Logo UAB
2023/2024

Aplicacions Forenses: Procediments de Caràcter Civil, Familiar i Laboral

Codi: 44453 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317571 Psicologia Jurídica i Forense OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitán
Correu electrònic:
elena.garrido@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Merce Jodar Vicente
Noelia Igareda Gonzalez
Andrea Riera Campillo
Manuel Casado Gómez
Anna Quero Martínez
Rocío Pina Ríos
Remedios Rubio García

Equip docent extern a la UAB

Asunción Molina Bartomeus
Javier Torres Ailhaud
Àngel Cuquerella Fuentes

Prerequisits

Aquest mòdul no té cap prerequisit


Objectius

Aquest mòdul pretén l'aproximació a l'àmbit judicial propi de la jurisdicció civil, familiar i laboral; tot aportant recursos per la intervenció des de la Psicologia Jurídica o a nivell psicològic pericial forense. Així, l'alumnat comprendrà les bases dels procediments de caràcter civil com són l'assetjament Laboral i seqüeles, assetjament escolar, Incapacitació Laboral, Incapacitació Civil o Capacitat testamentària. Alhora, es treballarà profundament en àmbit de Família, sent un dels àmbits més sol·licitats tant a nivell Pericial Forense com d'Intervenció en Psicologia Jurídica davant la conflictiva en relació als processos de Pàtria Potestat i Guarda i Custòdia, Conflictivitat en els processos de separació i divorci vers la relació amb els i les infants, així com coneixerem els processos associats a menors i adopció, Psicologia Evolutiva en àmbit forense i nul·litat matrimonial canònica.

Els objectius específics es centraran en:

 • Conèixer la jurisdicció processal en la qual s'emet l'informe pericial d'àmbit civil, familiar o laboral
 • Assolir competències per poder realitzar informes psicològics pericials (forenses) en  procediments judicials relacionats amb assumptes de tipus civil (incapacitat, capacitat testamentària)
 • Assolir competències per poder realitzar informes psicològics pericials (forenses) en  procediments judicials relacionats amb assumptes de família (valoració de guarda i custòdia o pàtria potestat, valoració en casos de conflictes familiars)
 • Assolir competències per poder realitzar informes psicològics pericials (forenses) en  procediments judicials relacionats amb assumptes laborals (assetjaments, seqüeles)
 • Assolir competències per poder realitzar intervencions posteriors als procediments judicials relacionats amb assumptes de família (suport familiar, acompanyament posterior, intervenció familiar i seguiment d’acolliments i adopcions).

Competències

 • Aplicar les normatives jurídiques específiques i actuar amb responsabilitat ètica i professional en la pràctica forense de la psicologia.
 • Contextualitzar les competències i els conceptes específics de la psicologia general en l’àmbit de la psicologia jurídica i forense.
 • Identificar els àmbits d’aplicació del peritatge forense i l’assessorament psicològic i analitzar-ne el funcionament dins del marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
 • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contextualitzar les qüestions psicològiques més rellevants en els àmbits civil, familiar i laboral de la psicologia forense.
 2. Conèixer i saber interpretar les diferents normatives jurídiques que s'utilitzen en la pràctica forense de la psicologia en funció de si es tracta dels àmbits civil, familiar o laboral.
 3. Identificar les diferències en el peritatge forense i l'assessorament psicològic segons si s'aplica als àmbits penal, civil, familiar o laboral.
 4. Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Continguts específics de l'àmbit de Familia: 
- La família en context d'avaluació forense. Les relacions familiars i de parella en context de disputa familiar. El menor i el seu desenvolupament psico-afectiu. Aspectes psicològics associats a la ruptura familiar
- Infància, famílies i adopció. La idoneïtat familiar. L'adequació a les necessitats del menor.
- Pericials, custòdia i pàtria potestat. Custòdies disputades. La custòdia del menor. Règim de visites. Privació de la pàtria potestat. Processos de conflicte i manipulació. Afectació familiar davant la separació parental i davant la manipulació parental.
- Nul·litat matrimonial. Aspectes processals
 
Continguts específics de l'àmbit Laboral i Civil: 
- Assetjament psicològic laboral. Assetjament per raó de gènere i de sexe. Conductes d'assetjament laboral. 
- Incapacitació laboral i nou marc jurídic. Trastorns mentals i incapacitat per treballar 
- Incapacitació civil. Afectació en les activitats de la vida quotidiana. Capacitat per a testar. 

