Logo UAB
2023/2024

Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Penal

Codi: 44454 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317571 Psicologia Jurídica i Forense OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Sergi Mora Montserrat
Correu electrònic:
sergio.mora@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Leonor Maria Cantera Espinosa
Manuel Casado Gómez
Elena Garrido Gaitán
Rocío Pina Ríos

Equip docent extern a la UAB

Alba Pérez
Ismael Loinaz
Jordi Obiols
Josep Ramón Juárez

Prerequisits

No són necessaris.


Objectius

En aquest mòdul treballarem els àmbits d'aplicació forense, aportant a l'alumnat conceptes específics de l'àmbit penal: Estat mental de l'acusat, psicopatologia forense, consum de tòxics, abús sexual infantil, victimització per raó de gènere (sexual i de parella), perfilació criminal, predicció de violència, assessorament i ratificació, assetjament sexual i per raó de gènere.


Competències

  • Identificar els àmbits d’aplicació del peritatge forense i l’assessorament psicològic i analitzar-ne el funcionament dins del marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
  • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar de manera raonada les qüestions diferencials en els àmbits d'aplicació del peritatge forense i l'assessorament psicològic i el seu funcionament en el marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
  2. Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
  3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Continguts

En aquest mòdul es treballaran els següents aspectes:

 - Estat mental de l'acusat: psicopatologia forense. Relació amb la responsabilitat penal. Imputabilitat i responsabilitat. Capacitats volitives i cognitives. Drogadicció. Principals alteracions produïdes per les drogues. Rellevància forense. Interpretació psicològica dels efectes, alteració de la capacitat intel·lectual.

- Bullying. Procés d'assetjament escolar. Característiques d'agressor i víctimes. Avaluació.

- Declaració judicial. Anàlisi dels sistemes de declaració. La importància de la declaració en el marc forense. Detecció de la simulació. Anàlisi de la coherència entre declaracions.

- Tècniques psicolingüístiques. La detecció de la mentida. Aspectes psicofisiològics, verbals i comportamentals de la detecció de la mentida. L'anàlisi del contingut de les declaracions.

- Psicopatologia Forense: Personalitat, Psicopatologia i Salut Mental, àmbits d'aplicació (toxicologia, penologia, victimologia, demències, psicopatologia infantil i adulta).

- Valoració de l'abús sexual: procés general d'avaluació. Finalitat jurídica. Límits en la utilització penal forense. Marc general. Descripció del procés. Avaluació i indicadors de l'abús i la conducta de menors. La tècnica per obtenir indicadors. Rellevància forense.

- Violència i delinqüència juvenil, violència filioparental, delinqüència grupal.

- Valoració de la victimització adulta: seqüeles psicosocials. Concepte de victimització criminal. Seqüeles derivades d'un acte criminal. Procediments d'avaluació. Principals seqüeles a l'àmbit penal forense. Sistemes de valoració i diagnòstic.

- Predicció del comportament violent. Estudis sobre la predicció de la violència. Conceptualització bio-psico-social. Processos de detecció. La seguretat de l'avaluador.

- Assessorament forense: assessorament d'advocats i selecció de jurats. Marc general. Descripció del procés. Problemes en el procés d'assessorament.

- Violència de gènere: aspectes generals. Teories sobre la violència de gènere (parella i sexual). Cicle de la violència. Efectes sobre les víctimes. Valoració d'agressors en context de parella i sexual. Mètodes d'anàlisi de la violència de parella. Anàlisi de contingut. Mesura Penal Alternativa.

- Assetjament sexual: aspectes generals. Procés seqüencial de l'assetjament sexual. Tipologies d'assetjadors. Efectes sobre les víctimes. Mètodes danàlisi de l'assetjament sexual.


Metodologia

La metodologia consisteix en l'ús de diversos mètodes d'aprenentatge:

- Classes magistrals.

- Classes de resolució de problemes/casos/exercicis.

- Pràctiques d'aula.

- Aprenentatge basat en problemes.

- Tutories.

- Elaboració de treballs.

- Estudi personal.

- Realització d'activitats pràctiques.

- Lectura d'articles o informes dinterès.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, pràctiques d'aula i resolució de problemes 60 2,4 1, 3
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 3
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i estudi 150 6 2

Avaluació

El plantejament que proposem pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació en l'assignatura que permeti procedir a l'avaluació continuada i definitiva de l'alumnat. Es durà a terme una avaluació continuada, mesurada a través de tres evidències d'avaluació.

La nota final del mòdul està situada entre 0 i 10. Es considerarà que un/una estudiant ha superat l'assignatura si en la mitjana ponderada de les diferents evidències obté una puntuació igual o superior a 5, sent la nota mínima per cada evidència d'un 4 a efectes de ponderació.

 

En aquest mòdul es contemplen les següents evidències:

    Evidència 1: Tasca pràctica (30%), individual, escrita, virtual (setm. 8)
    Evidència 2: Informes (40%), col·lectiva, escrita, virtual (setm. 10)
    Evidència 3: Defensa oral (30%), col·lectiva, oral, virtual (setm. 12)


QÜESTIONS ESSENCIALS DE L'AVALUACIÓ


En cas de plagi a la redacció de treballs, es considerarà l'opció de suspens directe.
L'alumnat que NO presenti totes les evidències del Mòdul NO superarà l'assignatura
Un cop superada l'assignatura (nota ≥ 5) NO es poden establir sistemes per millorar la qualificació final.
Es considerarà com a NO AVALUABLE la persona que no hagi presentat com a mínim un 40% del pes total de les evidències.
El procés de recuperació consistirà en una prova que reculli tots els continguts treballats al mòdul. Qui vulgui optar a la recuperació haurà de posar-se en contacte amb la coordinació del mòdul abans de la celebració. La nota obtinguda a la recuperació serà laqualificació final del mòdul.


Enllaç a la normativa d'avaluació de la UAB: https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/grados/evaluaciones-1345732995017.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs 30 0 0 1, 2, 3
Informe escrit 40 0 0 1, 2, 3
Pràctiques 30 0 0 1, 2, 3

Bibliografia

Com que és una matèria de contingut divers, els diferents professors aniran proporcionant bibliografia específica i seleccionada per a cadascun dels diferents àmbits i temes tractats en aquesta assignatura.


Programari

Plataforma Moodle.