treballar en equips disciplinaris, interdisciplinaris i multidisciplinaris.
 2. Aplicar el codi deontològic en diferents contextos d'actuació professional.
 3. Aplicar els sistemes i les normes de gestió de qualitat de l'activitat sanitària pròpies del context de treball.
 4. Aplicar estratègies de millora dels processos comunicatius.
 5. Aplicar procediments deliberatius, dialògics i participatius per resoldre problemes ètics en el context d'actuació laboral del professional sanitari.
 6. Aplicar procediments, tècniques i instruments per avaluar el comportament, els processos cognitius i els factors psicosocials utilitzant criteris de puntuació i interpretació adequats en el context de treball.
 7. Aplicar programes d'intervenció psicològica adequats a un problema de salut en el context de treball.
 8. Avaluar la qualitat i donar compte de l'acompliment professional propi.
 9. Comprendre la terminologia bàsica dels diferents professionals de la salut.
 10. Conèixer les característiques de l'entitat on es desenvolupa l'activitat professional.
 11. Definir els objectius de la intervenció psicològica en cada cas particular en el context de treball.
 12. Explicitar les conseqüències de la reflexió crítica de l'acompliment professional propi i proposar millores de la qualitat.
 13. Fer servir els recursos comunicatius en els diferents processos i actuacions, adequant-se a les competències i les característiques de les persones i als diferents contextos socials i culturals en el context d'actuació laboral del professional sanitari.
 14. Gestionar les reaccions emocionals pròpies i dels usuaris durant les fases de l'actuació professional en el context d'actuació laboral del professional sanitari.
 15. Identificar actuacions professionals èticament inapropiades.
 16. Identificar aquells casos que requereixen derivació a l'especialista o actuació interdisciplinària i justificar els motius de la derivació en el context de treball.
 17. Identificar els principals obstacles de la comunicació efectiva entre professionals.
 18. Identificar i fer servir les qualitats i les habilitats personals (capacitat d'escoltar, empatia, tolerància, gestió de les emocions, respecte a la idiosincràsia de l'usuari, etc.) i psicosocials que determinen una comunicació eficaç entre professionals i destinataris.
 19. Identificar i utilitzar adequadament la documentació clínica rellevant per a l'exercici del professional sanitari.
 20. Proposar programes d'intervenció psicològica eficaços que prevegin factors individuals, socials i culturals associats a un problema de salut en el context de treball.
 21. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 22. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 23. Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 24. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 25. Reconèixer la importància de l'actualització permanent en l'exercici de l'activitat professional, i identificar els recursos per dur-la a terme.
 26. Redactar informes en diferents estils i models en funció de l'objectiu i del destinatari en el context de treball.
 27. Seleccionar i valorar de manera argumentada els procediments, les tècniques i els instruments més adequats per avaluar el comportament, els processos cognitius i els factors psicosocials implicats en cada cas en el context de treball.
 28. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 29. Transmetre oralment als usuaris i als professionals sanitaris el contingut d'un informe psicològic, exposant de manera clara i inambigua les conclusions i les raons últimes que les sustenten.
 30. Utilitzar els canals o els procediments de derivació quan sigui necessari en el context de treball.
 31. Utilitzar els dispositius legals i/o professionals per comunicar les vulneracions ètiques identificades.
 32. Utilitzar l'assessorament i la supervisió de la pràctica professional quan sigui necessari.
 33. Utilitzar recursos per a una comunicació efectiva entre professionals de l'àmbit de la salut i en un context multidisciplinari.
 34. Valorar críticament el procés i els resultats de l'avaluació en el context de treball.
 35. Valorar críticament un programa d'intervenció psicològica fet per altres professionals, avaluant-ne l'impacte i proposant pautes de millora en el context de treball.
 36. Valorar els canvis durant la intervenció psicològica i proposar les modificacions necessàries en el context de treball.

Continguts

El Modul de Pràctiques Externes I no té, pròpiament, temari sinó objectius que han estat descrits en l'apartat OBJECTIUS d'aquesta Guia Docent i que s'han d'aconseguir, durant les pràctiques externes, d'acord amb els Resultats d'Aprenentatge.


Metodologia

ACTIVITATS AUTÒNOMES: consisteixen en lectures recomenades per les persones tutores del centre extern, preparar presentacions, exposicions o altre tipus de treball. Elaborar la Memòria, informe o el tipus de treball que indiqui el centre.

ACTIVITAT SUPERVISADA: és la pràctica clínica assistencial en contacte amb les persones usuaries del centre i sota la supervisió de les persones tutores del centre.

Nota: es reservaran 15 minuts de les activitats formatives, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Supervisada: pràctica assistencial 275 11 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Tipus: Autònomes      
Autònoma: Lectures, preparació presentacions i exposicions, elaboració Memòria. 100 4 8, 10, 12, 22, 23, 24, 33

Avaluació

A l'avaluació de l'alumnat intervenen les diferents persones tutores del centre extern en el que l'alumnat realitza les seves pràctiques i la persona tutora responsable del mòdul de pràctiques a nivell acadèmic.

Les persones tutores del centre extern avaluen a l'alumnat en base a una rúbrica d'avaluació que contempla els següents aspectes: compliment i actitud de l'alumnat, habilitats i competències en el procés avaluatiu i d'intervenció, habilitats i competències de comunicació, coneixement i aplicació dels principis ètics i deontològics, i coneixement del marc legal e institucional de la pràctica professional.

Les persones tutores que hagin supervisat l'alumnat en alguna de les diferents rotacions previstes a la seva plaça de pràctiques, hauran de complimentar un e-formulari on constaran els aspectes abans indicats corresponents a la rúbrica d'avaluació. La persona tutora acadèmica és la responsable de calcular la nota final de l'alumnat en funció de les avaluacions rebudes mitjançant l'e-formulari.

L'activitat desenvolupada per l'alumant en el centre de pràctiques al que ha estat assignat té un pes del 90% de la nota. El 10% restant depèn de la Memòria que l'alumnat haurà de lliurar a la persona tutora acadèmica responsable del mòdul, mitjançant l'aula moodle de l'assignatura.

Per poder considerar que l'alumnat ha superat les pràctiques externes cal que:
a) Acompleixi les sessions i els horaris de pràctiques establerts.
b) Mostri, en tot moment, una actitud respectuosa cap a les persones usuàries del centre, les seves famílies i l'entitat col·laboradora.
c) Lliuri la memòria dintre dels període establert.
d) Assoleixi els resultats d'aprenentatge establerts al mòdul.

En cas d'incompliment d'algun d'aquests requisits la nota global que constarà a l'acta serà com a màxim de 4 punts.

La persona tutora acadèmica i responsable del mòdul de pràctiques és l'encarregada de tancar l'acta.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat al centre assignat 90% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Memòria 10% 0 0 6, 8, 9, 10, 12, 19, 21, 23, 24, 27, 34, 35

Bibliografia

Les lectures obligatòries o recomenades, si s'escau, s'indicaran en cada centre de pràctiques, adaptades als continguts específics que es treballaran en el centre.


Programari

El mòdul de Pràctiques Externes I no disposa de programari.