Logo UAB
2023/2024

Fonaments Psicològics en Psicologia Forense

Codi: 44451 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4317571 Psicologia Jurídica i Forense OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitán
Correu electrònic:
elena.garrido@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Carmen Navarro Villanueva
Jenny Cubells Serra
Sergi Mora Montserrat
Monica Balltondre Pla
Elena Garrido Gaitán

Equip docent extern a la UAB

Inés Lovelle
José Antonio Becerra
Ricardo Yáñez
Àngel Cuquerella

Prerequisits

No es contemplen prerequisits 


Objectius

Aquest mòdul pretén desenvolupar els fonaments Jurídics i Procedimentals propis de l'àmbit de treball en el qual s'exercirà el rol professional, eminentment de l'àmbit jurídic. Així mateix, s'aportaran eines essencials per a la comprensió de la professió com l'estructuració de l'informe, aspectes ètics, estructuració del procés pericial, així com la important distinció entre Psicologia Jurídica i Forense, iniciant les bases en aquest mòdul de totes dues àrees de coneixement que, s'aniran desenvolupant en els mòduls següents.

Així, es pretén:

 • Conèixer les bases i diferències entre la Psicologia Forense i Jurídica, així com les seves diferents àrees de treball.
 • Aportar els coneixements necessaris vinculats als processos judicials en els quals s'intervé com a psicòleg/oga forense o jurídic/a.
 • Afermar els fonaments ètics, històrics, de cerca documental i de recerca bàsics per a la Psicologia Forense i Jurídica.
 • Conèixer el llenguatge i procés de funcionament de disciplines afins al treball forense (policial, mèdico-forense, judicial).

Competències

 • Aplicar i contrastar les tècniques per a l’avaluació psicològica forense.
 • Aplicar les normatives jurídiques específiques i actuar amb responsabilitat ètica i professional en la pràctica forense de la psicologia.
 • Contextualitzar les competències i els conceptes específics de la psicologia general en l’àmbit de la psicologia jurídica i forense.
 • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents professionals.
 • Utilitzar les tècniques i metodologies adequades per elaborar i defensar informes judicials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer i saber interpretar les diferents normatives jurídiques que s'utilitzen en la pràctica forense de la psicologia.
 2. Identificar els conceptes psicològics que són rellevants en l'àmbit de la psicologia jurídica i forense.
 3. Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 6. Seleccionar i administrar els instruments adequats per a l'avaluació psicològica forense.
 7. Seleccionar les tècniques adequades per a l'elaboració d'informes judicials.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 9. Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents professionals.

Continguts

Aquest mòdul s'estructura en els següents continguts:

 • Desenvolupament històric en l'àmbit jurídic i forense. Inicis i desenvolupament de la Psicologia Forense.
 • Fonaments legals i ètics. Principis ètics. Deontologia aplicada a la pràctica forense. Mala Praxi i Protocols deontològics d'actuació.
 • Rol del perit. Tipus de rols forenses. Capacitació per a actuar com a perit. Acceptació de la pericial.
 • Procés pericial psicològic. Procediment general. Concepte de peritatge. El peritatge psicològic. Àrees d'aplicació. La demanda del peritatge. L'informe, la testificació.
 • Fonaments de la Psicologia Jurídica.
 • Peritatge psicològic dins del procés legal. Aspectes generals de la prova pericial psicològica. Principis del procediment penal, civil, familiar, laboral i canònic.
 • Proves forenses: informació policia judicial. Funcions de la policia judicial. La policia científica.
 • Proves forenses: informació mèdico-forense. Àmbits de la medicina forense.

Metodologia

El Mòdul és de caràcter professionalitzador, el que implica la docència magistral per part d'experts/es en les matèries referides. Així, es planteja una metodologia en la qual es treballaran diferents continguts a cada sessió, impartits pels diferents especialistes. En el decurs de les sessions, es realitzaran activitats amb l'alumnat que poden esdevenir matèria avaluativa tal i com consta a l'apartat d'avaluació. Metodològicament aquestes activitats consistiran en resolució de casos, participació en debats i/o avaluació test o escrita, etc. Finalment, de manera autònoma, l'alumnat haurà de fer els treballs de curs per a aconseguir la superació de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistral i sessions pràctiques 60 2,4 1, 2, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 20 0,8 3, 4
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 220 8,8 3, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

