Logo UAB
2023/2024

Arqueobotànica: Gestió Social de Recursos Vegetals

Codi: 44478 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317545 Arqueologia Prehistòrica OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Raquel Piqué Huerta
Correu electrònic:
raquel.pique@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ramon Perez Obiol
Raquel Piqué Huerta
Marian Berihuete Azorin
Rosa Maria Albert Cristobal
Umberto Lombardo

Prerequisits

No en té.


Objectius

L'arqueobotànica es centra en l'estudi de l'entorn vegetal i dels usos de les plantes en el passat. L'objectiu d'aquest mòdul és que l'estudiant sigui capaç d'analitzar les restes de naturalesa vegetal procedents dels jaciments arqueològics i gestionar correctament el seu estudi. Es durà a terme una presentació dels debats teòrics i metodològics actuals de la disciplina. S'abordaran les estratègies de mostreig, els mètodes de recuperació, la classificació, la quantificació i la interpretació de les restes arqueobotàniques. Si bé en el mòdul es tracten tot tipus de restes vegetals, el curs es centra principalment en la identificació de les macrorestes vegetals (llavors, fruits, fustes, carbons), dels fitòlits i del pol·len. El mòdul té un enfocament teoricopràctic en què es tindran en compte tant els procesos de formació dels conjunts arqueobotànics com les estratègies de camp i el treball de laboratori.


Competències

 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada a partir d'evidències i documentació específiques.
 • Analitzar i extreure informació científica rellevant de materials arqueològics i dels resultats obtinguts en anàlisis científiques especialitzades.
 • Comunicar els resultats de projectes d'arqueologia prehistòrica en diferents contextos socials i audiències, especialitzades i no especialitzades
 • Demostrar habilitats de rigor, responsabilitat i qualitat en el treball científic i divulgatiu.
 • Dissenyar projectes de recerca sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer els reptes actuals en l'àmbit d'estudi de l'arqueologia prehistòrica
 • Reconèixer i utilitzar els conceptes teòrics i metodològics apropiats per al disseny, la planificació i l'execució de projectes sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar tant de manera individual com en equips de caràcter interdisciplinari

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar protocols d'execució dels treballs de camp i recollida de mostres arqueobotàniques.
 2. Avaluar críticament la idoneïtat de les diferents eines instrumentals necessàries per a la recerca en arqueobotànica.
 3. Demostrar la capacitat d'integració en un equip amb especialistes d'altres disciplines
 4. Fer servir el vocabulari tècnic específic i d'interpretació associat als estudis arqueobotànics.
 5. Organitzar i planificar treballs de recerca arqueobotànics.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que l'alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes arqueobotànics en entorns nous.
 8. Que l'alumnat sàpiga comunicar les seves conclusions en matèria arqueobotànica, així com les raons últimes que les fonamenten d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 10. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca arqueobotànica.

Continguts

1. Introducció a les categories de restes arqueobotàniques.

2. Els processos de formació dels arxius sedimentaris i conjunts arqueobotànics. 

3. Objectius i mètodes en antracologia i dendrologia.

4. Objectius i mètodes en paleocarpologia

5. Objectius i mètodes en arqueopalinologia

6. Noves tendències en arqueobotànica

 


Metodologia

Activitats dirigides:

- Classes introductòries sobre els plantejaments teòrics i metodològics de l'assignatura.

- Seminaris de discussió

- Pràctiques de laboratori

Activitats supervisades:

- Tutories i exercicis pautats d'aprenentatge (individuals o en grups reduïts)

Activitats autònomes:

- recerca de documentació, lectura de textos, redacció de treballs, estudi

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases introductorias sobre los planteamientos teóricos y metodológicos de la asignatura. 10 0,4 2, 9, 10, 4
Pràctiques de laboratori 20 0,8 7, 1, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Aprenentatge bassat en problemes 20 0,8 7, 3, 5, 8, 6, 10, 4
Tipus: Autònomes      
Estudi independent 94 3,76 2, 9, 10, 4

Avaluació

Assistència i participació: participació en els debats i presentació pública de treballs i exercicis

Exercicis pràctics de laboratori: presentació per escrit dels resultats de les pràctiques de laboratori

Treball final: realització d'un treball de recerca bibliogràfica

Examen final: prova escrita


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs resultat de les pràctiques 40% 1,5 0,06 7, 2, 5, 4
Exercicis pràctics de laboratori 20% 1,5 0,06 7, 1, 9, 5, 6
Treball final 40% 3 0,12 7, 2, 3, 9, 8, 10, 4

Bibliografia

Manuals generals:

BUXÓ R., PIQUÉ, R. (eds.) 2003. La recogida de muestras en arqueobotánica: objetivos y propuestas metodológicas. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona

HENRY, A. G. 2020 Handbook for the analysis of micro-particles in archaeological samples. Springer Nature, 318 p.

BUXO, R. 1998 Arqueología de las plantas Crítica, Barcelona.

BUXÓ, R., PIQUÉ, R. 2008. Arqueobotànica. Los usos de las plantas en la Península Ibèrica. Barcelona: Ariel

GALE, R., CUTLER, D. 2000. Plants in Archaeology. Identification manual of vegetative plantmaterials used in Europe and the southern Mediterranean to c. 1500. Kew: Westbury and Royal Botanic Gardens. 512 pp

HATHER, J.G. 2000. The Identification of the Northern European Woods. A guide for archaeologists and conservators, London: Archetype Publications.

DIMBLEBY, G.W. 1985 The palynology of archaeological sites. Academic Press, London.

PEARSALL, D. 2015. Paleoethnobotany: A Handbook of Procedures. Left Coast Press: Walnut Creek.

MOORE, P.D., WEBB, J.A. AND COLLINSON, M.E. 1991. Pollen Analysis. 2nd Edition, Blackwell, Oxford.

 

 Atles de referència

REILLE, M. 1992. Pollen et spores d’europe et d’afrique du nord (Pollen and Spores of Europe and North Africa). Laboratoire de Botanique historique et Palynologie, Marseille.

SCHWEINGRUBER, F. H. 1978. Mikroskopische holzanatomie Zürcher A.G. Zug

SCHWEINGRUBER, F. H. 1990. Anatomie europäischer Hölzer. Bern und Stuttgart

SCHWEINGRUBER, F. H. 1996. Tree rings and environment dendroecology. Birmensdorf: SwissFederal Institute for Forest, Snow and Landscape Research- Berne: Haupt.

CAPPERS, R.T.J., BEKKER, R.M.,JANS, J.E.A. 2006. Digital Seed Atlas of the Netherlands. Barkhuis Publishing, Groningen

 

Recursos web

 

http://www.wsl.ch/land/products/dendro/

http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/

 ArcheoScience PhytCore DB

Vegetation History and Archaeobotany https://www.springer.com/journal/334/

 

 

Bibliografa complementària: 

 

Al llarg del curs es proporcionarà bibliografia complementària dels temes tractats.

 


Programari

Cap