Metodologia

El Mòdul és de caràcter professionalitzador, el que implica la docència magistral per part d'experts/es en les matèries referides. Així, es planteja una metodologia en la qual es treballaran diferents continguts a cada sessió, impartits pels diferents especialistes. En el decurs de les sessions, es realitzaran activitats amb l'alumnat que poden esdevenir matèria avaluativa tal i com consta a l'apartat d'avaluació. Metodològicament aquestes activitats consistiran en resolució de casos, participació en debats i/o exposicions orals, etc. Finalment, de manera autònoma, l'alumnat haurà de fer els treballs de curs per a aconseguir la superació de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sessions teòriques 63 2,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Lectures i Anàlisi d'informació 155 6,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

El plantejament que proposem pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació en l'assignatura que permeti procedir a l'avaluació continuada i definitiva de l'alumnat. Es durà a terme una avaluació continuada, mesurada a través de tres evidències d'avaluació.

La nota final del mòdul està situada entre 0 i 10. Es considerarà que un/una estudiant ha superat l'assignatura si en la mitjana ponderada de les diferents evidències obté una puntuació igual o superior a 5, sent la nota mínima per cada evidència d'un 4 a efectes de ponderació. L'avaluació es durà a terme la setmana 15. 

a) EXÀMEN (40% DE LA NOTA FINAL). Es realitzarà un examen tipus test (individual i escrit) sobre el contingut formatiu associat a l'àmbit de familia.

b) 1 TREBALL D'EMISSIÓ D'INFORME O ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS. En el decurs del Mòdul es sol·licitarà el lliurament d'un treball que podrà consistir en un informe pericial (per escrit virtualment i en parelles), un informe de seguiment o anàlisi de cas pràctic. La informació específica sobre el cas i/o tipus d'informe s'aportarà a l'inici del semestre via Moodle. 

c) DEFENSA ORAL DE TREBALL. En el decurs del Mòdul es realitzarà una simulació o defensa de cas de tipus oral (presencial i per parelles). La informació específica sobre el cas i/o tipus d'exposició s'aportarà a l'inici del semestre via Moodle.

En cas de suspendre alguna de les 3 evidències, es podrà dur a terme la recuperació de la nota de cada evidència suspesa (de forma independent i amb una evidència d'avaluació que seguirà el mateix format avaluatiu quel'evidència suspesa). En cas de recuperació, la nota màxima assolible per cada evidència serà de 7. 

QÜESTIONS ESSENCIALS DE L'AVALUACIÓ

 • En cas que durant un examen es detecti la presència d'algun alumne/a copiant, quedarà automàticament suspès/a sense possibilitat d'accés la recuperació. En cas de plagi en la redacció de treballs, es considerarà l'opció de suspens directe.
 • L'alumnat que NO presenti totes les evidències del Mòdul NO superarà l'assignatura
 • Una vegada superada l'assignatura (nota ≥ 5) NO es poden establir sistemes per a millorar la qualificació final.
 • Per més informació disposeu de la Guia de les Pautes d’Avaluació de la Facultat de Psicologia https://www.uab.cat/doc/DOC_PautesAvaluacio_2023

AVALUACIÓ ÚNICA

No es realitza avaluació única en aquest mòdul ateses les seves característiques. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa Oral de Treballs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Exàmen 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lliurament d'informes / Treballs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

 
En ésser una matèria de contingut divers, el professorat anirà proporcionant bibliografia específica i seleccionada per a cadascun dels diferents àmbits i temes tractats en aquesta assignatura. 

Programari

Sistema Moodle