Logo UAB
2023/2024

Arqueologia, Espai i Temps: Teoria Social i Mètodes Computacionals

Codi: 44477 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317545 Arqueologia Prehistòrica OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Antonio Barceló Álvarez
Correu electrònic:
juanantonio.barcelo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Juan Antonio Barceló Álvarez
Ermengol Gassiot Ballbe

Equip docent extern a la UAB

Dominguez Delmas, Marta

Prerequisits

Els estudiants deuen tenir una basse suficient en història i arqueologia, amb coneixements previs sobre metodologia arqueològica a nivell de estudis de grau, i una certa experiència en treball amb materials arqueològics. Es considera recomenable coneixements inicials en cartografia i en estadística bàsica, tot i que no son obligatoris. Coneixements de matemàtiques a nivell de secundària. Coneixements d' informàtica a nivell de usuari.


Objectius

Aquest curs pretén introduir a graduats i graduades en arqueologia i història en la teoria social de l’espai i el temps arqueològics. A més del debat epistemològic, es presenta la metodologia d’anàlisi espai-temporal, amb especial referència a les tècniques de georeferenciació i les tècniques de datació absoluta i relativa. 
S’expliquen diferents aspectes de l’anàlisi espai-temporal, fent èmphasi en la construcció d’espais socials, paisatges i territoris, mentre s’introdueixen metodologies i tècniques per a la construcció i anàlisi de sèries temporals. Els estudiants tenen accés a tecnologia informàtica per a sistemes
d’informació geogràfica, geoestadística i cronostatística.

Competències

 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada a partir d'evidències i documentació específiques.
 • Analitzar i extreure informació científica rellevant de materials arqueològics i dels resultats obtinguts en anàlisis científiques especialitzades.
 • Combinar resultats procedents de diferents programes d'anàlisis especialitzades, identificant eventuals contradiccions i elaborant síntesis conclusives.
 • Dissenyar projectes de recerca sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer els reptes actuals en l'àmbit d'estudi de l'arqueologia prehistòrica
 • Reconèixer i utilitzar els conceptes teòrics i metodològics apropiats per al disseny, la planificació i l'execució de projectes sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica
 • Reconèixer i valorar les conseqüències socials del treball propi, tenint en compte la diversitat característica de les comunitats humanes en qüestions de gènere, identitat i multiculturalitat.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar tant de manera individual com en equips de caràcter interdisciplinari

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els problemes pràctics que es deriven de l'aplicació de les tecnologies informàtiques d'anàlisi espacial i temporal en recerques prehistòriques i arqueològiques.
 2. Aplicar els aspectes ètics en l'anàlisi de les necessitats culturals de diversos tipus de públic.
 3. Demostrar capacitat de síntesi i integració de dades en un projecte científic.
 4. Demostrar l'eficàcia de les tecnologies informàtiques d'anàlisi espaciotemporal en la resolució de problemes arqueològics.
 5. Demostrar la capacitat d'integració en un equip amb especialistes d'altres disciplines
 6. Demostrar la capacitat de judici crític de l'explicació científica en arqueologia utilitzant resultats analítics.
 7. Desenvolupar els coneixements adquirits i aplicar-los a la resolució de problemàtiques diferents a les avaluades a classe.
 8. Fer ús de tècniques d'anàlisi espacial en la resolució de problemes arqueològics.
 9. Fer ús de tècniques d'anàlisi temporal i cronològic en la resolució de problemes arqueològics.
 10. Identificar els àmbits d'aplicació de l'anàlisi de la temporalitat de dades arqueològiques en l'estudi de la prehistòria i les necessitats específiques de les datacions absolutes i relatives.
 11. Identificar els àmbits d'aplicació de l'anàlisi espacial de dades arqueològiques en l'estudi de la prehistòria i les necessitats específiques de les dades georeferenciades i les cartografies.
 12. Incloure en les propostes i reflexions dels treballs duts a terme aspectes vinculats a les perspectives de gènere, accessibilitat universal, multiculturalitat.
 13. Incorporar els fonaments conceptuals de l'anàlisi espaciotemporal al disseny d'un projecte de recerca en arqueologia prehistòrica.
 14. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 16. Resoldre problemes arqueològics plantejats en termes de variabilitat espaciotemporal.
 17. Revisar els fonaments generals de les tecnologies d'anàlisi espaciotemporal.
 18. Sintetitzar els coneixements avançats que hi ha en l'àrea.
 19. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 20. Teoritzar sobre la possibilitat d'analitzar i explicar el passat prehistòric basant-se en l'anàlisi científica de la variació espacial (micro i macro).
 21. Teoritzar sobre la possibilitat d'analitzar i explicar el passat prehistòric basant-se en l'anàlisi científica de la variació temporal de sèries cronològiques.
 22. Valorar els resultats d'anàlisis espacials i temporals per a explicar l'acció social a la prehistòria.
 23. Valorar les possibilitats reals d'incidir en la ciutadania mitjançant l'acció cultural.

