Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44486 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4317545 Arqueologia Prehistòrica OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Molist Montaña
Correu electrònic:
miquel.molist@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Miguel Molist Montaña

Prerequisits

No en té.


Objectius

El mòdul té l'objectiu d'introduir l'alumnat a la pràctica de la recerca en Arqueologia prehistòrica, mitjançant la realització d'un treball d'investigació original relatiu a qualsevol dels continguts i aspectes tractats en el màster o en temàtiques relacionades. 

El contingut del Treball de Final de Màster podrà ser un estat de la qüestió sobre una problemàtica històrica i/o arqueològica específica, tot i que es prioritzarà la realització de treballs de recerca que potenciïn l'obtenció, sistematització i anàlisi de dades arqueològiques inèdites. Aquesta mesura pretén afavorir l'aplicació de metodologies innovadores sobre el registre arqueològic de cronologia prehistòrica, que permetin ampliar el coneixement de les societats pròpies d'aquesta etapa.


Competències

 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada a partir d'evidències i documentació específiques.
 • Analitzar i extreure informació científica rellevant de materials arqueològics i dels resultats obtinguts en anàlisis científiques especialitzades.
 • Dissenyar projectes de recerca sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica.
 • Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica i/o de l'aplicació pràctica.
 • Gestionar projectes de recerca en arqueologia prehistòrica.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i utilitzar els conceptes teòrics i metodològics apropiats per al disseny, la planificació i l'execució de projectes sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica
 • Reconèixer i valorar les conseqüències socials del treball propi, tenint en compte la diversitat característica de les comunitats humanes en qüestions de gènere, identitat i multiculturalitat.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
 2. Aplicar críticament les tècniques de recerca en arqueologia prehistòrica.
 3. Aplicar els aspectes ètics en l'anàlisi de les necessitats culturals de diversos tipus de públic.
 4. Aplicar protocols d'execució dels treballs de camp i recollida de mostres.
 5. Aplicar tant els coneixements com la capacitat d'anàlisi en la resolució de problemes relatius al seu camp d'estudi.
 6. Dissenyar o planificar accions de recerca i gestionar i sintetitzar la informació adequada.
 7. Fer servir els principals mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi en arqueologia prehistòrica.
 8. Fer servir la metodologia i les tècniques adequades en els diferents passos de l'elaboració d'un treball de recerca.
 9. Incloure en les propostes i reflexions dels treballs duts a terme aspectes vinculats a les perspectives de gènere, accessibilitat universal, multiculturalitat.
 10. Organitzar, planificar i gestionar un treball de recerca.
 11. Plantejar i solucionar problemes i interpretar les causes dels processos socials estudiats per l'arqueologia prehistòrica.
 12. Plantejar una recerca en relació amb problemàtiques pròpies del camp de l'arqueologia prehistòrica.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 15. Valorar les possibilitats reals d'incidir en la ciutadania mitjançant l'acció cultural.

Continguts

L'objectiu del mòdul és introduir l'alumnat en la pràctica de la recerca en Arqueologia prehistòrica, mitjançant la realització d'un treball d'investigació original relatiu a qualsevol dels continguts i aspectes tractats en el màster o en temàtiques relacionades. 

El contingut del Treball de Final de Màster podrà ser un estat de la qüestió sobre una problemàtica històrica i/o arqueològica específica, tot i que es prioritzarà la realització de treballs de recerca que potenciïn l'obtenció, sistematització i anàlisi de dades arqueològiques inèdites. Aquesta mesura pretén afavorir l'aplicació de metodologies innovadores sobre el registre arqueològic de cronologia prehistòrica, que permetin ampliar el coneixement de les societats pròpies d'aquesta etapa


Metodologia

La metodologia dependrà de l'orientació de cada treball de recerca.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Treball Final Màster 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

-

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació 30 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treball Final Màster 70 289 11,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

-


Programari

-