Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 44456 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317571 Psicologia Jurídica i Forense OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitán
Correu electrònic:
elena.garrido@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Rocío Pina Ríos

Prerequisits

No es contemplen.


Objectius

La realització de pràctiques té la finalitat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del Màster, i de tenir un contacte amb el món professional. Per tant, els objectius específics d'aquesta assignatura són:

 • Que l'alumnat prengui contacte directe amb la professió de la Psicologia Jurídica i Forense i adquireixi les competències relacionades amb aquesta activitat professional.
 • Poder observar el col·lectiu d'usuaris/es i el treball de la persona tutora psicòloga del centre en relació a aquest col·lectiu.
 • Poder observar el funcionament de l'equip de treball. Posar en pràctica coneixements adquirits durant els estudis de Màster.
 • Integrar els continguts apresos al Màster amb la seva aplicabilitat professional.

Competències

 • Analitzar i avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball dut a terme.
 • Analitzar i organitzar la informació psicològica disponible a fi d’assessorar en processos judicials.
 • Aplicar i contrastar les tècniques per a l’avaluació psicològica forense.
 • Aplicar les normatives jurídiques específiques i actuar amb responsabilitat ètica i professional en la pràctica forense de la psicologia.
 • Identificar els àmbits d’aplicació del peritatge forense i l’assessorament psicològic i analitzar-ne el funcionament dins del marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
 • Identificar les fonts d’informació necessàries i utilitzar-les en les avaluacions judicials i l’assessorament psicològic judicial.
 • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar la informació disponible en un procés judicial amb finalitat d'assessorament.
 2. Analitzar i avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball dut a terme.
 3. Aplicar a una situació pràctica concreta les tècniques de l'avaluació psicològica forense.
 4. Diferenciar en una situació pràctica els àmbits d'aplicació del peritatge forense i l'assessorament psicològic i el seu funcionament en el marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
 5. Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Seleccionar per a una situació pràctica concreta les normatives jurídiques i les qüestions de responsabilitats ètiques i professionals que corresponguin.
 10. Sintetitzar els materials necessaris per poder portar a terme les avaluacions judicials i l'assessorament psicològic judicial.
 11. Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents professionals.

Continguts

Els continguts concrets sobre els quals haurà de treballar l'alumnat depenen del tipus de centre on es realitzi les pràctiques. No obstant, els eixos centrals són:

-Aplicació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en el màster en l'àmbit de la Psicologia Jurídica i Forense.
-Aprenentatge de diferents vies d'aplicabilitat professional.
-Observació i col·laboració en les activitats del centre laboral assignat.
-Estructura de la memòria de pràctiques i la seva elaboració.


Metodologia

A l'alumnat se li oferirà un llistat de centres perquè realitzi una estada de pràctiques, qui haurà d'indicar la seva preferència a la Direcció (Coordinació de l'Assignatura) del Màster. Posteriorment, en funció de la demanda i en base a un sistema objectiu, es procedirà a l'assignació de les places disponibles. Actualment s'ofereixen places a centres públics, privats i del tercer sector; tots ells especialitzats en àmbit de la Psicologia Jurídica i Forense. Recomanem consultar l'oferta de pràctiques externes un cop iniciat el curs per tenir més informació sobre el tipus de centre, horaris i les activitats en les quals es podrà participar.

El seguiment de les pràctiques es realitzarà per part d'un/a tutor/a del propi centre de pràctiques qui, al final del període, emetrà un informe valoratiu d'aquestes. En aquest informe es tindran en compte tant els aspectes tècnics i de participació en aspectes jurídics i forenses, com aspectes relacionats amb la puntualitat, correcció, capacitat d'adaptació, cooperació i solució de problemes, competències necessàries per al treball en Psicologia i, especialment, en l'àmbit jurídico-forense.

La majoria de les hores de pràctiques es realitzaran al centre extern, si bé es realitzaran seguiments per garantir el bon seguiment de les pràctiques, així com es realitzarà feina autìonoma a través de la Plataforma Moodle per garantir l'aprenentatge competencial de la vida professional i aplicada. Finalment, es destinarà un temps a la redacció de la memòria final de les pràctiques. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Activitat al centre assignat 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament d'habilitats competencials 22 0,88 2, 3, 7, 9
Memòria Final 34 1,36 2, 5, 6, 8, 10
Sessions de preparació i seguiment 4 0,16 4, 5, 6, 9, 11

Avaluació

En l'avaluació intervenen la persona tutora acadèmica i la persona tutora del centre extern.

L'avaluació de la persona tutora del centre extern es fa mitjançant una fitxa/ rúbrica d'avaluació que es complimenta puntuant de forma quantitativa (de 0 a 10) i descriptiva atenent a: assistència i compliment de l'horari, actitud i disposició, nivell d'aprenentatge assolit.

Per poder considerar que l'alumnat ha superat les pràctiques externes cal que:

 • a) Assisteixi a les sessions de seguiment que estableixi la persona Tutora Acadèmica i superi les activitats allà proposades, així com a les conferències del curs
 • b) Lliuri la memòria de pràctiques a la persona Tutora Acadèmica 
 • c) Realitzi les hores corresponents de pràctiques al centre adjudicat sota la tutela de la persona Tutora de Centre Extern qui emetrà un informe (Criteri d'exclusió)
 • d) Obtingui una nota de 5 punts o més A CADA EVIDÈNCIA D'AVALUACIÓ.

En cas d'incompliment d'algun d'aquests requisits la nota global que constarà a l'acta serà com a màxim de 4 punts. La persona tutora acadèmica és la responsable de l'avaluació final de l'assignatura.

D'acord amb l'article 112ter apartat 1 de la normativa acadèmica de la UAB, no es contempla cap sistema de recuperació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe Valoratiu del Centre de Pràctiques 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Memòria per part de l'alumnat 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Superació d'activitats de caràcter competencial 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

No hi ha una bibliografia corresponent a l'assignatura. Les persones tutores acadèmiques i/o les persones tutores externes poden recomanar a l'alumnat bibliografia i altres documents per a completar la informació i aprenentatge de les pràctiques.

No obstant, és ALTAMENT RECOMANABLE, revisar la documentació i pàgines web o altres eines d'informació del centre assignat, tot entenent que es fa necessari per l'alumnat comprendre i dimensionar el tipus de centre de pràctiques al que acut.


Programari

Sistema Moodle