Logo UAB
2023/2024

Auditoria Aplicada

Codi: 44446 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317517 Auditoria de Comptes i Comptabilitat OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rizo Gubianas
Correu electrònic:
jordi.rizo@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Xavier Sentis Ros

Equip docent extern a la UAB

Antoni Puig Rimbau
Carlos Soria Arrufat
Jordi Gual
Jordi Pérez Cascante
José Serrano Madrid
Manel Borras
Roser Güell

Prerequisits

Es recomana haver superat l'assignatura Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ES)


Objectius

En aquesta assignatura es desenvoluparan les Normes Internacionals d'Auditoria adaptades a Espanya (NIA-ÉS).  La base del temari és estudiar l'aplicació pràctica de les NIA-ÉS a les diferents masses patrimonials tant del balanç com el compte de pèrdues i guanys. En aquest procés s'analitzen les diferents tècniques d'auditoria.  També s'abordarà l'elaboració d'informes d'auditoria en relació als comptes, tant els referents a comptes individuals com consolidats així com els informes en situacions especials establerts per la legislació.


Resultats d'aprenentatge

 1. CA05 (Competència) Avaluar per a cada empresa o grup d'empreses les àrees principals que han de ser objecte de validació de la informació subministrada.
 2. CA06 (Competència) Planificar per a cada empresa o grup d'empreses objecte d'auditoria la metodologia d'auditoria i els mecanismes de validació de la informació financera subministrada per l'empresa.
 3. CA07 (Competència) Redactar informes d'auditoria dels comptes anuals d'acord amb els requisits de la normativa vigent.
 4. KA07 (Coneixement) Enumerar les diferents etapes d'un procés d'auditoria i les seves interrelacions.
 5. SA07 (Habilitat) Distingir les diverses àrees de treball en un procés d'auditoria dels comptes anuals individuals i consolidats.

Continguts

TEMA 1.- Metodologia de l'auditoria

1. Clients i comptes a cobrar

2. Proveïdors i comptes a pagar

3. Parts vinculades

4. Immobilitzat material i intangible i inversions Immobiliàries

5. Existències

6. Actius financers

7 Tresoreria i Passius financers

8. Administracions Públiques i impostos sobre beneficis

9. Patrimoni Net (Fons propis i subvencionis Provisions, contingències i esdeveniments posteriors al tancament

10. Ajustos per periodificació

11  Ingressos i despeses

12. Provisions, contingències i esdeveniments posteriors al tancament

 

 TEMA 2.- Cas pràctic

Objectiu: Desenvolupament d'un cas pràctic global d'un treball d'auditoria, que reculli els aspectes desenvolupats anteriorment.

 

TEMA 3.- Normes internacionls d'auditoria: Conclusions i informe d'auditoria

Objectiu:

 • NIA 450: Avaluació de les incorreccions identificades durant la realització de l'auditoria
 • NIA 700. Formació de l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers
 • NIA 705: Opinió modificada en l'informe d'auditoria emès per un auditor independent.
 • NIA 706: Paràgrafs d'èmfasis i paràgrafs d'altres qüestions en l'informe emès per un auditor independent.
 • NIA 710: Informació comparativa xifres corresponents de períodes anteriors i estats financers comparatius.
 • NIA 720: Responsabilitat de l'auditor respecte a una altra informació inclosa en els documents que contenen els estats financers auditats.
 • NIA 805: Consideracions especials-auditoria d'un sol estat financer.

 

TEMA 4. Informes especials contemplats enla Llei de Societats de capital

Objectiu: Analitzar les actuacions a desenvolupar per l'auditor de comptes en l'emissió dels diferents tipus d'informes especials que ha d'emetre d'acord amb la normativa mercantil

 

TEMA 5.- Auditoria de comptes anuals consolidats

Objectius:

 • Introducció a l'auditoria dels comptes anuals consolidats
 • NIA 600: Consideracions especials en auditoria d'estats financers de grups

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- Activitat dirigida: classes teòriques.

- Activitat supervisada: consistent en la realització de classes pràctiques i de resolució de problemes i  de tutories i la realització d'exercicis amb seguiment pautat

- Activitat autònoma que es divideix en dues parts: part d'estudi personal de l'alumne (lectures, cerca d'informació, etc.). També s'inclou la realització d'exercicis addicionals i casos.

"La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries"

 Les tutories podran ser presencials o on line

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teòriques 60 2,4
Tipus: Supervisades      
Classes pràctiques 28 1,12
Tutories casos pràctics 8 0,32
Tipus: Autònomes      
Estudi de normatives 80 3,2
Realització de casos pràctics 47 1,88

Avaluació

El sistema d'avaluació es divideix en 3 modalitats:

- Presentació de casos pràctics: 40%

               - Realització d'un exercici sobre ajustos a realitzar entre març i abril   (25%)

               - Realització d'un exercici global (ajustos, informes d'auditoria, etc.) que es lliurarà 1 mes abans de la prova final (15%)

 - Participació i assistència en classe: 10%     (assistència mínima 75%)

 - Prova final: 50%

  La prova final es realitzarà a finales de junio una vegada finalitzades les classes regulars.

  Nota mínima en l'examen: 4,0 punts (sobre 10 punts)

 

 Procés de Recuperació

 "Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La prova de recuperació s'efectuarà entre 15 i 20 dies després de la prova final. L'estudiant que es present i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativade la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

"L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries." 

 Aquesta asignatura no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Asistencia y participación 10% 0 0 SA07
Exercicis i casos pràctics 40% 0 0 CA06, CA07
Prova final 50% 2 0,08 CA05, CA06, KA07

Bibliografia

-        Normes Tècniques d'Auditoria, resultat de l'adaptació de les Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ÉS).

-        Manual d'Auditoria del REA editat pel Consell General de Col·legis d'Economistes d'Espanya

-        Manual d'Auditoria del REA, Adaptat a la nova LAC 2015, de Francis Lefebvre (ISBN 978-84-16268-67-2  Dipòsit legal M-32833-2015)


Programari

- EXCEL

- SABI DATA BASE