El plantejament que proposem pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació en l'assignatura que permeti procedir a l'avaluació continuada i definitiva de l'alumnat. Es durà a terme una avaluació continuada, mesurada a través de tres evidències d'avaluació. La nota final del mòdul està situada entre 0 i 10. Es considerarà que un/una estudiant ha superat l'assignatura si en la mitjana ponderada de les diferents evidències obté una puntuació igual o superior a 5, sent la nota mínima per cada evidència d'un 4 a efectes de ponderació. 

a) EXÀMEN TEÒRIC (40% DE LA NOTA FINAL). Es realitzarà un examen individual tipus test (escrit) sobre el contingut formatiu del Mòdul (Setmana 15)

b) EXÀMEN PRÀCTIC (30% DE LA NOTA FINAL). Es realitzarà un examen de resolució de casos (escrit, individual i de resposta oberta) sobre el contingut formatiu del Mòdul (Setmana 15).

c) 1 TREBALL D'EMISSIÓ D'INFORME O ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS (30% DE LA NOTA FINAL). En el decurs del Mòdul es sol·licitarà el lliurament d'un treball que podrà consistir en un informe pericial, un informe de seguiment o anàlisi de cas pràctic. La informació específica sobre el cas i/o tipus d'informe s'aportarà a l'inici del semestre via Moodle. El seu lliurament serà virtual i per parelles a la plataforma Moodle (Setmana 15)

En cas de suspendre alguna de les 3 evidències, es podrà dur a terme la recuperació de la nota de cada evidència suspesa (de forma independent i amb una evidència d'avaluació que seguirà el mateix format avaluatiu que l'evidència suspesa). En cas de recuperació, la notamàxima assolible per cada evidència serà de 7. 

ALUMNAT NO AVALUABLE

Es considerarà alumnat no avaluable aquell que no lliuri/realitzi dues o tres de les evidències proposades. Així, en cas de no lliurar cap, o en cas de lliurar-ne una (superada o no), seria considerat/da no avaluable.

QÜESTIONS ESSENCIALS DE L'AVALUACIÓ

 • En cas que durant un examen es detecti la presència d'algun alumne/a copiant, quedarà automàticament suspès/a sense possibilitat d'accés la recuperació. En cas de plagi en la redacció de treballs, es considerarà l'opció de suspens directe.
 • L'alumnat que NO presenti totes les evidències del Mòdul NO superarà l'assignatura
 • Una vegada superada l'assignatura (nota ≥ 5) NO es poden establir sistemes per a millorar la qualificació final.
 • Per més informació disposeu de la Guia de les Pautes d’Avaluació de la Facultat de Psicologia https://www.uab.cat/doc/DOC_PautesAvaluacio_2023

AVALUACIÓ ÚNICA (Setmana 15)

Les tres evidències avaluatives es realitzen/lliuren en el mateix període de temps. Així, l'avaluació única consistirà en la realització de les 3 evidències:

a) EXÀMEN TEÒRIC (40% DE LA NOTA FINAL). Es realitzarà un examen tipus test (escrit i individual) sobre el contingut formatiu del Mòdul.

b) EXÀMEN PRÀCTIC (30% DE LA NOTA FINAL). Es realitzarà un examen de resolució (escrit i individual) de casos sobre el contingut formatiu del Mòdul.

c) 1 TREBALL D'EMISSIÓ D'INFORME O ANÀLISI DE CASOS PRÀCTICS (30% DE LA NOTA FINAL). Lliurament d'un treball que podrà consistir en un informe pericial, un informe de seguiment o anàlisi de cas pràctic. La informació específica sobre el cas i/o tipus d'informe s'aportarà a l'inici del semestre via Moodle. El seu lliurament serà virtual i individual a la plataforma Moodle

En cas de suspendre alguna de les 3 evidències, es podrà dur a terme la recuperació de la nota de cada evidència suspesa (de forma independent i amb una evidència d'avaluació que seguirà el mateix format avaluatiu que l'evidència suspesa). En cas de recuperació, la nota màxima assolible per cada evidència serà de 7. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves pràctiques i informes 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Proves teòriques (exàmens) 40% 0 0 1, 2, 5, 8, 9
Treballs e informes 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

En ésser una matèria de contingut divers, el professorat anirà proporcionant bibliografia específica i seleccionada per a cadascun dels diferents àmbits i temes tractats en aquesta assignatura, essent lectura obligatòria:

- Garrido, E.; Lovelle, M.I.; Mora, S. y Pina, R. (2022) Introducción a la psicología forense. Principios para la evaluación. UOC Editorial

 


Programari

No està previst.