Logo UAB
2023/2024

Responsabilitat Social Corporativa i Informes de Sostenibilitat

Codi: 44450 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317517 Auditoria de Comptes i Comptabilitat OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Rosa Rovira Val
Correu electrònic:
mariarosa.rovira@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per realitzar aquesta assignatura


Objectius

El curs té per objectiu introduir a l'estudiant als informes de sostenibilitat de les organitzacions (principalment empreses) en base a la normativa de la Unió Europea. 

 

 


Resultats d'aprenentatge

  1. CA15 (Competència) Avaluar informes sobre les mesures adoptades per l'empresa o el grup d'empreses per a promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, així com la gestió de la diversitat.
  2. KA12 (Coneixement) Identificar la normativa vigent en relació amb la informació mediambiental que han de proporcionar les empreses als estats financers individuals i consolidats.
  3. SA14 (Habilitat) Relacionar la normativa internacional amb la informació no financera que han de subministrar les entitats.

Continguts

  • Marc de referència: Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa RSC. Adaptació al canvi climàtic i economia circular. 
  • L'informe de sostenibilitat corporatiu. La normativa de la Unió Europea.
  • Estudi d'un cas 
 

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- Activitat dirigida: classes teòriques.

- Activitat supervisada: consistent en la realització de tutories i la realització d'exercicis amb seguiment pautat

- Activitat autònoma que es divideix en dues parts: part d'estudi personal de l'alumne (lectures, cerca d'informació, etc.). També s'inclou la realització d'exercicis addicionals i casos.

"La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries"

 Les tutories podran ser presencials o on line

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 8 0,32 SA14, SA14
Classes teòriques 20 0,8 CA15, CA15
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 SA14, SA14
Tipus: Autònomes      
Treball individual 114 4,56 KA12, KA12

Avaluació

El sistema d'avaluació i seguiment de l'estudiant es divideix en 3 modalitats:

- Realització d'exercicis (40%) 

- Participació i assistència en classe: 10%   (assistència mínima 75%)  

- Prova final: 50%   

   Nota mínima en l'examen per poder fer mitjana: 4 punts (sobre 10 punts)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

 

Procés de Recuperació

 "Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La prova de recuperació s'efectuarà entre 15 i 20 dies després de la prova final.. L'estudiant que es present i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència delprocés disciplinari que es puguiinstruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50 2 0,08 CA15, KA12, SA14
Presentació de casos pràctics en grup 40 0 0 SA14
participació a classe i assistencia 10 0 0 SA14

Bibliografia

BENN, SUZANNE and BOLTON DIANNE (2011) Key concepts in corporate social responsibility, SAGE, Los Angeles (Calif.)

UNIO EUROPEA (2022) Directiva (UE) 2022/2464 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 2022 per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE i la Directiva 2013 pel que fa a la informació de sostenibilitat corporativa.

UNIO EUROPEA (2014) Corporate social responsibility: national public policies in the European Union. Compendium 2014 / European Commission. Directorate-General for Employment and Social Affairs, Luxembourg: Publication Office of the European Union ISBN 978-92-79-38875-0 – doi:10.2767/27405 (online)


Programari

No