Logo UAB
2023/2024

Integració de la Valoració Forense

Codi: 44455 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317571 Psicologia Jurídica i Forense OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sergi Mora Montserrat
Correu electrònic:
sergio.mora@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Andrea Riera Campillo
Elena Garrido Gaitán
Anna Melendez Pereto

Equip docent extern a la UAB

Adrià Sànchez
José Villodre
Ramón Casafont

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit.


Objectius

Aquest mòdul té com a objectiu general la integració dels diferents coneixements en psicologia forense i psicologia jurídica treballats en la formació general del màster (mòduls 1, 2, 3  i 4). D'aquesta manera, es pretén consolidar un conjunt de coneixements i competències professionals orientades a la resolució eficaç de supòsits i casos pràctics abordats des de diferents vessants.

 

 


Competències

 • Analitzar i avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball dut a terme.
 • Analitzar i organitzar la informació psicològica disponible a fi d’assessorar en processos judicials.
 • Aplicar i contrastar les tècniques per a l’avaluació psicològica forense.
 • Identificar els àmbits d’aplicació del peritatge forense i l’assessorament psicològic i analitzar-ne el funcionament dins del marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
 • Identificar les fonts d’informació necessàries i utilitzar-les en les avaluacions judicials i l’assessorament psicològic judicial.
 • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera integradora els àmbits d'aplicació del peritatge forense i l'assessorament psicològic i el seu funcionament en el marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
 2. Analitzar i avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball dut a terme.
 3. Contrastar de manera sistemàtica la informació procedent de les tècniques de l'avaluació psicològica forense.
 4. Integrar de manera organitzada la informació disponible en processos judicials.
 5. Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Seleccionar de manera raonada els materials necessaris per poder dur a terme les avaluacions judicials i l'assessorament psicològic judicial.
 10. Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents professionals.

Continguts

En aquest mòdul es treballaran de forma integrada els continguts abordats al llarg de tot el programa de màster a través de supòsits pràctics i casos pròxims a les casuístiques de la vida professional real en l'àmbit forense i jurídic.

 • Cerca documental associada als supòsits pràctics i casos abordats.
 • Desenvolupament de l'avaluació psicològica forense: establiment d'objectius de perícia, disseny i desenvolupament de metodologia d'avaluació forense, aspectes ètics i deontològics.
 • Redacció d'informe psicològic forense: estructura i aspectes formals de l'informe, integració dels resultats obtinguts
 • Ratificació i defensa de l'informe psicològic forense mitjançant la simulació d'una vista oral.
 • Treball pràctic en supòsits en psicologia jurídica.

Metodologia

El mòdul consta de vuit sessions diferents en les quals es treballarà el rol professional en psicologia forense i psicologia jurídica des de diferents vessants a partir de supòsits i casos pràctics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Simulacions en psicologia jurídica i forense 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

El plantejament que es proposa pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació en l'assignatura que permeti procedir a l'avaluació continuada i definitiva de l'alumnat. Es durà a terme una avaluació continuada, mesurada a través de tres evidències d'avaluació.

La nota final del mòdul està situada entre 0 i 10. Es considerarà que un/una estudiant ha superat l'assignatura si en la mitjana ponderada de les diferents evidències obté una puntuació igual o superior a 5, sent la nota mínima per cada evidència d'un 4 a efectes de ponderació.

En aquest mòdul es contemplen les següents evidències:

 • Evidencia 1: Tasca pràctica (30%), individual, escrita, virtual. (set. 10)
 • Evidencia 2: Informes (40%), col·lectiva, escrita, virtual. (set. 12)
 • Evidencia 3: Defensa oral (30%), col·lectiva, oral, presencial (set. 15)

QÜESTIONS ESSENCIALS DE L'AVALUACIÓ

 • En cas de plagi en la redacció de treballs, es considerarà l'opció de suspens directe.
 • L'alumnat que NO presenti totes les evidències del Mòdul NO superarà l'assignatura
 • Una vegada superada l'assignatura (nota ≥ 5) NO es poden establir sistemes per a millorar la qualificació final.


Es considerarà com a no avaluable a la persona que hagi realitzat menys del 40% dels procediments avaluatius del curs.


Al procés de recuperació, seguint la normativa, només es podrà presentar aquella persona que hagi presentat evidències amb un pes almenys de 2/3 de la nota. Aquella persona que vulgui fer la recuperació s'haurà de posar en contacte amb el coordinador de l'assignatura una setmana abans de la celebració de la recuperació. La recuperació consistirà en una prova de la totalitat del contingut abordat en el mòdul. La nota obtinguda en la recuperació serà la qualificació final que constarà en l'acta de l'estudiant en aquest mòdul.

 

Enllaç a la normativa d'avaluacions de la UAB: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Informes 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tasca pràctica 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

No hi ha cap bibliografia específica per aquest mòdul més enllà de la recomanada en la totalitat dels estudis de màster en aquesta matèria.


Programari

No es fa ús de cap programa informàtic.