Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44671 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4311309 Farmacologia OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Fernando de Mora Pérez
Correu electrònic:
fernando.demora@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Fernando de Mora Pérez

Prerequisits

Es fa en paral·lel amb el mòdul 5


Objectius

El Treball de Fi de Màster consistirà en la redacció i presentació d'un projecte relacionat i vinculat al centre d'acollida que posteriorment se sotmetrà a defensa pública.


Competències

 • Demostrar habilitats per al tracte interpersonal.
 • Desenvolupar el compromís ètic.
 • Dissenyar i dur a terme protocols experimentals en l'àmbit de la recerca farmacològica. 
 • Dissenyar i planificar un protocol en l'àmbit de la Farmacologia.
 • Treballar en equips interdisciplinars.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar contingut fàrmac-terapèutic en les bases de dades.
 2. Analitzar i interpretar els resultats d'una recerca en un escenari real. 
 3. Aplicar els coneixements adquirits en un escenari real.
 4. Demostrar assertivitat i creativitat en l'execució de projectes de recerca en farmacologia.
 5. Demostrar habilitats per al tracte interpersonal.
 6. Desenvolupar el compromís ètic.
 7. Elaborar la fase conceptual de projectes de recerca en Farmacologia.
 8. Resoldre problemes en l'execució de projectes de Farmacologia.
 9. Treballar en equips interdisciplinars.

Continguts

Realització d'un projecte específic que permeti a l'estudiant aplicar part dels coneixements, habilitats i actituds adquirits en el Màster. Redacció i presentació (escrita i oral) del Treball de Fi de Màster.


Metodologia

   

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment 50 2
Tipus: Autònomes      
Lectura d'artícles, informes i casos d'interés 110 4,4
Preparació de la defensa pública 15 0,6
Realització de la memòria escrita del Treball de Fi de Màster 200 8

Avaluació

  

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de la memòria escrita del Treball de Fi de Màster 50 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Defensa pública del Treball de Fi de Màster 50 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

No n’hi ha d’específica doncs varia en funció del tema.


Programari

Cap en especial.