Continguts

Introducció a l' anàlisi del espai i temps en Arqueologia (Teoria)

Dades espacials: Escala Macro.  Documentació i Estudi dels Paisatges Arqueològics

Dades espacials: Escala Micro. Documentació i Estudi  dels Jaciments Arqueològics

Dades espacials: Pràctiques amb ordinadors i software (Sistemes d’ Informació Geogràfics)

Anàlisi i interpretació de l’ espai arqueològic. Teoria i Pràctica.

Medició del temps en Arqueologia:dendrocronologia

Medició del temps en Arqueologia:radiocarboni i altres tècniques

Anàlisi espai-temporal en Arqueologia: estratigrafia i seriació

Procesament de dades espai-temporals. Bases de dades temporals

Crono-Estadística.  Pràctiques  amb software.

Simulació computacional de dinàmiques espai-temporals


Metodologia

Aprenentatge basat en problemes

Aprenentatge basat en casos d'estudi

Pràctiques d'aula

seminaris

tallers

debats

Elaboració de treballs

Estudi personal

 

Les activitats dirigides podran serpresencials o bé online.

Nota:es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicació i Debat sobre aspectes teòrics i metodològics de la matèria 36 1,44 4, 5, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23
Tipus: Supervisades      
Practiques amb equipament informàtic i software especialitzat 25 1 1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22
Tipus: Autònomes      
Lectures de treballs cientifics i tècnics. Redacció de treballs escrits 81 3,24 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

Prova individual sobre els temes explicats a classe (30%). Pot ser un estudi  bibliogràfic crític sobre la metodologia de l' anàlisi espai-temporal en arqueologia i les seves implicacions teòriques, on una aplicació pràctica de una de les tècniques explicades  amb dades pròpies dels alumnes

Altres Informes i treballs escrits (individuals o en grup) demandes pel professorat. (25% de la nota final)

Resums escrits de les sessions pràctiques, insistint en els aspectes positius i negatius de les tècniques i mètodes explicats  (25 % de la nota final)

Comentari crític de textos de l' especialitat, a partir de la bibliografia que es subministrarà a l’inici del curs (25% de la nota final).

Participació a classe (presencial o telemàtica), assistència a tutories (presencials o telemàtiques). 10% de la nota final.

Participació a conferències programades per la coordinació del màster i altres activitats complementàries (10%).

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluable, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi fet la prova individual sobre els temes explicats a classe i no hagi lliurat més del 50 % dels resums de les sessions practiques i comentaris de text.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hipugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats complementàries (Conferències, Pràctiques de laboratory) 10% 4 0,16 1, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 22
Asistència i participació activa a classe 10% 0 0 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Comentaris escrits de referencies bibliogràfiques 25 0 0 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 23
Informes i treballs escrits 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22
Prova Individual sobre temes tractats (Oral i/o Escrita) 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

BARCELÓ, J.A., MORELL, B., 2020, Métodos Cronométricos en Arqueología, Historia y Paleontología. Madrid. Editorial Dextra.

CARLSON, D. L. (2017). Quantitative methods in archaeology using R. Cambridge University Press.

CONNOLLY, J., LAKE, M., 2009, Sistemas de Información geográfica aplicados a la Arqueología. Ediciones
Bellaterra
DE SMITH, M.J., GOODCHILD, M., LONGLEY, P., 2009, Geospatial Analysis. Winchelsea Press. (www.spatialanalysisonline.comDE VAUX, VELLEMAN, BOCK, Stats: Data and Models (3 edición). Pearson, Addison-Wesley (con ejercicios y programas para estudiantes: http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Stats-Data-and-Models/0321692551.page

GILLINGS, M., HACIGÜZELLER, P., & LOCK, G. (Eds.). (2020). Archaeological spatial analysis: a methodological guide. Routledge.

HAMMER,O., HARPER,D., 2005, Paleontological Data Analysis. Blackwell.
KAMERMANS, H., LEUSEN, M.J., VERHAGEN , P., 2009, Archaeological Prediction and Risk Management. Leiden University

MCCOY, Mark D. The Site Problem: A critical review of the site concept in archaeology in the Digital Age. Journal of Field Archaeology, 2020, 45.sup1: S18-S26.
OTÁROLA-CASTILLO, Erik; TORQUATO, Melissa G. Bayesian statistics in archaeology. Annual Review of Anthropology, 2018, 47: 435-453.

ZIMMERMAN, L., GREEN, 2007, W., The Archaeologist’s Toolkit. (7 vol.) Altamira Press.


Programari

ArcGIS (ESRI): Llicència gratuita per estudiants UAB

QGIS  (https://www.qgis.org/en/site/)  OpenSource. Free access.

OxCAL  (https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html). OpenSource. Free access.

ChronoModel  (https://chronomodel.com/). OpenSource. Free access.

PAST  (https://www.nhm.uio.no/english/research/infrastructure/past/). OpenSource. Free access.

R  (https://cran.r-project.org/)